Auteurs- en sprekersregister betreffende "Zenner Alain" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De houding van de RSZ ten opzichte van de verzoeken om een gerechtelijk akkoord en de verzoeken van gefailleerden om verschoonbaar verklaard te worden (2-126)      
  Vraag om uitleg van de heer Zenner aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-46
p. 53-60 2-46 p. 53-60 (PDF)
De toepassing van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling (2-10)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-12
p. 4-10 2-12 p. 4-10 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Zenner, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Zenner, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
3-6
p. 5 3-6 p. 5 (PDF)
Hof van Cassatie (3-453)      
  Verslag 2003
   Verslag van de heer Zenner
3-453/1
p. 1-24 3-453/1 p. 1-24 (PDF)
Intracommunautaire verkoop - BTW-nummer van de koper - Onjuistheid - Gevolgen (BTW-vrijstelling voor uitvoer - Interpretatie art. 39bis BTW-wetboek - Centrale Eenheid voor administratieve samenwerking) (2-628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Zenner aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 796-797 2-18 p. 796-797 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 927-929 2-20 p. 927-929 (PDF)
Ontslag van senatoren (2000-2001)      
  de heer Zenner (Vervangen door de heer Roelants du Vivier)
2-76
p. 7 2-76 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Opheffing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht en opnemen van de belangrijkste bepalingen in het gemeenrecht) (3-136)      
  Verslag van de heer Zenner
3-136/3
p. 1-60 3-136/3 p. 1-60 (PDF)
  Algemene bespreking
3-11
p. 4-27 3-11 p. 4-27 (PDF)
  3-11
p. 27-33 3-11 p. 27-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Europees aanhoudingsbevel (3-395)      
  Verslag van de heer Zenner
3-395/3
p. 1-26 3-395/3 p. 1-26 (PDF)
  Algemene bespreking
3-29
p. 11-19 3-29 p. 11-19 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (3-554)      
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Zenner
3-554/2
p. 3 3-554/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Zenner
3-554/3
p. 1-21 3-554/3 p. 1-21 (PDF)
  Algemene bespreking
3-56
p. 24-26 3-56 p. 24-26 (PDF)
Wetsontwerp tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen (2-508)      
  Verslag van de heer Zenner
2-508/4
p. 1-11 2-508/4 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-66
p. 4-14 2-66 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Amendementen nrs 106 tot 113 van de heren Zenner en Hugo Vandenberghe
3-27/6
p. 33-45 3-27/6 p. 33-45 (PDF)
  Amendementen nrs 90 tot 96, 103 en 104 van de heer Zenner
3-27/6
p. 12-23 3-27/6 p. 12-23 (PDF)
  3-27/6
p. 27-32 3-27/6 p. 27-32 (PDF)
  Algemene bespreking
3-53
p. 4-45 3-53 p. 4-45 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen (Instelling van een taks op kapitaalbewegingen die speculatie beogen [Tobintaks] - Oprichting van een Bijdragefonds voor de ontwikkelingssamenwerking) (3-66)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Zenner en Collas
3-66/2
p. 1-3 3-66/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Artikelsgewijze bespreking en aangehouden stemming
2-46
p. 41-45 2-46 p. 41-45 (PDF)
  2-46
p. 66 2-46 p. 66 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999