Auteurs- en sprekersregister betreffende "Buysse Yves" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
COVID-19 - Tijdelijke werkloosheid - Cijfers - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Gegevens - Beschikbaarheid (7-1504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1504
COVID-19 - Tijdelijke werkloosheid - Cijfers - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Gegevens - Beschikbaarheid (7-1462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1462
Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen (7-639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   dossier afgesloten
SV 7-639
Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen (7-705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-705
Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen (7-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-751
Cybercriminaliteit - Aanpak - «Quick responsive community» - «Quick Reaction Force» - Andere initiatieven (7-628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-628
Defensie - Brandbestrijdingsoefeningen - «Damage Control Center» in Ryckevelde - Propaangasinstallatie - Gebruik - Natuur- en milieubescherming - Brandoefeningen - Gegevens (7-1133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1133
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Yves Buysse, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ) - Webstek - Taalgebruik (7-234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-234
Federale verkiezingen - Kiesomschrijving - Bevolkingsaantallen - Aantal zetels - Aanpassing - Berekening - Communicatie - Toepassing (7-1466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1466
Gevangenissen - Methadonbehandelingen voor gevangene - Cijfers - Kostprijs - Methadonprogramma's - Evaluatie - Opvolging na vrijlating (7-1534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1534
Koninklijke Bibliotheek van België - Bewaarbeleid van digitale publicaties - Organisatie - Stand van zaken (7-284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 7-284
Oudere inwoners - Telefonische bereikbaarheid - Initiatief van de lokale besturen - Oplossing - Overleg met de telefoonmaatschappijen (7-474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-474
Politie - Diploma's en graden - Gelijkschakeling - Stand van zaken - Maatregelen (7-1791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1791
Politie - Diploma's en graden - Gelijkschakeling - Stand van zaken - Maatregelen (7-676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten
SV 7-676
Politie - Diploma's en graden - Gelijkschakeling - Stand van zaken - Maatregelen (7-800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-800
Politiezones - Begrotingsopmaak - Nieuwe manier van werken - Stand van zaken (7-307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-307
Verlof voor erkende mantelzorgers - Voorwaarden - Erkenning - Koninklijk besluit - Stand van zaken (7-380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-380
Vervroegde verkiezingen - Stemmen bij volmacht - Vooraf verzoek - Digitale procedure - Mogelijkheid (7-381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-381
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers (7-147)      
  Voorstel van de heer Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Yves Buysse en Bob De Brabandere
7-147/1
p. 1-6 7-147/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II een artikel 32/1 in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen (7-101)      
  Voorstel van de heer Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere, Klaas Slootmans en Leo Pieters
7-101/1
p. 1-3 7-101/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de Vlaamse taalgrensgemeenten (7-112)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere en Leo Pieters
7-112/1
p. 1-18 7-112/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de randgemeenten (7-113)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere en Leo Pieters
7-113/1
p. 1-16 7-113/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, § 1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten (Misbruik van de procedure beteugelen) (7-158)      
  Voorstel van de heer Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren Klaas Slootmans, Guy D'haeseleer en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bob De Brabandere
7-158/1
p. 1-10 7-158/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de benoeming van rechters, referendarissen en het administratief personeel (Depolitisering - Benoemingscommissie - Vergelijkend examen) (7-138)      
  Voorstel van de heren Guy D'Haeseleer, Klaas Slootmans en Leo Pieters, de dames Adeline Blancquaert en Anke Van dermeersch en de heren Bob De Brabandere en Yves Buysse
7-138/1
p. 1-8 7-138/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (7-119)      
  Algemene bespreking
7-12
p. 19-28 7-12 p. 19-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad voor wat de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft (7-126)      
  Voorstel van de heren Bob De Brabandere en Guy D'haeseleer, de dames Anke Van dermeersch en Adeline Blancquaert en de heren Klaas Slootmans, Leo Pieters en Yves Buysse
7-126/1
p. 1-8 7-126/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van diverse wetten teneinde de faciliteiten inzake onderwijs af te schaffen (7-156)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren, Bob De Brabandere en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
7-156/1
p. 1-8 7-156/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden (... betrokken bij de organisatie van een referendum over de vraag of Catalonië een onafhankelijke natie diende te worden) (7-241)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch, de heren Guy D'haeseleer en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert en de heer Bob De Brabandere
7-241/1
p. 1-6 7-241/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Turkije (7-111)      
  Voorstel van de heer Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere, Klaas Slootmans en Leo Pieters
7-111/1
p. 1-5 7-111/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rol van Turkije als regionale destabiliserende factor (7-201)      
  Voorstel van de heren Bob De Brabandere, Yves Buysse en Klaas Slootmans, mevrouw Adeline Blancquaert, de heer Leo Pieters, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
7-201/1
p. 1-7 7-201/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beslissing van de Turkse regering om de Hagia Sophia in te richten als moskee (7-183)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren Guy D'Haeseleer, Yves Buysse en Bob De Brabandere en mevrouw Anke Van dermeersch
7-183/1
p. 1-4 7-183/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest (7-105)      
  Voorstel van de heren Bob De Brabandere en Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters
7-105/1
p. 1-26 7-105/1 p. 1-26 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Ontbinding van het Belgische Staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen) (7-145)      
  Voorstel van de heren Guy D'haeseleer, Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heer Bob De Brabandere, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
7-145/1
p. 1-19 7-145/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België (Opheffing) (7-472)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch, de heren Guy D'haeseleer, Yves Buysse, Klaas Slootmans, Leo Pieters en Bob De Brabandere en mevrouw Adeline Blancquaert
7-472/1
p. 1-4 7-472/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, teneinde de partijdotaties te verminderen (7-240)      
  Voorstel van de heer Klaas Slootmans, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren Leo Pieters en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bob De Brabandere en Guy D'haeseleer
7-240/1
p. 1-4 7-240/1 p. 1-4 (PDF)
Ziekenhuizen - Defusionering - Situatie in Noord-West-Vlaanderen (7-1474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1474
Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Aantal gevallen - Gevolgen (7-310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-310
Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Aantal gevallen - Gevolgen (7-311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-311
Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Aantal gevallen - Gevolgen (7-739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-739
Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Gevallen - Cijfers - Evolutie (7-1790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1790
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999