Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8356

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 28 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht

advocaat
ministerie
dienstverleningscontract
rechtsbijstand
overheidsopdrachten

Chronologie

28/2/2013Verzending vraag
6/6/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368

Vraag nr. 5-8356 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de regering Verhofstadt II kwam het advocatenkantoor Uyttendaele, Gérard & co in een politieke storm terecht, toen bleek dat dit kantoor zeer veel opdrachten kreeg van verschillende federale ministeries. Het was toen niet duidelijk of daarbij de regels inzake openbare aanbestedingen waren gerespecteerd, en het was evenmin duidelijk of er geen belangenvermenging in het spel was. Meester Uyttendaele was als echtgenoot van mevrouw Laurette Onkelinx natuurlijk geen neutrale buitenstaander.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, lekte kort daarop een verkeerd geadresseerd mailbericht uit, waarin meester Uyttendaele zijn contacten binnen de PS aanspoorde om hem nóg meer opdrachten toe te spelen. Zijn toppositie op het federale niveau was nog niet voldoende, hij wilde ook een nóg groter deel van de opdrachten van de verschillende regionale en stedelijke niveaus. Hij noemde onder andere het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, de stad Brussel, de stad Charleroi, de stad Bergen, de NMBS, De Post, Belgacom en diverse Instellingen van Openbaar Nut, pararegionalen en paracommunautaires.

Tussen 2006 en 2009 werden talrijke parlementaire vragen over die kwestie gesteld, maar het probleem van de mogelijke belangenvermenging, of van een mogelijke voorkeursbehandeling van het genoemde advocatenkantoor, werd nooit ten gronde uitgeklaard.

Intussen zijn er vier regeringen gekomen en gegaan, maar het kantoor van Uyttendaele, Gérard en co verdient nog altijd fortuinen dankzij de vele overheidsopdrachten, en zijn echtgenote Laurette Onkelinx heeft sindsdien in alle regeringen een ministerportefeuille bekleed, ook in de huidige. Het probleem blijft dus even actueel als ten tijde van Verhofstadt.

1) Op welke advocatenkantoren hebben uw departement en/of onderdelen ervan beroep gedaan sinds het aantreden van deze regering? Hoeveel dossiers werden aan elk kantoor toevertrouwd, en welk bedrag werd daarvoor aan elke kantoor uitbetaald?

2) Hebben de onthullingen uit de periode Verhofstadt II in uw departement geleid tot een herziening of aanscherping van de regels? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 6 juni 2013 :

Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid 

1.     In de periode van 5 december 2011 tot 20 maart2013 werden 141 dossiers behandeld door onze juridische dienst. 

De avocaten aangesteld in deze dossiers zijn :  

Er werd in het totaal een bedrag van 93 654,25 euro erelonen gevraagd. 

2.     Er werden geen wijzigingen aangebracht aan de procedure bij de aanstelling van de advocaten 

FOD Sociale Zaken 

1)     In antwoord op uw vraag, kan ik u het volgende mededelen in verband met de advocaten aangesteld door de FOD Sociale Zekerheid sedert het aantreden van de nieuwe regering op 6 december 2011. 

1.     Advocaten aangesteld voor dossiers waarvoor de Directie-generaal Sociaal Beleid bevoegd is 

U vindt hieronder de gegevens betreffende betwiste dossiers waarvoor een advocaat werd aangesteld sedert het aantreden van de huidige regering, namelijk 6 december 2011, uitgesplitst  volgens het soort dossier : Raad van State, gerechten van de rechterlijke orde en Grondwettelijk Hof. 

Ik zou uw aandacht willen vestigen op het feit dat wat betreft de dossiers voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof, de advocaat van de Belgische Staat door de Ministerraad wordt aangesteld, die hij vertegenwoordigt, en niet door de bevoegde minister. Ik deel u evenwel deze informatie mee voor de nodige doorzichtigheid. 

Advocatenkantoor

Aantal toevertrouwde dossiers

 

Betaalde erelonen in euro

(bedrag op 8 maart 2013)

CMS-DE BACKER

12

24 364,21

STIBBE

1

-

VANDEN EYNDE LEGAL

2

4 700

Advocatenkantoor

Aantal toevertrouwde dossiers

 

Betaalde erelonen in euro

(bedrag op 8 maart 2013)

CMS-DE BACKER

8

21 696,09

CRIVITS & PERSYN

2

5 422,3

Advocatenkantoor

Aantal toevertrouwde dossiers

 

Betaalde erelonen in EUR

(bedrag op 8 maart 2013)

CMS-DE BACKER

5

36 552,89

CELES

1

727,85

EUBELIUS

1

268,19

2.     Advocaten aangesteld voor dossiers waarvoor de Directie-generaal Sociale Inspectie bevoegd is 

Voor wat de Directie-generaal Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid betreft, gelieve hieronder de antwoorden op uw vraag te vinden. 

De Sociale Inspectie heeft als opdracht toezicht te houden op de toepassing van de verschillende wetten inzake de sociale zekerheid van de werknemers en de sociale fraude en de illegale arbeid te bestrijden. 

In het kader van haar opdrachten was de Sociale Inspectie verplicht de advocatenkosten te dragen in geval van betwisting door een aannemer van een door een Registratiecommissie getroffen beslissing. Dit stelsel van registratie van aannemers werd ingesteld om de koppelbazen en de sociale en fiscale fraude in de sector van de werken in onroerende staat te bestrijden. Per provincie werd er een Registratiecommissie voor aannemers opgericht (cfr. artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals gewijzigd bij wet van 27 december 2007 – Belgisch Staatsblad 31 december 2007 – en het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders – Belgisch Staatsblad 31 december 2007).

Het registratiestelsel voor aannemers, dat niet meer conform de rechtspraak was van het Europese Hof van Justitie, werd opgeheven op 1 september 2012 (wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen – Belgisch Staatsblad 10 november 2011 – en koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot uitvoering van artikel 21 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders – Belgisch Staatsblad 10 augustus 2012). 

De Sociale Inspectie verzekerde het voorzitterschap van drie Registratiecommissies voor aannemers, namelijk die van Oost-Vlaanderen, van Limburg en van Henegouwen. De beroepen tegen de beslissingen van de Registratiecommissies voor aannemers dienden aanhangig te worden gemaakt bij de rechtbanken van eerste aanleg en de administratie die het voorzitterschap verzekerde moest de kosten van de erelonen dragen. Aangezien de Registratiecommissies rechtspersoonlijkheid hadden, kozen zij de advocaat of de advocaten die belast werden met de verdediging van hun belangen in rechte (artikel 11, paragraaf 5 van het hoger vermeld koninklijk besluit van 27 december 2007). 

In de tabel hieronder staan de gevraagde gegevens (voor de periode van 6 december 2011 tot 28 februari 2013). 

Advocatenkantoor

Aantal toevertrouwde dossiers

 

Betaalde erelonen in euro

 

Van Gompel – Renette

1

2 922,75 euro

Hantson Christel

10

17 060,25 euro

Coch & Thiery

1

1 773,10 euro

Six Anne-Marie

1

193,75 euro

Van Eeckhoutte, Taquet

1

1092,50 euro

3.     Advocaten aangesteld voor dossiers waarvoor Diensten van de Voorzitter bevoegd is

Hieronder vindt u de gegevens over betwiste dossiers waarvoor een advocaat werd aangesteld sedert het aantreden van de huidige regering, namelijk 6 december 2011. Deze gegevens betreffen betwiste dossiers bij de rechtbanken van de rechterlijke orde of, voor personeel of administratief recht (overheidsopdrachten en ambtenarenrecht), bij de Raad van State.

Advocatenkantoor

Aantal toevertrouwde dossiers

Betaalde erelonen in euro (bedrag op 8 maart 2013)

Leurquin en vennoten

3

2 807,99 euro

Field Fisher Waterhouse/Younity

1

3 186,70 euro

Stibbe

1

1 333,48 euro

Lallemand & Legros

4

4 926,50 euro

Van Eeckhoutte, Taquet

1

18 927,29 euro

Boyaert Alain

1

423,73 euro

Gits Arnold

1

2 246,58 euro

EBVBA Beelen

1

1 081,16 euro

2)     De “onthullingen” ten tijde van de regering Verhofstadt II, waarnaar u verwijst in uw vraag, hebben niet geleid tot een herziening van de regels voor de aanstelling van de advocaten. De advocaten worden mij voorgesteld door de bevoegde administratie, op basis van het soort dossier en de betrokken materie, zoals dit reeds gebeurde met de verschillende ministers van Sociale Zaken die mij zijn voorafgegaan. Niettemin werd een werkgroep opgericht voor een of meer overheidsopdrachten inzake de juridische diensten om te voldoen aan de geldende reglementering op het vlak van overheidsopdrachten.