Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8366

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 28 februari 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht

advocaat
ministerie
dienstverleningscontract
rechtsbijstand
overheidsopdrachten

Chronologie

28/2/2013Verzending vraag
22/4/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368

Vraag nr. 5-8366 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de regering Verhofstadt II kwam het advocatenkantoor Uyttendaele, Gérard & co in een politieke storm terecht, toen bleek dat dit kantoor zeer veel opdrachten kreeg van verschillende federale ministeries. Het was toen niet duidelijk of daarbij de regels inzake openbare aanbestedingen waren gerespecteerd, en het was evenmin duidelijk of er geen belangenvermenging in het spel was. Meester Uyttendaele was als echtgenoot van mevrouw Laurette Onkelinx natuurlijk geen neutrale buitenstaander.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, lekte kort daarop een verkeerd geadresseerd mailbericht uit, waarin meester Uyttendaele zijn contacten binnen de PS aanspoorde om hem nóg meer opdrachten toe te spelen. Zijn toppositie op het federale niveau was nog niet voldoende, hij wilde ook een nóg groter deel van de opdrachten van de verschillende regionale en stedelijke niveaus. Hij noemde onder andere het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, de stad Brussel, de stad Charleroi, de stad Bergen, de NMBS, De Post, Belgacom en diverse Instellingen van Openbaar Nut, pararegionalen en paracommunautaires.

Tussen 2006 en 2009 werden talrijke parlementaire vragen over die kwestie gesteld, maar het probleem van de mogelijke belangenvermenging, of van een mogelijke voorkeursbehandeling van het genoemde advocatenkantoor, werd nooit ten gronde uitgeklaard.

Intussen zijn er vier regeringen gekomen en gegaan, maar het kantoor van Uyttendaele, Gérard en co verdient nog altijd fortuinen dankzij de vele overheidsopdrachten, en zijn echtgenote Laurette Onkelinx heeft sindsdien in alle regeringen een ministerportefeuille bekleed, ook in de huidige. Het probleem blijft dus even actueel als ten tijde van Verhofstadt.

1) Op welke advocatenkantoren hebben uw departement en/of onderdelen ervan beroep gedaan sinds het aantreden van deze regering? Hoeveel dossiers werden aan elk kantoor toevertrouwd, en welk bedrag werd daarvoor aan elke kantoor uitbetaald?

2) Hebben de onthullingen uit de periode Verhofstadt II in uw departement geleid tot een herziening of aanscherping van de regels? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 22 april 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen. 

DVZ 

1) Voor de periode van 6 december 2011 tot en met 5 maart 2013 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beroep gedaan op volgende advocatenkantoren : 

Nederlandstalige advocatenkantoren

Kabinet Decordier : 3 263 dossiers ;

Kabinet Matterne : 3 897 dossiers. 

Franstalige advocatenkantoren

Kabinet Derriks : 2 606 dossiers ;

Kabinet Matray : 3 542 dossiers ;

Kabinet Motulsky : 2 657 dossiers ;

Kabinet Schippers : 1. 12 dossiers. 

Het betrof volgende totaalbedragen : 

Naam

Uitgaven DVZ 2012

Mostulsky

1 194 908,37 euro

Derriks

1 445 859,30 euro

Schippers

223 857,83 euro

Matray

399 847,50 euro

Decordier

1 608 444,69 euro

Bvba Matterne

1 649 714,41 euro

Totaal

6 522 632,10 euro

 

Naam

Uitgaven DVZ 2013

Mostulsky

103 448,79 euro

Derriks

197 821,59 euro

Schippers

43 091,14 euro

Matray

96 587,61 euro

Decordier

399 521,89 euro

Bvba Matterne

249 456,38 euro

Totaal

1 089 927,40 euro

2) De DVZ heeft niet samengewerkt met het advocatenkantoor van de heer Uyttendaele noch met een medewerker uit dat kantoor. 

CGVS 

1) Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) doet voor zijn verdediging voor de Raad van State en voor de Raad voor Vreemdelingebetwistingen maximaal beroep op eigen medewerkers. Dit blijkt efficiënter en garandeert een hogere kwaliteit.

Er wordt slechts een advocatenbureau aangesteld, indien medewerkers van het CGVS niet kunnen optreden, bijvoorbeeld bij het indienen van een cassatieberoep voor de Raad van State of in het geval van een zaak voor een gewone rechtbank.

Zo is het te verklaren dat het CGVS in 2012 slechts in een uiterst beperkt aantal dossiers een advocatenbureau aangesteld heeft: in 2012 tweemaal (voor een tussenkomst in cassatieberoep bij de Raad van State en voor een tussenkomt bij de burgerlijke rechtbank). In 2013 was dit driemaal (situatie op 12 maart 2013). 

2) Het CGVS heeft niet samengewerkt met het advocatenkantoor van de heer Uyttendaele noch met een medewerker uit dat kantoor. 

RVV 

De Raad is een rechtscollege en doet zelf geen beroep op advocatenkantoren. 

Fedasil 

1) Het Agentschap heeft tussen 6 december 2011 en 11 maart 2013 beroep gedaan op de advocaten A. Detheux, A. Theunissen en M. Kaiser, allen uit de balie van Brussel. Zij hebben tijdens die periode in totaal 882 dossiers namens het Agentschap verdedigt, op vlak van het opvangrecht, administratief recht en sociaal- en arbeidsrecht. Het totaal budget bedroeg 836 996,80 euro. 

2) Het Agentschap heeft niet samengewerkt met het advocatenkantoor van de heer Uyttendaele noch met een medewerker uit dat kantoor.  

Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie 

1) en 2) Het is belangrijk dat de Belgische staat correct en behoorlijk wordt verdedigd voor gelijk welk rechtscollege (Grondwettelijk Hof, Raad van State, arbeidsgerechten).  Specialisatie speelt daarbij een belangrijke rol. Specialisatie in het recht op maatschappelijke hulp en het recht op maatschappelijke integratie is dan ook een belangrijk element in de keuze van de advocaten die worden aangesteld in zaken die voor de arbeidsgerechten komen. Bij de aanstelling van een advocaat wordt rekening gehouden met een juiste verdeling van de reeds toegewezen zaken en de specialisatie van het kantoor. Het bedrag van de ingediende honoraria houdt rekening met de moeilijkheid van elke zaak en moet binnen redelijke grenzen blijven.  

Gelet op het stijgend aantal dagvaardingen in tussenkomst en vrijwaring als gevolg van de opvangcrisis, werd in februari 2012  met vier advocatenkantoren (Uyttendaele & Gérard, Célès, De Backer & Bastin en De Bock Advocaten-Avocats) een akkoord gesloten betreffende een forfaitair bedrag voor de kosten en erelonen van de advocaten per behandelde zaak, voor de geschillendossiers in verband met de opvangcrisis. 

Onderstaande tabel geeft voor de periode van 6 december 2011 tot eind februari 2013 per advocatenkantoor het aantal toegewezen geschillendossiers weer en het gezamenlijke bedrag van de tijdens die periode ingediende en betaalde staten van kosten en erelonen voor die dossiers. 

Naam van het advocatenkantoor

Aantal toegewezen dossiers

Bedrag van de ingediende en betaalde staten van kosten en erelonen

Célès

35

43 918 ,83 euro

De Backer & Bastin

25

17 600 euro

De Bock Advocaten-Avocats

22

10 603,05 euro

Lallemand & Legros

1

2 121,5 euro

Uyttendaele & Gérard

43

12 000 euro

Actéo Advocatenkantoor

1

1 548,74 euro

Totaal

127

87 792,12 euro