Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lindekens Kathy" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Beleidsintenties van de minister van Justitie inzake jeugddelinquentie (2-148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lindekens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-30
p. 50-53 2-30 p. 50-53 (PDF)
De vergoeding van artiesten en producenten voor het publieke gebruik van hun muziek (Evolutie van de reglementering voor verzorgingsinstellingen, jeugdhuizen, ulturele centra, dancings en discotheken) (2-114)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lindekens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 27-29 2-26 p. 27-29 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Bespreking
   Bijzondere jeugdzorg
2-14
p. 25 2-14 p. 25 (PDF)
  2-14
p. 26 2-14 p. 26 (PDF)
   Hoorrecht van kinderen in de justitiële sfeer
2-14
p. 25-26 2-14 p. 25-26 (PDF)
   Inspraak van kinderen
2-14
p. 26-27 2-14 p. 26-27 (PDF)
   Veiligheid van het kind in het verkeer
2-14
p. 26 2-14 p. 26 (PDF)
  Motie van aanbeveling van de dames de Bethune, Thijs, De Schamphelaere, Willame-Boonen, Lindekens, Nyssens, Laloy, Leduc en Taelman en de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-14
p. 37 2-14 p. 37 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Lindekens, gecoöpteerd senator
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Arbeidsduurvermindering
2-43
p. 29 2-43 p. 29 (PDF)
  2-43
p. 29 2-43 p. 29 (PDF)
   Combinatie gezinsleven-arbeid
2-43
p. 28-29 2-43 p. 28-29 (PDF)
   Feminisering van de armoede
2-43
p. 26-27 2-43 p. 26-27 (PDF)
   Individualisering van de rechten op sociale zekerheid
2-43
p. 26 2-43 p. 26 (PDF)
   Kinderopvang
2-43
p. 27-28 2-43 p. 27-28 (PDF)
   Loopbaanonderbreking en positie van de vrouw
2-43
p. 28-29 2-43 p. 28-29 (PDF)
   Maatregelen om gelijkheid man-vrouw te waarborgen in België
2-43
p. 26-29 2-43 p. 26-29 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking en vrouwenproblematiek
2-43
p. 29 2-43 p. 29 (PDF)
   Positie van de vrouw op de arbeidsmarkt
2-43
p. 26-29 2-43 p. 26-29 (PDF)
   Seksuele verminking
2-43
p. 29 2-43 p. 29 (PDF)
   Vaderschapsverlof
2-43
p. 29 2-43 p. 29 (PDF)
   Vrouwenwerkloosheid
2-43
p. 27 2-43 p. 27 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren (2-21)      
  Amendement nr 5 van mevrouw Lindekens
2-21/3
p. 3 2-21/3 p. 3 (PDF)
  Bespreking
2-25
p. 22-39 2-25 p. 22-39 (PDF)
Het beheer van de federale culturele instellingen (De Munt, het Paleis voor Schone Kunsten, het Filmmuseum en de musea in het Jubelpark) (2-90)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lindekens aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-25
p. 20-21 2-25 p. 20-21 (PDF)
Het recht op onderwijs voor de kinderen zonder papieren (2-134)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lindekens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-27
p. 11-13 2-27 p. 11-13 (PDF)
Ontslag van senatoren (2000-2001)      
  mevrouw Lindekens (Vervangen door mevrouw Pehlivan)
2-92
p. 9 2-92 p. 9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten (2-9)      
  Amendementen nrs 3 tot 8 van mevrouw Lindekens
2-9/3
p. 1-2 2-9/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 10 van mevrouw Lindekens
2-9/5
p. 1 2-9/5 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Lindekens
2-9/6
p. 1-6 2-9/6 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
2-30
p. 25-34 2-30 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van de conventie nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de ergste vormen van kinderarbeid (2-361)      
  Voorstel van mevrouw Lindekens
2-361/1
p. 1-3 2-361/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de ratificatieprocedure van het facultatief protocol bij het VN-Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw (Klachtrecht) (2-299)      
  Voorstel van mevrouw Lindekens c.s.
2-299/1
p. 1-4 2-299/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gezinsbemiddeling ([Echt]scheidingsbemiddeling) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken) (2-422)      
  Amendementen nrs 9 en 10 van mevrouw Lindekens
2-422/2
p. 6-7 2-422/2 p. 6-7 (PDF)
  Bespreking
2-80
p. 4-16 2-80 p. 4-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure tot verkrijging van de nationaliteit : mogelijkheid geboorteakte te vervangen door gelijkwaardig document - Homologatie akte van bekendheid) (Zie ook doc. Senaat 2-308 en 2-227) (2-309)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227) (2-308)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen (Hervorming van de voogdij [artt. 389 tot 475 Burgerlijk Wetboek en artt. 1232 tot 1237 Gerechtelijk Wetboek] : Behoud ouderlijk gezag bij overlijden van één ouder - Afschaffing familieraad - Uitbreiding taak vrederechter - Benoeming van de voogd - Recht de voogdij te weigeren - Modernisering van het bestuur - Toeziende voogd - Aandacht voor persoon van de minderjarige) (Zie ook doc. Senaat 2-510) (2-509)      
  Amendement nr 88 van de dames Taelman en Lindekens
2-509/5
p. 4 2-509/5 p. 4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendementen nrs 54 tot 56 van mevrouw Lindekens c.s.
2-244/5
p. 14-15 2-244/5 p. 14-15 (PDF)
  Amendement nr 96 van mevrouw Lindekens c.s.
2-244/6
p. 31 2-244/6 p. 31 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen (Wijziging KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : snelheidsbeperking - Toelage aan gewesten) (2-261)      
  Voorstel van mevrouw Lindekens c.s.
2-261/1
p. 1-7 2-261/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Lindekens c.s.
2-261/2
p. 1-3 2-261/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 7 van de dames Lindekens en Nagy
2-261/3
p. 1-2 2-261/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-63
p. 32-41 2-63 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten) (2-256)      
  Voorstel van mevrouw Lindekens
2-256/1
p. 1-7 2-256/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de dames Lindekens en Kaçar
2-256/2
p. 1-4 2-256/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 12, 14 en 15 van de dames Taelman, Lindekens en Leduc
2-256/3
p. 1-2 2-256/3 p. 1-2 (PDF)
  2-256/3
p. 3-4 2-256/3 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 30 tot 34 van mevrouw Lindekens c.s.
2-256/4
p. 6-8 2-256/4 p. 6-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van kinderrechtencommissaris (Toezicht op de naleving van de kinderrechten - Instelling van een federale kinderrechtencommissaris : taak; benoeming door de Senaat; jaarlijks verslag) (2-567)      
  Voorstel van de dames Kaçar en Lindekens
2-567/1
p. 1-12 2-567/1 p. 1-12 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999