Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1474

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 3 februari 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ziekenhuizen - Defusionering - Situatie in Noord-West-Vlaanderen

ziekenhuis
provincie West-Vlaanderen
plaatselijke overheid
fusie van ondernemingen

Chronologie

3/2/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2022)
25/10/2022Rappel
26/10/2022Antwoord

Vraag nr. 7-1474 d.d. 3 februari 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gezondheidszorg is een gedeelde bevoegdheid, vandaar het transversaal karakter.

Het Henri Serruysziekenhuis in Oostende zal de samenwerking die het sinds 2009 had met het Algemeen Ziekenhuis (AZ) Sint-Jan in Brugge beëindigen. Bedoeling is om op termijn een fusie aan te gaan met het private ziekenhuis AZ Damiaan uit Oostende. De procedure om die defusie te realiseren kondigt zich aan als een verbeten stellingenoorlog tussen (de stadsbesturen van) beide steden.

Wij hebben volgende vragen aan de geachte minister:

1) Wat is uw visie op de defusie van beide ziekenhuizen in het licht van de betrachtingen van de overheid om juist méér fusies tussen ziekenhuizen te verwezenlijken?

2) Heeft u of uw administratie direct of indirect initiatieven genomen om deze defusie te voorkomen?

3) Zal u actief tussenkomen in een begeleiding van deze defusie in het licht van de gezamenlijke investeringen die sinds 2009 waren gebeurd?

4) Wat is uw inschatting over de verdere evolutie van het ziekenhuislandschap in Noord-West-Vlaanderen?

5) Aangezien het OCMW-ziekenhuis Henri Serruys aast op een samenwerking met het private AZ Damiaan: hoe kijkt u tegenover de fusie van een OCMW-ziekenhuis met een privaat ziekenhuis in het licht van de subsidiëring? Zullen er daar gevolgen zijn?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2022 :

1) Ik wijs er op dat het geven van erkenningen en dus ook erkenningen van fusies of defusies een bevoegdheid is van de regionale overheden. Of er op federaal niveau sprake is van een «betrachting» om meer fusies te realiseren spreek ik ten stelligste tegen. De focus gaat in de eerste plaats uit van het bevorderen van de samenwerking tussen ziekenhuizen, met name binnen netwerken.

2) Zoals vermeld is dit een regionale bevoegdheid en de federale administratie heeft dus geen enkel initiatief ter zake genomen.

3) Ook hier wijs ik er op dat de hele investeringsproblematiek sinds de zesde staatshervorming (in praktijk sinds 2014) een regionale bevoegdheid is. Er kan echter gewerkt worden aan een inventaris van de investeringen van voor deze periode op de betrokken campi. Er is echter ook het luik van de financiering van de werkingskosten via het federale budget van financiële middelen. Mijn administratie zal uiteraard haar volledige medewerking geven aan het informeren van de betrokken partijen over de bestaande financiering via het federale budget van financiële middelen.

4) Zoals gezegd wordt de focus gelegd op samenwerking via netwerken. Het doel is niet om daarbij dirigistisch tewerk te gaan maar deze samenwerking te faciliteren.

5) In het verleden zijn reeds verscheidene openbare ziekenhuizen gefusioneerd met een privaat ziekenhuis. Dit is dus zeker geen nieuwe materie en naar financiering toe heeft dit nauwelijks gevolgen aangezien de financieringsmechanismen ter dege blijven rekening houden met de aanwezigheid van het openbare aspect.