SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
10 aôut 2009 10 augustus 2009
________________
Question écrite n° 4-4034 Schriftelijke vraag nr. 4-4034

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
________________
Services publics - Traducteurs - Interprètes - Coût Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs 
________________
profession de l'information
traduction
interprétation
coût de fonctionnement
ministère
beroep in het informatiewezen
vertaling
tolken
bedrijfskosten
ministerie
________ ________
10/8/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
2/9/2009 Antwoord
10/8/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
2/9/2009 Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-4019
Aussi posée à : question écrite 4-4020
Aussi posée à : question écrite 4-4021
Aussi posée à : question écrite 4-4022
Aussi posée à : question écrite 4-4023
Aussi posée à : question écrite 4-4024
Aussi posée à : question écrite 4-4025
Aussi posée à : question écrite 4-4026
Aussi posée à : question écrite 4-4027
Aussi posée à : question écrite 4-4028
Aussi posée à : question écrite 4-4029
Aussi posée à : question écrite 4-4030
Aussi posée à : question écrite 4-4031
Aussi posée à : question écrite 4-4032
Aussi posée à : question écrite 4-4033
Aussi posée à : question écrite 4-4035
Aussi posée à : question écrite 4-4036
Aussi posée à : question écrite 4-4037
Aussi posée à : question écrite 4-4038
Aussi posée à : question écrite 4-4039
Aussi posée à : question écrite 4-4040
Aussi posée à : question écrite 4-4019
Aussi posée à : question écrite 4-4020
Aussi posée à : question écrite 4-4021
Aussi posée à : question écrite 4-4022
Aussi posée à : question écrite 4-4023
Aussi posée à : question écrite 4-4024
Aussi posée à : question écrite 4-4025
Aussi posée à : question écrite 4-4026
Aussi posée à : question écrite 4-4027
Aussi posée à : question écrite 4-4028
Aussi posée à : question écrite 4-4029
Aussi posée à : question écrite 4-4030
Aussi posée à : question écrite 4-4031
Aussi posée à : question écrite 4-4032
Aussi posée à : question écrite 4-4033
Aussi posée à : question écrite 4-4035
Aussi posée à : question écrite 4-4036
Aussi posée à : question écrite 4-4037
Aussi posée à : question écrite 4-4038
Aussi posée à : question écrite 4-4039
Aussi posée à : question écrite 4-4040
________ ________
Question n° 4-4034 du 10 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4034 d.d. 10 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pas mal de services publics ont fréquemment recours à des traducteurs/interprètes, assermentés ou non.

Je souhaiterais que le ministre réponde aux questions suivantes :

1. Dans quels services relevant de votre tutelle et pour quelles matières a-t-on recours à des traducteurs/interprètes et quel en est le fondement légal?

2. Combien de fois ces services ont-ils eu recours à un traducteur/interpète en 2007 et 2008?

3. Combien ces traducteurs/interprètes ont-ils coûté aux pouvoirs publics en 2007 et 2008?

4. Quelle est la part de ces coûts d'interprétation et de traduction qui est répercutée sur leurs utilisateurs?

 

Nogal wat overheidsdiensten maken veelvuldig gebruik van al dan niet beëdigde vertalers/tolken.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. In welke diensten die onder uw voogdij staan en voor welke zaken wordt gebruik gemaakt van vertalers/tolken en wat is de wettelijke basis daarvoor?

2. Hoeveel keer werd door deze diensten in 2007 en 2008 gebruik gemaakt van een vertaler/tolk ?

3. Hoeveel hebben deze vertalers/tolken binnen deze diensten de overheid gekost in 2007 en 2008?

4. Hoeveel van deze kosten inzake tolk- en vertaaldiensten worden verder doorgerekend aan de gebruikers ervan?

 
Réponse reçue le 2 septembre 2009 : Antwoord ontvangen op 2 september 2009 :

1. Tous les services du Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports peuvent faire appel au service central de traduction pour des traductions vers le français, le néerlandais, l’allemand et l’anglais.

Ce service assure la traduction de tous les documents administratifs et à destination du public, à l’exception des lois lorsqu’une traduction allemande est exigée.

Les arrêtés royaux et ministériels ne sont traduits que dans les trois langues officielles, donc jamais en anglais.

Traducteurs et interprètes externes

Des traductions écrites n’appartenant pas au groupe de langues classique peuvent être confiées à des traducteurs externes.

Les interprétations sont toujours confiées au privé, étant donné que le service de traduction ne comporte que des traducteurs.

Cadre légal

- les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;

- la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;

- la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;

- l’arrêt n° 59/94 du 14 juillet 1994 de la Cour d’arbitrage ;

- la loi du 21 avril 2007 réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d’origine fédérale.

2. Évolution du nombre de traductions confiées au privé depuis 2003

a. Traductions écrites

année

total

2003

4

2004

49

2005

30

2006

35

2007

29

2008

8

2009

5

b. Interprétations

année

total

2006

1

2007

1

2008

0

2009

1

3. Prix

année

TVA inclus

2007

30 199,16

2008

3 775,50

4. Aucun

1. Alle diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer kunnen een beroep doen op de centrale vertaaldienst voor vertalingen naar het Frans, Nederlands, Duits en Engels.

Deze vertaaldienst zorgt voor de vertaling van alle administratieve, dienstverlenende documenten met uitzondering van de wetten wanneer een Duitse vertaling vereist is.

Koninklijke en ministeriële besluiten worden uitsluitend in de drie officiële talen vertaald, dus nooit in het Engels.

Externe vertalers en tolken

Schriftelijke vertalingen die buiten het klassieke talenpakket vallen, kunnen door externe vertalers worden verricht.

Tolkopdrachten worden steeds uitbesteed, omdat de vertaaldienst uitsluitend uit vertalers bestaat.

Wettelijk kader

- de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

- de wet van 31 december1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap;

- de wet van 18 juli 1990 tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap;

- het arrest nr. 59/94 van 14 juli 1994 van het Arbitragehof;

- de wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid.

2. Evolutie van het aantal uitbestede vertalingen sedert 2003

a. Geschreven vertalingen

jaar

totaal

2003

4

2004

49

2005

30

2006

35

2007

29

2008

8

2009

5b. Tolkwerk

jaar

totaal

2006

1

2007

1

2008

0

2009

1

3. Kostprijs

jaar

Inclusief BTW

2007

30 199,16

2008

3 775,50

4. Geen