Auteurs- en sprekersregister betreffende "Russo Carine" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De verlaging en afschaffing van de subsidies die tot nog toe werden toegekend aan de coördinerende organisaties inzake kinderrechten en aan UNICEF (4-511)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Carine Russo aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-51
p. 37-39 4-51 p. 37-39 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Carine Russo, gecoöpteerd senator
4-3
p. 6-7 4-3 p. 6-7 (PDF)
Gevangenissen - Gevangenis van Vorst - Hygiënische omstandigheden - Renovatiewerken (4-3339)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Russo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3339
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Mogelijkheid voor niet-Belgen om tot openbare ambten benoemd te worden) (4-246)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua, Freya Piryns en Carine Russo en de heren Marcel Cheron en Josy Dubié
4-246/1
p. 1-3 4-246/1 p. 1-3 (PDF)
Het akkoord betreffende de "terugkeerrichtlijn" (Overeenstemming met het verdrag inzake de rechten van het kind en met de andere internationaalrechtelijke verplichtingen) (4-356)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Carine Russo aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-34
p. 24-26 4-34 p. 24-26 (PDF)
Het opsluiten van gezinnen met kinderen (in de gesloten centra - Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) (4-253)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Carine Russo aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-26
p. 28-29 4-26 p. 28-29 (PDF)
Het verslag van de federale ombudsman inzake de behandeling van mensen zonder papieren (Regularisatiecriteria - Definitieve rondzendbrief) (4-459)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Carine Russo aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-48
p. 35-37 4-48 p. 35-37 (PDF)
Ontslag van senatoren (2009-2010)      
  mevrouw Carine Russo (vervangen door mevrouw Cécile Thibaut)
4-88
p. 8 4-88 p. 8 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties (Fractie waarvan een lid of een component veroordeeld is op grond van de anti-racismewet van 30 juli 1981 of de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het negationisme - Partijfinanciering) (4-188)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heren Josy Dubié, Marcel Cheron en José Daras
4-188/1
p. 1-2 4-188/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet, teneinde een vierde van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen door een federaal kiescollege (4-189)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heren Marcel Cheron, José Daras en Josy Dubié
4-189/1
p. 1-5 4-189/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat (4-259)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua, Freya Piryns en Carine Russo en de heren Marchel Cheron, José Daras en Josy Dubié
4-259/1
p. 1-10 4-259/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (4-327)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Vera Dua, Isabelle Durant en Carine Russo en de heer Josy Dubié
4-327/1
p. 1-3 4-327/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Israëlisch-Palestijns conflict (4-1119)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Vera Dua, Isabelle Durant, Freya Piryns en Carine Russo
4-1119/1
p. 1-9 4-1119/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding (Strafbaarstelling van "het publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf") (4-508)      
  Onderzoek van subsidiariteit
   Bespreking
4-13
p. 25-31 4-13 p. 25-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-483)      
  Amendement nr 12 van mevrouw Carine Russo, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Moratorium op regularisatieweigeringen en uitwijzingen
4-483/8
p. 1-2 4-483/8 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen (Huurovereenkomsten - Gerechtelijke verzoeningsprocedure - Vervanging artikel 1344 septies Gerechtelijk Wetboek - Opheffing artikel 376 van de programmawet (I) van 24 december 2002) (4-693)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Carine Russo c.s.
4-693/2
p. 1-2 4-693/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van mevrouw Carine Russo c.s.
4-693/4
p. 1-2 4-693/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Amendementen nrs 32 tot 43 van de heer Josy Dubié en mevrouw Carine Russo
4-1053/4
p. 1-6 4-1053/4 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 69 van de dames Carine Russo en Isabelle Durant
4-1053/5
p. 1 4-1053/5 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van criteria en van een procedure voor de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Lange asielprocedure - Mensen die onmogelijk nog kunnen terugkeren - Zwaar gehandicapten - Sociale bindingen en/of humanitaire omstandigheden - Project waarmee een sociaal-economisch bijdrage ten behoeve van België wordt geleverd) (4-1122)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Carine Russo en de heer José Daras
4-1122/1
p. 1-17 4-1122/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 342bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje (waarin weergave van de plichten die voortvloeien uit de afstamming en de bepalingen m.b.t. het ouderlijk gezag) (4-187)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heer Josy Dubié
4-187/1
p. 1-3 4-187/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra (4-493)      
  Voorstel van de dames Carine Russo en Freya Piryns en de heer Guy Swennen
4-493/1
p. 1-8 4-493/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een § 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen (aan de persoon met Belgische nationaliteit wiens uitlevering gevraagd wordt - Verplichte inlichting over het bestaan en de herkomst van het verzoek alsook de motieven die het in de ogen van het verzoekende land verantwoorden) (4-190)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Isabelle Durant en Carine Russo
4-190/1
p. 1-4 4-190/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht ten aanzien van rechterlijke overheden strafbaar te stellen (Politieke ethiek - Scheiding der machten) (4-186)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heren Marcel Cheron, José Daras en Josy Dubié
4-186/1
p. 1-4 4-186/1 p. 1-4 (PDF)
Zijn voornemen om een gesloten centrum voor gezinnen met kinderen te laten bouwen (Gezinnen die halsstarrig blijven weigeren te vertrekken - Alternatieven voor de opsluiting van kinderen) (4-95)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Carine Russo aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
4-13
p. 33-34 4-13 p. 33-34 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999