Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10766

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 9 januari 2014

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen

seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
werkplek
overheidsadministratie
bestrijding van discriminatie

Chronologie

9/1/2014Verzending vraag
6/2/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768

Vraag nr. 5-10766 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere vragen (onder meer schriftelijke vraag 5-369) over dit onderwerp en het onderzoek van professor J. Vincke " Discriminatie van holebi's op de werkvloer: over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het roze plafond " en de studie " (on)Zichtbaar Holebi. De situatie van homoseksuele, lesbische en biseksuele werknemers op de werkvloer van de Vlaamse overheid " van de dienst Emancipatiezaken. Uit de studies bleek ontegensprekelijk dat holebi's op de werkvloer een aantal problemen ervaren. De problemen blijken meer uitgesproken te zijn in technische diensten. Tevens ervaren holebi's in het algemeen meer negativiteit bij jongere en oudere collega's. Van de federale overheid mag worden verwacht dat ze zichzelf een voorbeeldfunctie oplegt met betrekking tot het creŽren van een holebivriendelijke werkvloer.

Graag had ik u volgende vragen gesteld met betrekking tot uw diensten of eventuele overheidsdiensten die onder uw bevoegdheid vallen:

1) Worden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, problemen gedetecteerd met betrekking tot de coming-out van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

2) Ervaart men een verschil in de terughoudendheid van werknemers om voor hun geaardheid uit te komen naargelang er al dan niet leidinggevenden en andere collega's op de betrokken diensten werken die zich al geout hebben?

3) Werden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen het afgelopen jaar problemen op de werkvloer of pestgedrag gedetecteerd ten aanzien van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

4) Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd en van welke aard waren die problemen?

5) Zijn die problemen gedetecteerd bij specifieke categorieŽn van werknemers (leeftijd, geslacht, religie, scholingsgraad, afkomst, Ö)?

6) Hoe vaak en op welke manier werd hiertegen opgetreden?

7) Werden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen specifieke maatregelen genomen om een holebivriendelijke werkomgeving te creŽren?

8) Stellen uzelf en/of uw medewerkers een evolutie vast inzake de tolerantie ten opzichte van holebi's over de jaren heen? Kan u toelichten?

9) Zo ja, welke initiatieven werden genomen?

10) Zo neen, zal dat alsnog op korte termijn gebeuren?

Antwoord ontvangen op 6 februari 2014 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Dienst Vreemdelingenzaken.

1. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft geen problemen gedetecteerd met betrekking tot de coming-out van homo-, bi- of transseksuele werknemers.

2. De DVZ beschikt niet over informatie hieromtrent.

3. Neen. Er werden binnen de DVZ tot op heden geen problemen gedetecteerd op de werkvloer of pestgedrag ten aanzien van homo-, bi- of transseksuele werknemers.

4. – 6. Niet van toepassing.

7. Gelet op het positieve werkklimaat werden geen specifieke maatregelen genomen om de bestaande werkomgeving aan te passen. Er werd bovendien nog geen enkele vraag gesteld om een nog meer holebivrienedlijke omgeving te creëren

8. Binnen de DVZ komt coming-out op zeer regelmatige basis voor en dit leverde tot op heden nooit enig probleem op.

9) – 10) Niet van toepassing.

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVZ).

1. Op het CGVS worden op dit vlak geen problemen gedetecteerd.

2. Er wordt geen verschil ervaren.

3. Op het CGVS werden en worden geen problemen vastgesteld.

4. – 7. Niet van toepassing.

8. Het CGVS heeft als opdracht internationale bescherming te verlenen aan asielzoekers die vrezen voor vervolging omwille van een aantal criteria, waaronder seksuele geaardheid. Derhalve is het personeel van het CGVS sowieso gevoelig voor dergelijke thema’s en is tolerantie altijd aanwezig geweest.

9. Op het CGVS dienden nooit initiatieven te worden genomen.

10) Niet van toepassing.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

1. Bij de Raad zijn er geen problemen met betrekking tot de coming-out van homo-, bi- of transseksuele medewerkers.

2. Er is geen terughoudendheid naar medewerkers op basis van hun geaardheid.

3. – 6. Er zijn de afgelopen jaren geen problemen op de werkvloer of pestgedrag gedetecteerd ten aanzien van aanzien van homo-, bi- of transseksuele werknemers.

7. Er werden geen specifieke maatregelen genomen om de bestaande werkomgeving aan te passen. Een vraag naar een nog meer holebivriendelijke werkomgeving werd nog niet ontvangen.

8. – 10. Er is geen evolutie vast te stellen inzake de tolerantie ten overstaan van holebi’s over de voorbije jaren en het valt niet te voorspellen of dit in de toekomst zal wijzigen.

Fedasil.

1. Geen enkel probleem werd gedetecteerd met betrekking tot de coming-out van homo-bi of transseksuele werknemers.

2. Er werd geen verschil ervaren bij Fedasil.

3.- 6. Eén incident werd gemeld , waar onmiddellijk en krachtdadig is opgetreden.

7. We hebben geen aanwijzingen, die ons er tot nog toe hebben aangezet om maatregelen te moeten nemen voor een nog meer holebivriendelijkere omgeving.

8) -10) Naar ons aanvoelen evolueert de tolerantie ten opzichte van holebi’s voorzichtig in gunstige zin.

POD Maatschappelijke Integratie

1) Er zijn geen problemen gedetecteerd met betrekking tot de coming-out van homo-, bi- of transseksuele werknemers.

2) Er wordt geen verschil ervaren in de terughoudendheid van werknemers om voor hun geaardheid uit te komen naargelang er al dan niet oversten en andere collega's op de betrokken diensten werken die zich al geout hebben.

3) Het afgelopen jaar werden er geen problemen op de werkvloer of pestgedrag gedetecteerd ten aanzien van homo-, bi- of transseksuele werknemers. We trachten wel te peilen naar discriminatie in onze jaarlijkse tevredenheidsenquête. Zo werd er gepeild naar ‘Ik word op gelijke manier behandeld als andere medewerkers, zonder onderscheid naar nationaliteit of afkomst, taalrol, godsdienstige of ideologische overtuiging, geslacht, leeftijd of sociale status’ en ‘In voorkomend geval weet ik tot wie ik mij in vertrouwen kan wensen om te reageren op ongewenst gedrag, zoals pesten, geweld, vernedering, discriminatie, …’. Op de eerste vraag reageerden 93 % van de deelnemers positief. Op de tweede vraag reageerden 86% positief. Uit deze analyse van 2013 blijkt dat de tevredenheid uitzonderlijk hoog is, wat een weergave is van een zeer goede teamgeest en positieve attitude binnen de organisatie.

4) – 6) Niet van toepassing.

7. Er werden geen specifieke maatregelen genomen om een holebivriendelijke werkomgeving te creëren. De werkgroep diversiteit publiceert echter om de twee jaar een diversiteitsplan voor de POD MI. “Gender en seksuele geaardheid” is één van de vier thema’s die werden opgenomen in dit plan.

8. Binnen de POD MI werd er geen specifieke meting gedaan en werd geen evolutie vastgesteld inzake de tolerantie ten opzichte van holebi's over de jaren heen.

9. Niet van toepassing.

10. Op heden zijn er geen acties gepland. De initiatieven van de werkgroep diversiteit worden afgesteld op het thema van de federale diversiteitsdag. Indien dit thema voor 2014 seksuele geaardheid zou zijn, dan zal de POD MI hier initiatieven rond opnemen.