Auteurs- en sprekersregister betreffende "Desquesnes François" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
BE-REEL !-programma (Belgium renovates for energy efficient living) - Criteria - Budget - Participatie door Gewesten en gemeenten - Spreiding - Doelgroep - Termijnen - Financieringsplan (6-1780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1780
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 95 (2017-2018) nrs. 1-3 en BV nr. 58 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2839/1-19) (Regeling inzake het onbelast bijverdienen -"Deregulering" in bepaalde sectoren die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten behoren, zoals bv. het verenigingsleven)(6-421)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en François Desquesnes
6-421/1
p. 1-27 6-421/1 p. 1-27 (PDF)
  Bespreking
6-38
p. 5-20 6-38 p. 5-20 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen (stukken Kamer, nrs. 54-2378/1-7) (6-362)      
  Bespreking
6-32
p. 4-30 6-32 p. 4-30 (PDF)
  Stemming over amendement nr 1 dat de in de commissie aangenomen tekst volledig vervangt en stemverklaring van de heer François Desquesnes
6-32
p. 31-32 6-32 p. 31-32 (PDF)
  6-32
p. 33 6-32 p. 33 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 91 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 56 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2718/1-8) (6-402)      
  Bespreking
6-36
p. 5-21 6-36 p. 5-21 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10mei 2015 (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 84 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 54 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2652/1-8) (6-403)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer François Desquesnes c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-403/3
p. 1-3 6-403/3 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
6-36
p. 21-41 6-36 p. 21-41 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement naar aanleiding van het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement (stukken Vl. Parl., 2017-2018, nrs. 1644/1-3 en B.V., 2017-2018, 27 juni 2018, nr. 58, blz. 6 e.v., en stukken Br. Parl., 2016-2017, nr. A-550/1, 2017-2018, nrs. A-550/2-5, en I.V., 2017-2018, 8 juni 2018, nr. 34, blz. 39 e.v.) (Antiblokkeringssysteem Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Constitutieve autonomie - Federale loyauteit) (6-459)      
  Bespreking
6-44
p. 10-35 6-44 p. 10-35 (PDF)
Benoeming van de commissies      
  Over de beslissing om geen Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen te installeren
6-5
p. 10-13 6-5 p. 10-13 (PDF)
Brand - Veiligheid en preventie - Opslagplaatsen van de overheid - Thermische onkruidverdelgers - Gasflessen - Opslag - Voorwaarden - Veiligheidsmaatregelen (6-1504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1504
Brand - Veiligheid en preventie - Opslagplaatsen van de overheid - Thermische onkruidverdelgers - Gasflessen - Opslag - Voorwaarden - Veiligheidsmaatregelen (6-2238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2238
Defensie - Jeugdbewegingen - Uitleen van tenten voor kampen - Cijfers - Overeenkomst tussen Defensie en de Franse Gemeenschap (6-644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-644
Defensie - Militaire sites - Landbouwgrond - Verhuring aan landbouwers - Wijziging van de voorwaarden - Begeleiding van de landbouwers - Waals grondobservatorium - Samenwerking (6-873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-873
Dierenpark Pairi Daiza - Toegangelijkheid per trein - Passagiers - Cijfers (6-1656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1656
Drones - Natuurgebieden - Overvlucht - Verbod - Invoering in het koninklijk besluit van 10 april 2016 betreffende het gebruik van onbemande luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim (6-2349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-2349
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer François Desquesnes, senator aangewezen door het Waals Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) - Vergunningsprocedure - Rol van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) - Geval van transgene maïsvariëteiten van Syngenta - Eventuele ex post evaluatie (6-761)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-761
Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) - Vergunningsprocedure - Rol van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) - Geval van transgene maïsvariëteiten van Syngenta - Eventuele ex post evaluatie (6-814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-814
Gerechtspersoneel - Audit van het Rekenhof - Vaststellingen - Maatregelen - Vacante betrekkingen - Aantal - Begroting (6-638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-638
Gevangenissen - Gevangenisarbeid - Cijfers (6-633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-633
Hydranten - Identificatie - Controle (6-1315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1315
Hydranten - Identificatie - Controle (6-2237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2237
Infrabel - Lijn 141 - Manage-Seneffe - Bediening van het industriepark van Seneffe - Behoud - Onderhoud (6-775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-775
Infrabel - Overwegen - Beveiliging - Afschaffing - Cijfers - Begroting - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen - Alternatieve bouwwerken - Beslissingsmodel - Criteria - Verduidelijkingen - Zachte mobiliteit - Integratie (6-1739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1739
Justitie - Magistratuur - Kader - Tekort aan magistraten - Maatregelen (6-183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-183
Landbouwers - Beroepsziekten - Ziekte van Parkinson - Erkenning - Fonds voor de beroepsziekten - Procedure - Studies over dit onderwerp (6-1303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1303
Landbouwers - Fiscale gegevens - Regionale verdeling (6-2236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2236
Landbouwers - Fiscale gegevens - Regionale verdeling (6-707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-707
Landbouwinkomsten - Fiscaal regime - Forfaitair stelsel - Aangiften - Aantal - Evolutie -GLB - Premies - Gedeeltelijke belastingvrijstelling - Behoud (6-1901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1901
Landbouwinkomsten - Fiscaal regime - Forfaitair stelsel - Aangiften - Aantal - Evolutie -GLB - Premies - Gedeeltelijke belastingvrijstelling - Behoud (6-2239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2239
Mededeling van de eerste minister (16 januari 2015 - Regering Charles Michel I)      
  4. Bespreking
6-8
p. 17-58 6-8 p. 17-58 (PDF)
   Regeringsbeleid : Europees semester - Begroting - Investeringen - Economische ontwikkeling - Werkgelegenheid - Sociaal overleg - Werkloosheid - Fiscaliteit - Administratieve vereenvoudiging - Energie - Pensioenen - Sociale zekerheid - Armoede
6-8
p. 47-49 6-8 p. 47-49 (PDF)
  6-8
p. 19-22 6-8 p. 19-22 (PDF)
  6-8
p. 36 6-8 p. 36 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
   Terrorisme - Aanslagen te Parijs (Charlie hebdo) - Actieplan
6-8
p. 17-18 6-8 p. 17-18 (PDF)
  6-8
p. 49 6-8 p. 49 (PDF)
  6-8
p. 57 6-8 p. 57 (PDF)
  6-8
p. 28-30 6-8 p. 28-30 (PDF)
  6-8
p. 21 6-8 p. 21 (PDF)
  6-8
p. 26-27 6-8 p. 26-27 (PDF)
  6-8
p. 24 6-8 p. 24 (PDF)
  6-8
p. 22-23 6-8 p. 22-23 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 40-41 6-8 p. 40-41 (PDF)
  6-8
p. 34 6-8 p. 34 (PDF)
  6-8
p. 44-46 6-8 p. 44-46 (PDF)
  6-8
p. 54-55 6-8 p. 54-55 (PDF)
  6-8
p. 41-43 6-8 p. 41-43 (PDF)
   Zesde staatshervorming - Rol van de Senaat
6-8
p. 43-44 6-8 p. 43-44 (PDF)
  6-8
p. 32-34 6-8 p. 32-34 (PDF)
  6-8
p. 18-19 6-8 p. 18-19 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 46-47 6-8 p. 46-47 (PDF)
  6-8
p. 34-36 6-8 p. 34-36 (PDF)
  6-8
p. 30-32 6-8 p. 30-32 (PDF)
  6-8
p. 24-26 6-8 p. 24-26 (PDF)
  6-8
p. 56-57 6-8 p. 56-57 (PDF)
  6-8
p. 27-28 6-8 p. 27-28 (PDF)
  6-8
p. 23 6-8 p. 23 (PDF)
  6-8
p. 50-51 6-8 p. 50-51 (PDF)
  6-8
p. 37-40 6-8 p. 37-40 (PDF)
Medisch laboratoriumtechnoloog - Erkenning - Cijfers - Systeem van verworven rechten - Rechthebbenden - Aanvragen - Termijn (6-724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-724
Medisch laboratoriumtechnoloog - Erkenning - Overgangsperiode - Samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid en de Gemeenschappen - Cijfers - Systeem van verworven rechten - Rechthebbenden - Aanvragen - Termijn  (6-765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-765
Medische beeldvorming - Protocolakkoord van 24 februari 2014 tussen de federale overheid en de gedefedereerde entiteiten - Vermindering van het gebruik van CT-scans - Uitbreiding van het aantal NMR-toestellen (6-647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-647
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringsplannen NMBS-Infrabel - Stations - Parkings - ‘s-Gravenbrakel (6-830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-830
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Parkeerterreinen - Capaciteit - Bezettingsgraad - Beheer - Toegang - Abonnements- en reserveringssystemen (6-2034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-2034
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Parkings - Verzadiging - Uitbreiding en nieuwbouw - Geplande werken in 2016, 2017 en 2018 (6-739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-739
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Rookverbod - Controles - Bericht aan de reiziger - Preventie over de risico's van nicotineverslaving - Overleg met de deelstaten (6-757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-757
Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS) - B-Parking - Parkings in de buurt van stations - Tarifering - Motivering – Invoering -Termijn (6-673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-673
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  Verslag van de heer François Desquesnes
6-32
p. 30 6-32 p. 30 (PDF)
Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Verlenging van de aanhoudingstermijn tot 48 uur) (6-363)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft)(Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop één of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-439)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van mandaten betreft en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen) (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-442)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen)(6-407)      
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
  6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Personen met een handicap - Voorbehouden parkeerplaatsen - Mogelijk gebruik door gezondheidswerkers (6-950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-950
Personenbelasting - Wijzigingen - Impact van de taxshift - Herziening van de autonomiefactor - Kosten ten laste van de Gewesten (6-721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-721
Regie van de Gevangenisarbeid (RGA) - Maatwerkbedrijven (MWB) - Producten - Prijs - Verkoop met verlies - Overeenstemming met de reglementering - Controles - Gereguleerde concurrentie - Nieuw wettelijk kader (6-704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-704
Regie van de gevangenisarbeid- Beschutte werkplaatsen - Overeenkomst van 2011 - Opzegging - abnormale concurrentie - Oplossing - Overleg tussen de federale overheid en de deelgebieden (6-634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-634
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Permanenties 'pensioenen' in de gemeenten - Schrapping - Criteria - Lijst - Overleg met de Gewesten - Vervoersproblematiek in landelijk gebied (6-734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-734
Sulfoxaflor - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) - Toelating van het product - Gevaar voor bijen - Gebrek aan evaluatie - Belgisch standpunt - Evaluatie- en toelatingsprocedure in België (6-795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-795
Sulfoxaflor - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) - Toelating van het product - Gevaar voor bijen - Gebrek aan evaluatie - Belgisch standpunt - Evaluatie- en toelatingsprocedure in België (6-796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-796
Sulfoxaflor - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) - Toelating van het product - Gevaar voor bijen - Gebrek aan evaluatie - Belgisch standpunt - Evaluatie- en toelatingsprocedure in België (6-797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-797
Südzuckergroep - Europese herstructureringssteun - Productie van een overgangsquotum van inulinesiroop - Veroordeling - Boete - Opsplitising - Toewijzing van het bedrag (6-1458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1458
Toespraak van de voorzitter van de Senaat      
  Rol van de Senaat - Dankbetuigingen
6-48
p. 76-80 6-48 p. 76-80 (PDF)
Verslag over de radicalisering in België (Beroepsgeheim - Coördinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeën en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Verslag van mevrouw Véronique Jamoulle en de heren Karl Vanlouwe, Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en François Desquesnes
6-205/1
p. 1-228 6-205/1 p. 1-228 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en Güler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer François Desquesnes, ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-413/3
p. 1-5 6-413/3 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 10 van de heer François Desquesnes c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-413/3
p. 7-10 6-413/3 p. 7-10 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-413/2)
6-47
p. 21-43 6-47 p. 21-43 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-261/1)
6-16
p. 6-9 6-16 p. 6-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-162)      
  Verzoek van de dames Ingrid Lieten, Cindy Franssen, Miranda Van Eetvelde, Lieve Maes, Petra De Sutter, Katia Segers, Güler Turan, Christie Morreale, Olga Zrihen, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Christiane Vienne, Véronique Jamoulle, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Nadia El Yousfi, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels en Véronique Waroux en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Philippe Henry, Jean-Paul Wahl, François Desquesnes, Bart Van Malderen, Wouter Van Besien, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-162/1
p. 1-5 6-162/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-370)      
  Voorstel van de dames Annemie Maes en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Nadia El Yousfi, de heren Christophe Lacroix en Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christiane Vienne, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-370/1
p. 1-7 6-370/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Véronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-391/1)
6-35
p. 32-35 6-35 p. 32-35 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Verzoek van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Christine Defraigne, Cindy Franssen en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet en Johan Verstreken, mevrouw Nadia El Yousfi, de heren Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux en Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-357/1
p. 1-7 6-357/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-357/2)
6-40
p. 12-53 6-40 p. 12-53 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux, Jean-Jacques De Gucht, Jan Becaus, Patrick Prévot, Bart Van Malderen en François Desquesnes en de dames Petra De Sutter, Brigitte Grouwels en Anne Barzin
6-98/2
p. 1-381 6-98/2 p. 1-381 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-98/1)
6-7
p. 15-17 6-7 p. 15-17 (PDF)
  Stemming over het verzoek en stemverklaring van de heer François Desquesnes (6-98/1)
6-7
p. 31 6-7 p. 31 (PDF)
  6-7
p. 34 6-7 p. 34 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-98/2)
6-14
p. 27-70 6-14 p. 27-70 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-320/2) en de aanbevelingen (6-320/3)
6-35
p. 7-32 6-35 p. 7-32 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prévot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-253/1)
6-14
p. 74-80 6-14 p. 74-80 (PDF)
  Bespreking van de amendementen (6-253/5)
6-25
p. 40-47 6-25 p. 40-47 (PDF)
  Stemming over het informatieverslag (6-253/2) en stemverklaringen van de heren Philippe Henry, Philippe Mahoux en François Desquesnes
6-25
p. 60-61 6-25 p. 60-61 (PDF)
  6-25
p. 64-65 6-25 p. 64-65 (PDF)
Vlees - Import uit niet-Europese landen - Hormonen en adjuvanten - Controle in het land van oorsprong - Eventuele verificatie - Controles van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)- Resultaten (6-1269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1269
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige assessor bij de Raad van State (6-399)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en François Desquesnes
6-399/2
p. 1-4 6-399/2 p. 1-4 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige rechter in het Grondwettelijk Hof (6-441)      
  Geheime stemming en uitslag
6-41
p. 49-50 6-41 p. 49-50 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State (6-398)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en François Desquesnes
6-398/2
p. 1-4 6-398/2 p. 1-4 (PDF)
  Bevestiging van de door de Raad van State voorgedragen lijst
6-36
p. 41 6-36 p. 41 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van Titel VI van het Reglement van de Senaat met een hoofdstuk VI/1 met het oog op de oprichting van een Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden (6-497)      
  Amendement nr 3 van de heer François Desquesnes
6-497/2
p. 1 6-497/2 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-268)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-6)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (6-306)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Olga Zrihen, Cécile Thibaut en Brigitte Grouwels en de heren François Desquesnes, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-306/1
p. 1-6 6-306/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat, wat de samenstelling van de commissies betreft (Elke in de commissies vertegenwoordigde fractie dient voldoende leden te tellen in de commissies zodat elk lid van de fractie lid kan zijn van een vaste commissie : het Bureau kan beslissen het aantal leden in een commissie te verhogen) (6-106)      
  Stemming en stemverklaring van de heer François Desquesnes
6-7
p. 30-31 6-7 p. 30-31 (PDF)
  6-7
p. 33 6-7 p. 33 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat (Onmiddellijke behandeling in plenaire zonder voorafgaande bespreking in commissie - Debat in plenaire vergadering) (6-307)      
  Bespreking
6-25
p. 47-56 6-25 p. 47-56 (PDF)
Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen (Parlementaire subsidiariteitscontrole - De vereenvoudigde verdragsherziening - Internrechtelijke regeling voor het Belgisch institutioneel kader) (6-406)      
  Verslag van de heer François Desquesnes
6-406/2
p. 1-6 6-406/2 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
6-37
p. 31-38 6-37 p. 31-38 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de afschaffing van de regeling inzake lijstenverbinding voor de verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement (6-395)      
  Voorstel van de heren François Desquesnes, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-395/1
p. 1-3 6-395/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met het oog op de afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers en van de devolutieve werking van de lijststem voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van het Brussels Hoofstedelijk Gewest (6-396)      
  Voorstel van de heren François Desquesnes, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-396/1
p. 1-6 6-396/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme (6-437)      
  Bespreking
6-44
p. 36-49 6-44 p. 36-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België (6-210)      
  Voorstel van mevrouw Véronique Waroux en de heren François Desquesnes, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-210/1
p. 1-8 6-210/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (6-379)      
  Bespreking
6-34
p. 34-41 6-34 p. 34-41 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geïntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan: milieu en chronische ziektes (6-125)      
  Amendementen nrs 11 en 12 van de heren François Desquesnes en Christophe Bastin
6-125/2
p. 8 6-125/2 p. 8 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het mechanisme van onroerende terugkoop te vergemakkelijken (Tijdelijke financiële moeilijkheden van de eigenaars - Verkoop van een woning met een beding dat de wederinkoop tegen dezelfde prijs mogelijk maakt) (6-480)      
  Voorstel van de heer François Desquesnes c.s.
6-480/1
p. 1-6 6-480/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt (6-319)      
  Bespreking
6-33
p. 28-46 6-33 p. 28-46 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies (en voor een zo groot mogelijke mate van weerspiegeling van de sociaal- en ethisch-culturele variatie van ons land bij het overheidspersoneel en de overheidsbedrijven - Zie ook 5-1128) (6-27)      
  Bespreking
6-17
p. 9-25 6-17 p. 9-25 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (6-526)      
   Bespreking
6-48
p. 5-61 6-48 p. 5-61 (PDF)
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten - Toekenningscriteria - Aspecten betreffende de kwalitateit, het milieu of betreffende de handel en de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt - Toepassing voor de landbouweconomie (6-1254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1254
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, teneinde ook na de hertekening van de kieskringen in de provincies Henegouwen en Luxemburg de voortzetting te verzekeren van de beperking van de verkiezingsuitgaven (6-466)      
  Verslag van de heer François Desquesnes
6-466/2
p. 1-4 6-466/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
6-43
p. 6 6-43 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-444)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop één of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-440)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop één of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-438)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft) (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-443)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen) (6-408)      
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
  6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 mei 1194 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid (Opheffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, wat het plafond van de verkiezingsuitgaven betreft) (6-397)      
  Voorstel van de heren François Desquesnes, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-397/1
p. 1-4 6-397/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap) (6-254)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Alexander Miesen, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Jean-Jacques De Gucht en François Desquesnes en de dames Cécile Thibaut en Güler Turan
6-254/1
p. 1-5 6-254/1 p. 1-5 (PDF)
Zaad - Besmetting met genetisch gemodificeerde organismen (GGO) - Recent geval in Frankrijk - Eventuele invoer in België - Controle van het zaad (6-676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-676
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999