Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8357

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 28 februari 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht

advocaat
ministerie
dienstverleningscontract
rechtsbijstand
overheidsopdrachten

Chronologie

28/2/2013Verzending vraag
29/3/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368

Vraag nr. 5-8357 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de regering Verhofstadt II kwam het advocatenkantoor Uyttendaele, Gérard & co in een politieke storm terecht, toen bleek dat dit kantoor zeer veel opdrachten kreeg van verschillende federale ministeries. Het was toen niet duidelijk of daarbij de regels inzake openbare aanbestedingen waren gerespecteerd, en het was evenmin duidelijk of er geen belangenvermenging in het spel was. Meester Uyttendaele was als echtgenoot van mevrouw Laurette Onkelinx natuurlijk geen neutrale buitenstaander.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, lekte kort daarop een verkeerd geadresseerd mailbericht uit, waarin meester Uyttendaele zijn contacten binnen de PS aanspoorde om hem nóg meer opdrachten toe te spelen. Zijn toppositie op het federale niveau was nog niet voldoende, hij wilde ook een nóg groter deel van de opdrachten van de verschillende regionale en stedelijke niveaus. Hij noemde onder andere het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, de stad Brussel, de stad Charleroi, de stad Bergen, de NMBS, De Post, Belgacom en diverse Instellingen van Openbaar Nut, pararegionalen en paracommunautaires.

Tussen 2006 en 2009 werden talrijke parlementaire vragen over die kwestie gesteld, maar het probleem van de mogelijke belangenvermenging, of van een mogelijke voorkeursbehandeling van het genoemde advocatenkantoor, werd nooit ten gronde uitgeklaard.

Intussen zijn er vier regeringen gekomen en gegaan, maar het kantoor van Uyttendaele, Gérard en co verdient nog altijd fortuinen dankzij de vele overheidsopdrachten, en zijn echtgenote Laurette Onkelinx heeft sindsdien in alle regeringen een ministerportefeuille bekleed, ook in de huidige. Het probleem blijft dus even actueel als ten tijde van Verhofstadt.

1) Op welke advocatenkantoren hebben uw departement en/of onderdelen ervan beroep gedaan sinds het aantreden van deze regering? Hoeveel dossiers werden aan elk kantoor toevertrouwd, en welk bedrag werd daarvoor aan elke kantoor uitbetaald?

2) Hebben de onthullingen uit de periode Verhofstadt II in uw departement geleid tot een herziening of aanscherping van de regels? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 29 maart 2013 :

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Voor de ingediende zaken heeft het FAVV, sinds 5 december 2011, beroep gedaan aan de volgende advocatenkantoren:

Advocatenkantoor

Aantal dossiers

Toegekend bedrag

Cruyplants Eloy Wagemans & Partners

2 (dezelfde zaak)

1.500,00 € (provisie)

Depla & Lantsoght

17

63.649,08 *

De Ridder & Van der Mersch

9

43.110,61**

*Dit bedrag omvat in totaal 58 258,02 euro aan maandabonnementen voor zowel de honoraria voor oude nog lopende dossiers als die voor nieuwe dossiers. Het is dan ook niet mogelijk om precies het bedrag op te geven dat betrekking heeft op de 17 na 5 december 2011 ingediende dossiers.

**Dit bedrag omvat in totaal 42 994,36 euro aan maandabonnementen voor zowel de honoraria voor oude nog lopende dossiers als die voor nieuwe dossiers. Het is dan ook niet mogelijk om precies het bedrag op te geven dat betrekking heeft op de 9 na 5 december 2011 ingediende dossiers.

2. Geen enkele aanpassing leek aangewezen aangezien het FAVV voor zijn advocaten in hoofdzaak werkt met een abonnementensysteem  (met uitzondering van de geschillen over een gespecialiseerde materie) dat op 5 december 2011 reeds van toepassing was.

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

1 Het BIRB was van begin 2011 tot en met eind 2012 in totaal bij 64 rechtszaken betrokken als eiser, verweerder of tussenkomende partij.

Het BIRB wordt in rechte in principe verdedigd door vier advocatenkantoren, bevoegd voor een regio. Die dossiers worden behandeld door de vier advocatenkantoren: Dauwe-Jannis te Dendermonde (provincies Oost- en West-Vlaanderen), De Moor te Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincies Vlaams- en Waals-Brabant), Grégoire te Luik (provincies Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg) en Vervaeke te Antwerpen (provincies Antwerpen en Limburg). Tot en met het eerste trimester 2012 werden deze kantoren per abonnement betaald. Het abonnement omvatte tevens de verplichting om de Instelling op eenvoudig verzoek ook buiten de geschillen advies te geven.

Door de vermindering van het aantal hangende zaken is het BIRB vanaf april 2012 afgestapt van het abonnement en worden de prestaties maandelijks aan de advocaten betaald volgens de verrichte prestaties tijdens de maand voordien 

De tabel hieronder geeft de jaarlijkse evolutie van het totaal aantal zaken weer tussen 2011 en 2012. Voor de volledigheid geef ik u mee dat er eind 2010 nog 61 zaken hangende waren.

Jaar

Hangende zaken

Nieuwe

zaken

Afgesloten zaken

2011

43

3

21

2012

36

1

8

De tabel hieronder geeft de jaarlijkse evolutie van het aantal hangende zaken weer per kantoor tussen 2011 en 2012.

Jaar

TAYLORWESSING/ DE MOOR

GREGROIRE

METIS ADVOCATEN/ VERVAEKE

DAUWE

Totaal

2011

14

14

17

16

61

2012

11

12

11

9

43

De totale kostprijs van deze rechtszaken verspreid over deze twee jaren was 372 854,09 euro.

De tabel hieronder geeft de kostprijs van deze rechtszaken per jaar en per kantoor weer.

Jaar

TAYLORWESSING/ DE MOOR

DAUWE

GREGROIRE

METIS ADVOCATEN/ VERVAEKE

Totaal

2011

48.855,12

50.881,32

50.881,32

50.881,32

201.499,08

2012

43.208,50

45.070,15

52.638,75

31.437,61

172.355,01

Totaal:

92.063,62

95.951,47

103.520,07

82.318,93

373.854,092. De onthullingen uit de periode Verhofstadt II hebben in onze instelling niet geleid tot herziening of aanscherping van de regels ter zake. De vermindering van het aantal hangende zaken daarentegen heeft wel geleid tot een verandering van het remuneratiesysteem dat onze instelling toepaste op de prestaties van onze advocaten. Sinds april 2012 is het BIRB afgestapt van het abonnement en worden de advocaten maandelijks vergoed op basis van de werkelijk verrichte prestaties.

Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA)

1. Advocatenkantoor : STIBBE.

Aantal dossiers en bedrag ;

2010 – 3 dossiers (4 390 euro)

2011 – 5 dossiers (11 345,32 euro)

2012 – 5 dossiers (7 212, 77euro)

2. Nee

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

1. Om bij vorderingen, ingesteld door of tegen een sociaal verzekerde/verzekeringsplichtige, vertegenwoordigd te worden voor de arbeidsgerechten, heeft het RSVZ sedert december 2011 op de volgende advocaten/advocatenkantoren beroep gedaan:

Naast dit gewone contentieux, werd beroep gedaan op de volgende advocaten bij het Hof van Cassatie, steeds binnen het kader van de toepassing van het sociaal statuut van de zelfstandigen:

In een procedure voor de Raad van State werd Jérôme Sohier, 1000 Brussel, aangewezen : 2 192,00 euro (afgesloten dossier).

Tenslotte werd in een contentieus zonder gerechtelijke procedure (RSVZ tegen een ex-personeelslid) beroep gedaan op Patricia Van Stichel, 1160 Brussel. Er werd tot op heden geen enkele voorschot gevraagd noch betaald.

2. Noch vandaag noch in het verleden werd het advocatenkantoor Uyttendaele, Gérard, Kennes & Associés gevraagd om de belangen van het RSVZ te verdedigen. Aangezien het probleem van een belangenvermenging of een voorkeursbehandeling zich niet stelt, was er geen reden om de wijze waarop en de voorwaarden waaronder het RSVZ haar vertegenwoordiging verzekert, in het contentieux dat het beheert, opnieuw in overweging te nemen.

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie:

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, de heer Johan Vande Lanotte.

Ik stel u dus voor u te wenden tot het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega, aan wie de vraag over dit onderwerp eveneens werd gesteld.

DG Zelfstandigen:

1 Er werd beroep gedaan op talrijke advocaten. Hier vindt u de lijst ervan met tussen haken na de naam van elke advocaat het aantal zaken en de uitgevoerde betaling tot op vandaag:

2. Er werd binnen de FOD Sociale zekerheid een werkgroep opgericht om een of meerdere openbare aanbestedingen betreffende juridische diensten uit te werken. Dit initiatief werd genomen om zich te houden aan de reglementering betreffende de openbare aanbestedingen die van kracht is.