SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
18 juin 2008 18 juni 2008
________________
Question écrite n° 4-1085 Schriftelijke vraag nr. 4-1085

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au ministre du Climat et de l'Energie

aan de minister van Klimaat en Energie
________________
Cellules stratégiques - Véhicules de fonction - Amendes routières Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes 
________________
ministère
véhicule
infraction au code de la route
amende
ministerie
voertuig
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
________ ________
18/6/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008)
27/6/2008Antwoord
18/6/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008)
27/6/2008Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-1075
Aussi posée à : question écrite 4-1076
Aussi posée à : question écrite 4-1077
Aussi posée à : question écrite 4-1078
Aussi posée à : question écrite 4-1079
Aussi posée à : question écrite 4-1080
Aussi posée à : question écrite 4-1081
Aussi posée à : question écrite 4-1082
Aussi posée à : question écrite 4-1083
Aussi posée à : question écrite 4-1084
Aussi posée à : question écrite 4-1086
Aussi posée à : question écrite 4-1087
Aussi posée à : question écrite 4-1088
Aussi posée à : question écrite 4-1089
Aussi posée à : question écrite 4-1090
Aussi posée à : question écrite 4-1091
Aussi posée à : question écrite 4-1092
Aussi posée à : question écrite 4-1093
Aussi posée à : question écrite 4-1094
Aussi posée à : question écrite 4-1095
Aussi posée à : question écrite 4-1096
Aussi posée à : question écrite 4-1075
Aussi posée à : question écrite 4-1076
Aussi posée à : question écrite 4-1077
Aussi posée à : question écrite 4-1078
Aussi posée à : question écrite 4-1079
Aussi posée à : question écrite 4-1080
Aussi posée à : question écrite 4-1081
Aussi posée à : question écrite 4-1082
Aussi posée à : question écrite 4-1083
Aussi posée à : question écrite 4-1084
Aussi posée à : question écrite 4-1086
Aussi posée à : question écrite 4-1087
Aussi posée à : question écrite 4-1088
Aussi posée à : question écrite 4-1089
Aussi posée à : question écrite 4-1090
Aussi posée à : question écrite 4-1091
Aussi posée à : question écrite 4-1092
Aussi posée à : question écrite 4-1093
Aussi posée à : question écrite 4-1094
Aussi posée à : question écrite 4-1095
Aussi posée à : question écrite 4-1096
________ ________
Question n° 4-1085 du 18 juin 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1085 d.d. 18 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Chaque cellule stratégique dispose généralement d’un ou de plusieurs véhicules de fonction.

1. Combien de véhicules de fonction sont-ils à la disposition de la cellule stratégique relevant de la compétence du ministre ? Je souhaiterais obtenir un aperçu selon l’année de construction, le type et le prix d’ achat.

2. Quels membres de la cellule stratégique les utilisent-ils ?

3. Combien de kilomètres ces véhicules ont-ils parcourus au cours de cette législature, depuis l’entrée en fonction du ministre ?

4. Existe-t-il une réglementation/des directives qui régit/régissent les cas où les intéressés sont verbalisés pour avoir commis des infractions au code de la route ? Est-il prévu qu’ils doivent payer eux-mêmes leurs contraventions ? J’aimerais obtenir, le cas échéant, tous les détails utiles.

5. Je souhaiterais obtenir, le cas échéant, un aperçu du nombre de contraventions enregistré pour les véhicules de fonction depuis la création de votre cellule stratégique. Ces données pourraient-elles éventuellement être ventilées en fonction de la nature des contraventions ? À combien se sont montées les amendes et qui les a payées ? Quelles suites éventuelles a-t-on données à ces contraventions ?

 

Elke beleidscel beschikt in de regel over een of meerdere dienstwagens.

1. Hoeveel dienstvoertuigen zijn er voorhanden in de beleidscel onder de bevoegdheid van de geachte minister? Graag een overzicht met bouwjaar, type en aankoopprijs.

2. Welke leden van de beleidscel maken daarvan gebruik?

3. Hoeveel kilometers werd hiermee afgelegd sinds het aantreden van de geachte minister tijdens deze legislatuur?

4. Bestaat er een regelgeving/richtlijnen in geval de betrokkenen verkeersovertredingen hebben begaan en hiervoor bekeurd worden? Is hierin vervat dat de betrokkenen hun bekeuringen zelf moeten betalen? Graag desgevallend de nodige specificatie.

5. Graag kreeg ik – in voorkomend geval – voor uw beleidscel een overzicht van het aantal bekeuringen dat sinds de oprichting werd opgelopen voor de dienstwagens. Kunnen deze gegevens eventueel worden uitgesplitst volgens de aard van de bekeuringen? Voor welke bedragen werd daarbij bekeurd en wie betaalde deze bekeuringen? Welke verdere gevolgen werden eventueel aan deze bekeuringen gegeven?

 
Réponse reçue le 27 juin 2008 : Antwoord ontvangen op 27 juni 2008 :

1. Dans les trois cellules stratégiques, sept véhicules sont répartis comme le vademecum le prévoit.

Composition du charroi :

— Volkswagen Passat Bluemotion de 2008;

— Audi A4 de 2006;

— Citroën C4 Picasso de 2007;

— Fiat 500 de 2008;

— Seat Ibiza Ecomotive de 2008;

— Audi A3 TDIe de 2008;

— Honda Civic hybride de 2008.

Les véhicules ne sont pas achetés mais loués.

2. Le directeur de la cellule stratégique, le secrétaire particulier, le secrétaire de la cellule stratégique, l'attachée de presse, les chauffeurs et moi-même.

3. — Volkswagen Passat Bluemotion (véhicule neuf) : 18 000 km avec le véhicule d'attente;

— Audi A4 : 14 000 km;

— Citroën C4 Picasso : 18 000 km;

— Fiat 500 : 4 500 km;

— Seat Ibiza Ecomotive (véhicule neuf) : 10 000 km avec le véhicule d'attente;

— Audi A3 TDIe de 2008 (véhicule neuf) : 5 000 km avec le véhicule d'attente;

— Honda Civic hybride de 2008 : 6 000 km.

4. Il n'y a pas de réglementation officielle mais, au sein de ma cellule stratégique, toutes les infractions au code de la route sont à charge intégrale du conducteur du véhicule.

Sachez que chaque véhicule est pourvu d'un cahier de bord qui est complété par le conducteur autre que l'habituel (par exemple lorsqu'un chauffeur va déposer le véhicule de l'attaché de presse à l'entretien).

5. Depuis le 21 mars 2008, il y a eu six procès verbaux dont quatre pour excès de vitesse et deux pour stationnement. Les excès de vitesse, un à 50 euros, un à 80 euros et deux à 110 euros.

Pour ce qui est du stationnement un à 50 euros et l'autre à 100 euros.

Comme je l'ai indiqué au point précédent, l'amende est à charge intégrale du conducteur.

Un courrier et le procès verbal sont envoyés à l'agent par mon secrétaire de cellule stratégique afin de régler le paiement dans les plus brefs délais.

1. Over de drie beleidsvoorbereidende cellen zijn er, zoals het vademecum dit voorziet, zeven voertuigen verdeeld.

Samenstelling van het wagenpark :

— Volkswagen Passat Bluemotion van 2008;

— Audi A4 van 2006;

— Citroën C4 Picasso van 2007;

— Fiat 500 van 2008;

— Seat Ibiza Ecomotive van 2008;

— Audi A3 TDIe van 2008;

— Honda Civic hybride van 2008.

De voertuigen zijn niet aangekocht maar gehuurd.

2. De directeur van de beleidscel, de persoonlijke secretaris, de secretaris van de beleidscel, de persattaché, de chauffeurs en ikzelf.

3. — Volkswagen Passat Bluemotion (nieuw voertuig) : 18 000 km met het voorlopig voertuig;

— Audi A4 : 14 000 km;

— Citroën C4 Picasso : 18 000 km;

— Fiat 500 : 4 500 km;

— Seat Ibiza Ecomotive (nieuw voertuig) : 10 000 km met het voorlopig voertuig;

— Audi A3 TDIe van 2008 (nieuw voertuig) : 5 000 km met het voorlopig voertuig;

— Honda Civic hybride van 2008 : 6 000 km.

4. Er is geen officiële regelgeving maar binnen mijn beleidscel zijn alle verkeersovertredingen ten volledige laste van de bestuurder van het voertuig.

U dient te weten dat elk voertuig voorzien is van een logboek dat door elke bestuurder buiten de gebruikelijke wordt bijgehouden (bijvoorbeeld wanneer een chauffeur het voertuig van de persattaché naar het onderhoud brengt).

5. Sedert 21 maart 2008, zijn er zes processen-verbaal opgesteld waarvan vier voor overdreven snelheid en twee voor fout parkeren. Wat de snelheidsovertredingen betreft, was er een aan 50 euro, een aan 80 euro en twee aan 110 euro.

Wat het parkeren betreft was er een aan 50 euro en een ander aan 100 euro.

Zoals ik dit in het vorig punt heb aangeduid, is de boete volledig ten laste van de bestuurder.

Een schrijven en het proces-verbaal worden naar het personeelslid door mijn secretaris verstuurd teneinde de betaling zo spoedig mogelijk te regelen.