Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vanlouwe Karl" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2014-2015)      
  Benoeming van de heer Karl Vanlouwe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
6-5
p. 5 6-5 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (BZ 2014)      
  Benoeming van de heer Karl Vanlouwe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
6-3
p. 5 6-3 p. 5 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 95 (2017-2018) nrs. 1-3 en BV nr. 58 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2839/1-19) (Regeling inzake het onbelast bijverdienen -"Deregulering" in bepaalde sectoren die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten behoren, zoals bv. het verenigingsleven)(6-421)      
  Bespreking
6-38
p. 5-20 6-38 p. 5-20 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10mei 2015 (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 84 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 54 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2652/1-8) (6-403)      
  Verslag van mevrouw Anne Barzin en de heer Karl Vanlouwe
6-403/1
p. 1-31 6-403/1 p. 1-31 (PDF)
  Bespreking
6-36
p. 21-41 6-36 p. 21-41 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement met betrekking tot het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat hetinschrijvingsrecht betreft (st. Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, nr. 120/1 (2018-2019) en B.V. nr. 72 (2018-2019) en st. Vlaams Parl., 2018-2019, nrs. 1747/1-10) (Inschrijvingsprioriteiten in de Vlaamse scholen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (6-492)      
  Bespreking
6-47
p. 91-99 6-47 p. 91-99 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement naar aanleiding van het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement (stukken Vl. Parl., 2017-2018, nrs. 1644/1-3 en B.V., 2017-2018, 27 juni 2018, nr. 58, blz. 6 e.v., en stukken Br. Parl., 2016-2017, nr. A-550/1, 2017-2018, nrs. A-550/2-5, en I.V., 2017-2018, 8 juni 2018, nr. 34, blz. 39 e.v.) (Antiblokkeringssysteem Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Constitutieve autonomie - Federale loyauteit) (6-459)      
  Bespreking
6-44
p. 10-35 6-44 p. 10-35 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2015-2016)      
  Benoeming van de heer Karl Vanlouwe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
6-13
p. 4-5 6-13 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2016-2017)      
  Benoeming van de heer Karl Vanlouwe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
6-22
p. 5-6 6-22 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2017-2018)      
  Benoeming van de heer Karl Vanlouwe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
6-33
p. 5-6 6-33 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2018-2019)      
  Benoeming van de heer Karl Vanlouwe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
6-42
p. 5-6 6-42 p. 5-6 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 28 en 29 juni 2016 te Brussel (Het referendum op 23 juni 2016 in het Verenigd Koninkrijk - Banen, groei en investeringen - Samenwerking tussen de EU en de NAVO - De migratiecrisis en de relaties tussen de EU en Turkije - CETA en TTIP) (6-284)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Karl Vanlouwe en Jacques Brotchi en mevrouw Güler Turan
6-284/1
p. 1-14 6-284/1 p. 1-14 (PDF)
De toekomst van de Europese Unie (De afbrokkelende eensgezindheid binnen de Europese Unie - De budgettaire reddingsplannen voor Griekenland - Het migratiebeleid - De nieuwe eisen van het Vereningd Koninkrijk [Brexit] - De politieke evolutie in Hongarije en in Polen - Het groeiende euroscepticisme) (6-255)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Güler Turan
6-255/1
p. 1-67 6-255/1 p. 1-67 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Karl Vanlouwe, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Frans Timmermans, eerste ondervoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de Grondrechten - Migratie, veiligheid en deradicalisering (6-216)      
  Verslag van de heren Steven Vanackere, Karl Vanlouwe en Alain Destexhe en mevrouw Brigitte Grouwels
6-216/1
p. 1-7 6-216/1 p. 1-7 (PDF)
Gedachtewisseling met mevrouw Margrethe Vestager, Europees Commissaris voor Mededinging (Antitrust - Fusiecontrole - Staatshulp - Absolute en relatieve machtspositie - Zeehavens - Europese wetgeving houdende harmonisatie van bepaalde belastingen - Duidelijke definitie van het begrip "vaste inrichting" - Diamanttaks - Arco - AB Inbev - Regionale luchthavens - Handelsrelaties met derde landen - Boetes in geval van staatshulp en antitrust - CCCTB - Fraudebestrijding - Digitale economie - Sociale en ecologische aspecten - Omvang van boetes en terug te betalen staatshulp) (6-400)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Karl Vanlouwe (S)
6-400/1
p. 1-13 6-400/1 p. 1-13 (PDF)
Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2016 (Migratie- en grensbeheer - Pakket inzake vennootschapsbelasting - De derde pijler van de Bankenunie - De Europese veiligheidsagenda - De energie-unie en het klimaat- en milieubeleid - Het Europees Semester 2016 - Het Europees defensieactieplan - De interne markt en de digitale eenheidsmarkt) (6-264)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Karl Vanlouwe (S) en mevrouw Güler Turan (S)
6-264/1
p. 1-15 6-264/1 p. 1-15 (PDF)
Hulde (2015-2016)      
  In memoriam de heer Jean Defraigne, minister van Staat
6-17
p. 5-8 6-17 p. 5-8 (PDF)
Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol Brussel, 9-10 oktober 2017 (6-369)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Olga Zrihen
6-369/1
p. 1-38 6-369/1 p. 1-38 (PDF)
Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol - Sofia, 18-19 maart 2018 (6-452)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Simone Susskind
6-452/1
p. 1-29 6-452/1 p. 1-29 (PDF)
Ontwerp tot herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft (6-486)      
  Verslag van mevrouw Anne Barzin en de heer Karl Vanlouwe
6-486/2
p. 1-8 6-486/2 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking van het enig artikel
6-47
p. 44-48 6-47 p. 44-48 (PDF)
Regeling van de werkzaamheden      
  Volgorde van de agenda - Eerst stemming over de inoverwegingneming van twee voorstellen
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
  Vraag om agendering nieuwe commissievergadering en plenaire vergadering
6-47
p. 113 6-47 p. 113 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat      
  Rol van de Senaat - Dankbetuigingen
6-48
p. 76-80 6-48 p. 76-80 (PDF)
Verslag over de radicalisering in België (Beroepsgeheim - Coördinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeën en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Verslag van mevrouw Véronique Jamoulle en de heren Karl Vanlouwe, Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en François Desquesnes
6-205/1
p. 1-228 6-205/1 p. 1-228 (PDF)
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Bespreking van het verzoek (6-357/1)
6-30
p. 22-28 6-30 p. 22-28 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valérie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
  Informatieverslag van de dames Petra De Sutter, Anne Lambelin en Güler Turan en de heren Karl Vanlouwe, Johan Verstreken en Jean-Paul Wahl
6-131/2
p. 1-290 6-131/2 p. 1-290 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-131/1)
6-7
p. 17-21 6-7 p. 17-21 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-131/2)
6-11
p. 5-47 6-11 p. 5-47 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige assessor bij de Raad van State (6-399)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en François Desquesnes
6-399/2
p. 1-4 6-399/2 p. 1-4 (PDF)
  Bevestiging van de door de Raad van State voorgedragen lijst
6-36
p. 41-42 6-36 p. 41-42 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State (6-398)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en François Desquesnes
6-398/2
p. 1-4 6-398/2 p. 1-4 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State (6-30)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 30-31 6-6 p. 30-31 (PDF)
  6-6
p. 23-26 6-6 p. 23-26 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig staatsraad bij de Raad van State (6-32)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 31-34 6-6 p. 31-34 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van Titel VI van het Reglement van de Senaat met een hoofdstuk VI/1 met het oog op de oprichting van een Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden (6-497)      
  Bespreking - Rol van de Senaat
6-47
p. 99-113 6-47 p. 99-113 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat, wat de samenstelling van de commissies betreft (Elke in de commissies vertegenwoordigde fractie dient voldoende leden te tellen in de commissies zodat elk lid van de fractie lid kan zijn van een vaste commissie : het Bureau kan beslissen het aantal leden in een commissie te verhogen) (6-106)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en Jean-Paul Wahl
6-106/2
p. 1-2 6-106/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 79 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Het Bureau de mogelijkheid bieden de opdrachten van het Adviescomité toe te vertrouwen aan een vaste commissie) (6-108)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en Jean-Paul Wahl
6-108/3
p. 1-3 6-108/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat (Onmiddellijke behandeling in plenaire zonder voorafgaande bespreking in commissie - Debat in plenaire vergadering) (6-307)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Karl Vanlouwe
6-307/3
p. 1-4 6-307/3 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
6-25
p. 47-56 6-25 p. 47-56 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 19, 21, 25 en 66 van het reglement van de Senaat, om het systeem van de vaste plaatsvervangers op te heffen (en het te vervangen door een regel waarbij de leden van de commissies kunnen worden vervangen door een andere senator van dezelfde fractie) (6-107)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en Jean-Paul Wahl
6-107/2
p. 1-2 6-107/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (6-503)      
  Inoverwegingneming (aangenomen) en stemming over de onmiddellijke behandeling (verworpen)
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme (6-437)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Karl Vanlouwe
6-437/3
p. 1-48 6-437/3 p. 1-48 (PDF)
  Bespreking
6-44
p. 36-49 6-44 p. 36-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (6-379)      
  Bespreking
6-34
p. 34-41 6-34 p. 34-41 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de veroordeling van de Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh (6-515)      
  Bespreking
6-47
p. 86-91 6-47 p. 86-91 (PDF)
  Inoverwegingneming en stemming over de onmiddellijke behandeling (aangenomen)
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Karl Vanlouwe
6-47
p. 123 6-47 p. 123 (PDF)
  6-47
p. 117 6-47 p. 117 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor en in hoorns van neushoorns alsook in afgeleide producten) (6-469)      
  Bespreking
6-46
p. 5-14 6-46 p. 5-14 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Karl Vanlouwe
6-46
p. 17 6-46 p. 17 (PDF)
  6-46
p. 15-16 6-46 p. 15-16 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Bespreking
6-26
p. 4-27 6-26 p. 4-27 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van bijkomende en illegale ontbossing (Nieuw opschrift : Resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van illegale ontbossing en van bijkomende ontbossing) (6-481)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Annemie Maes
6-47
p. 122-123 6-47 p. 122-123 (PDF)
  6-47
p. 116 6-47 p. 116 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies (en voor een zo groot mogelijke mate van weerspiegeling van de sociaal- en ethisch-culturele variatie van ons land bij het overheidspersoneel en de overheidsbedrijven - Zie ook 5-1128) (6-27)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
6-27/4
p. 1-89 6-27/4 p. 1-89 (PDF)
  Bespreking
6-17
p. 9-25 6-17 p. 9-25 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (6-526)      
   Amendement nr 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-526/3
p. 2 6-526/3 p. 2 (PDF)
   Bespreking
6-48
p. 5-61 6-48 p. 5-61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen - Confederalisme - De afschaffing van de Senaat - De verlenging van de arrestatietermijn naar 72 uur - De invoering van een protocollaire monarchie - Het afschaffen van de opkomstplicht bij verkiezingen - De vermindering van het aantal kamerleden - De afschaffing van de faciliteitengemeenten - Hervormingen van het systeem van belangenconflicten - De afschaffing van het Hof Van Assisen - De afschaffing van de noodzaak om een bijzondere wet te hebben voor de herziening van de taalwet gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - De creatie van een nieuw rechtsgebied, namelijk provincie Vlaams-Brabant - De noodtoestand - De vrijheid van onderwijs - De vervroeging van het begin van het zittingsjaar van de Kamer van volksvertegenwoordigers - De herziening van het systeem van moties van vertrouwen en wantrouwen - Het systeem van de geloofsbrieven - De afschaffing van de legislatuurparlementen - De procedure tot herziening van de Grondwet) (6-502)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Pol Van Den Driessche en Andries Gryffroy en mevrouw Lieve Maes
6-502/1
p. 1-11 6-502/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstelling van het rapport "Europa nieuw leven inblazen : een totaalakkoord voor de EU27" opgesteld door "New Pact for Europe" (6-426)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Karl Vanlouwe (S)
6-426/1
p. 1-10 6-426/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Versnelde procedures en de annulatieprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Uitvoering arrest Grondwettelijk hof - Overmaking procedurestukken per fax) (6-252)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Katia Segers
6-252/3
p. 1-15 6-252/3 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
6-14
p. 16-23 6-14 p. 16-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap) (6-254)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Alexander Miesen, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Jean-Jacques De Gucht en François Desquesnes en de dames Cécile Thibaut en Güler Turan
6-254/1
p. 1-5 6-254/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999