Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10751

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 9 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen

seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
werkplek
overheidsadministratie
bestrijding van discriminatie

Chronologie

9/1/2014Verzending vraag
14/2/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768

Vraag nr. 5-10751 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere vragen (onder meer schriftelijke vraag 5-369) over dit onderwerp en het onderzoek van professor J. Vincke " Discriminatie van holebi's op de werkvloer: over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het roze plafond " en de studie " (on)Zichtbaar Holebi. De situatie van homoseksuele, lesbische en biseksuele werknemers op de werkvloer van de Vlaamse overheid " van de dienst Emancipatiezaken. Uit de studies bleek ontegensprekelijk dat holebi's op de werkvloer een aantal problemen ervaren. De problemen blijken meer uitgesproken te zijn in technische diensten. Tevens ervaren holebi's in het algemeen meer negativiteit bij jongere en oudere collega's. Van de federale overheid mag worden verwacht dat ze zichzelf een voorbeeldfunctie oplegt met betrekking tot het creŽren van een holebivriendelijke werkvloer.

Graag had ik u volgende vragen gesteld met betrekking tot uw diensten of eventuele overheidsdiensten die onder uw bevoegdheid vallen:

1) Worden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, problemen gedetecteerd met betrekking tot de coming-out van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

2) Ervaart men een verschil in de terughoudendheid van werknemers om voor hun geaardheid uit te komen naargelang er al dan niet leidinggevenden en andere collega's op de betrokken diensten werken die zich al geout hebben?

3) Werden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen het afgelopen jaar problemen op de werkvloer of pestgedrag gedetecteerd ten aanzien van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

4) Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd en van welke aard waren die problemen?

5) Zijn die problemen gedetecteerd bij specifieke categorieŽn van werknemers (leeftijd, geslacht, religie, scholingsgraad, afkomst, Ö)?

6) Hoe vaak en op welke manier werd hiertegen opgetreden?

7) Werden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen specifieke maatregelen genomen om een holebivriendelijke werkomgeving te creŽren?

8) Stellen uzelf en/of uw medewerkers een evolutie vast inzake de tolerantie ten opzichte van holebi's over de jaren heen? Kan u toelichten?

9) Zo ja, welke initiatieven werden genomen?

10) Zo neen, zal dat alsnog op korte termijn gebeuren?

Antwoord ontvangen op 14 februari 2014 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. De Dienst Klachtenmanagement van Defensie begeleidt de personeelsleden bij hun coming-out.

2. Er worden hierover geen specifieke gegevens bijgehouden.

3. tot 6. De Dienst Klachtenmanagement van Defensie behandelt problemen in verband met pestgedrag volgens de informele procedure, voorzien in de welzijnswet. De dossiers worden dienovereenkomstig aangelegd.

7. De aangehaalde thematiek maakt integraal deel uit van het diversiteitsbeleid binnen Defensie dat uitgeschreven is in een algemene politiek en waarvoor een specifieke richtlijn met betrekking tot de seksuele geaardheid bestaat. Deze richtlijn, die van toepassing is op alle personeelsleden van Defensie, wordt aangevuld door een regelmatige interne communicatie over dit onderwerp, door een opvolging via de stuurgroep diversiteit en door het geven van specifieke opleiding aan nieuwe rekruten onder de vorm van een “Diversiteits”- (of waarden-) theater waar het thema van de seksuele geaardheid specifiek aan bod komt. Defensie neemt eveneens actief deel aan de vergaderingen van het ‘Interfederaal actieplan ter bestrijding van homofobe en transfobe discriminatie 2013-2014”.

8. en 9. Defensie werkt op dit ogenblik mee aan een grootschalig onderzoek van de ULB. Defensie heeft haar personeelsleden gesensibiliseerd om in dit kader de “Enquête over de discriminaties op basis van seksuele geaardheid bij Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender (LGBT) werknemers” in te vullen. Het zal voor Defensie een concreet meetpunt zijn aangaande de werkbeleving van het LGBT personeel binnen het departement.