Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8364

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 28 februari 2013

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht

advocaat
ministerie
dienstverleningscontract
rechtsbijstand
overheidsopdrachten

Chronologie

28/2/2013Verzending vraag
17/4/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368

Vraag nr. 5-8364 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de regering Verhofstadt II kwam het advocatenkantoor Uyttendaele, Gérard & co in een politieke storm terecht, toen bleek dat dit kantoor zeer veel opdrachten kreeg van verschillende federale ministeries. Het was toen niet duidelijk of daarbij de regels inzake openbare aanbestedingen waren gerespecteerd, en het was evenmin duidelijk of er geen belangenvermenging in het spel was. Meester Uyttendaele was als echtgenoot van mevrouw Laurette Onkelinx natuurlijk geen neutrale buitenstaander.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, lekte kort daarop een verkeerd geadresseerd mailbericht uit, waarin meester Uyttendaele zijn contacten binnen de PS aanspoorde om hem nóg meer opdrachten toe te spelen. Zijn toppositie op het federale niveau was nog niet voldoende, hij wilde ook een nóg groter deel van de opdrachten van de verschillende regionale en stedelijke niveaus. Hij noemde onder andere het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, de stad Brussel, de stad Charleroi, de stad Bergen, de NMBS, De Post, Belgacom en diverse Instellingen van Openbaar Nut, pararegionalen en paracommunautaires.

Tussen 2006 en 2009 werden talrijke parlementaire vragen over die kwestie gesteld, maar het probleem van de mogelijke belangenvermenging, of van een mogelijke voorkeursbehandeling van het genoemde advocatenkantoor, werd nooit ten gronde uitgeklaard.

Intussen zijn er vier regeringen gekomen en gegaan, maar het kantoor van Uyttendaele, Gérard en co verdient nog altijd fortuinen dankzij de vele overheidsopdrachten, en zijn echtgenote Laurette Onkelinx heeft sindsdien in alle regeringen een ministerportefeuille bekleed, ook in de huidige. Het probleem blijft dus even actueel als ten tijde van Verhofstadt.

1) Op welke advocatenkantoren hebben uw departement en/of onderdelen ervan beroep gedaan sinds het aantreden van deze regering? Hoeveel dossiers werden aan elk kantoor toevertrouwd, en welk bedrag werd daarvoor aan elke kantoor uitbetaald?

2) Hebben de onthullingen uit de periode Verhofstadt II in uw departement geleid tot een herziening of aanscherping van de regels? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 17 april 2013 :

In antwoord op uw vraag, kan ik u het volgende mededelen in verband met de advocaten aangesteld sedert het aantreden van de nieuwe regering op 6 december 2011.

A. Advocaten aangesteld voor dossiers waarvoor de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid bevoegd is

1. Advocaten aangesteld voor dossiers waarvoor de Directie-generaal Sociaal Beleid bevoegd is

U vindt hieronder de gegevens betreffende betwiste dossiers waarvoor een advocaat werd aangesteld sedert het aantreden van de huidige regering, namelijk 6 december 2011.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat gedurende deze periode geen enkele advocaat werd aangesteld in het kader van procedures voor de Raad van State of voor de gewone rechtbanken. Er werden enkel advocaten aangesteld in het kader van procedures voor het Grondwettelijk Hof.

Wat betreft de dossiers voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof, wordt de advocaat van de Belgische Staat door de ministerraad aangesteld, die hij vertegenwoordigt, en niet door de bevoegde minister.

Grondwettelijk Hof

Advocatenkantoor

Aantal toevertrouwde dossiers

 

Betaalde erelonen in euro

(bedrag op 8 maart 2013)

CMS-DE BACKER

6

23.870,16

VANDEN EYNDE LEGAL

3

13.200

De advocaten worden mij voorgesteld door de bevoegde administratie, in functie van het soort dossier en de betrokken materie, een procedure die reeds jarenlang wordt toegepast.

2. Advocaten aangesteld voor dossiers waarvoor de Directie-generaal Personen met een handicap bevoegd is

U vindt in onderstaandetabel de namen van de advocatendie in 2012 werden aangesteld om de belangen van de Belgische Staat te verdedigen voor de arbeidsgerechten, evenals het aantal zaken behartigd door deze advocaten. De erelonen van de advocatenbedragen, per dossier, 173,50 euro. Ik vestig uw aandacht op het feit dat al deze advocatendoor mijn voorganger werden aangesteld.

Advocaten Franstalige dossiers

Aantal toevertrouwde dossiers

Betaalde erelonen in euro

COLLARD P-Y.

87

15.094,5

BELLE G.

84

14.574,0

BOURGUIGNON J.

23

3.990,5

FABBRICOTTI M.

62

10.757,0

FADEUR M.

103

17.870,5

GAILLY M.

97

16.829,5

GEURTS J.

34

5.899,0

GILLES C.

76

13.186,0

HALLUT C.

95

16.482,5

HEGER P.

65

11.277,5

LEFEBVRE G.

48

8.328,0

MAGEROTTE Y.

14

2.429,0

MASQUELIN J-J .

119

20.646,5

MICHEL M-F.

79

13.706,5

MISSON D.

103

17.870,5

RAXHON J-M.

97

16.829,5

REMY F.

54

9.369,0

FELLER B.

17

2.949,5

GREVY V.

102

17.697,0

FRANCHIMONT J-D.

83

14.400,5

BRUYNINCKX S.

113

19.605,5

PERLBERGER S.

103

17.870,5

ROMAIN J-F.

88

15.268,0

 

Advocaten Nederlandstalige dossiers

Aantaltoevertrouwde dossiers 

Betaaldeerelonen in euro

AERTS L.

82

14.227,0

BERGMANS A.

102

17.697,0

LIETAER I.

82

14.227,0

NEEFS P.

33

5.725,5

BERVOETS G.

40

6.940,0

COOMANS C.

36

6.246,0

DE BACKER P.

87

15.094,5

DE BOCK E.

16

2.776,0

DEVOS N.

26

4.511,0

DIERCKXSENS J.

71

12.318,5

GEVAERT F.

49

8.501,5

HANTSON C.

59

10.236,5

MEEUS G.

57

9.889,5

MEYNS C.

23

3.990,5

ORIJ J.

68

11.798,0

VAN DEN BRANDE S.

48

8.328,0

VANDEPUTTE H.

146

25.331,0

VANDER STADT E.

15

2.602,5

VANHOOF M.

27

4.684,5

VANTOMME D.

106

18.391,0

WIJNANT A.

64

11.104,0

VERHERSTRAETEN N.

22

3.817,0

Daarnaast werd een advocaat aangesteld in het kader van procedures bij het Hof van Cassatie. Ik zou eraan willen herinneren dat voor deze dossiers een beroep moet worden gedaan op een van de 20 advocateningeschreven bij de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie.

Advocaat

Aantaltoevertrouwde dossiers 

Betaalde erelonen in euro

(bedrag op 8 maart 2013)

VAN EECKHOUTTE W.

9

33.121,91

Een advocaat werd eveneens aangesteld in het kader van de procedures bij het Grondwettelijk Hof.  Zoals reeds vermeld, wordt voor deze dossiers de advocaat van de Belgische Staat door de Ministerraad aangesteld, die hij vertegenwoordigt, en niet door de bevoegde minister of staatssecretaris.

Advocaat

Aantaltoevertrouwde dossiers

etaalde erelonen in euro

(bedrag op 8 maart 2013)

MASQUELIN J.J.

6

8.620,63

De advocaten worden mij voorgesteld door de bevoegde administratie, een procedure die reeds jarenlang wordt toegepast.

B. Advocaten aangesteld voor dossiers waarvoor de POD Wetenschapsbeleid bevoegd is

1. Sinds het aantreden van de regering werden de volgende advocaten aangeduid om de belangen van de Belgische Staat te verdedigen:

JF De Bock (Brussel)

E. Jacubowitz (Brussel)

B. Renson (Brussel)

H. Boularbah (Brussel)

J. Kirkpatrick (Cassatie)

B. Maes (Cassatie)

Er werden in deze zaken nog geen definitieve ereloonstaten afgerekend.

2. De advocaten worden aangesteld met een gemotiveerd ministerieel besluit. Zij worden steeds aangeduid op basis van hun specialiteit, ervaring en bekwaamheid.