Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10758

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 9 januari 2014

aan de minister van Justitie

Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen

discriminatie op grond van seksuele geaardheid
werkplek
overheidsadministratie
bestrijding van discriminatie
seksuele minderheid

Chronologie

9/1/2014Verzending vraag
12/3/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768

Vraag nr. 5-10758 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere vragen (onder meer schriftelijke vraag 5-369) over dit onderwerp en het onderzoek van professor J. Vincke " Discriminatie van holebi's op de werkvloer: over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het roze plafond " en de studie " (on)Zichtbaar Holebi. De situatie van homoseksuele, lesbische en biseksuele werknemers op de werkvloer van de Vlaamse overheid " van de dienst Emancipatiezaken. Uit de studies bleek ontegensprekelijk dat holebi's op de werkvloer een aantal problemen ervaren. De problemen blijken meer uitgesproken te zijn in technische diensten. Tevens ervaren holebi's in het algemeen meer negativiteit bij jongere en oudere collega's. Van de federale overheid mag worden verwacht dat ze zichzelf een voorbeeldfunctie oplegt met betrekking tot het creŽren van een holebivriendelijke werkvloer.

Graag had ik u volgende vragen gesteld met betrekking tot uw diensten of eventuele overheidsdiensten die onder uw bevoegdheid vallen:

1) Worden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, problemen gedetecteerd met betrekking tot de coming-out van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

2) Ervaart men een verschil in de terughoudendheid van werknemers om voor hun geaardheid uit te komen naargelang er al dan niet leidinggevenden en andere collega's op de betrokken diensten werken die zich al geout hebben?

3) Werden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen het afgelopen jaar problemen op de werkvloer of pestgedrag gedetecteerd ten aanzien van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

4) Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd en van welke aard waren die problemen?

5) Zijn die problemen gedetecteerd bij specifieke categorieŽn van werknemers (leeftijd, geslacht, religie, scholingsgraad, afkomst, Ö)?

6) Hoe vaak en op welke manier werd hiertegen opgetreden?

7) Werden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen specifieke maatregelen genomen om een holebivriendelijke werkomgeving te creŽren?

8) Stellen uzelf en/of uw medewerkers een evolutie vast inzake de tolerantie ten opzichte van holebi's over de jaren heen? Kan u toelichten?

9) Zo ja, welke initiatieven werden genomen?

10) Zo neen, zal dat alsnog op korte termijn gebeuren?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2014 :

1) Binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie is in 2007 de dienst Diversiteitsbeleid opgericht teneinde de beginselen van gelijkheid en billijkheid, binnen onze organisatie en ten aanzien van onze burgers, vorm te geven in zowel waarde als realiteit. De dienst bevordert een diversiteitsbeleid dat focust op de gelijke kansen van alle medewerkers. Wij streven ernaar dat al onze medewerkers op gelijke en niet-discriminerende wijze worden behandeld, met respect voor ieders verschillen.

Vanuit deze visie kunnen medewerkers bij die dienst Diversiteitsbeleid terecht indien zij zich onheus behandeld voelen.

Tot op heden zijn er door de dienst Diversiteitsbeleid nog geen problemen gedetecteerd met betrekking tot de coming-out van homo- bi- of transseksuele werknemers.

Ook de psychosociale cel van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk heeft nog geen problemen gedetecteerd met betrekking tot de coming-out van homo- bi- of transseksuele werknemers.

2) Deze vraag is tot op heden nog niet gesteld geweest aan medewerkers binnen de FOD Justitie.

3) De dienst Diversiteitsbeleid heeft het afgelopen jaar geen problemen gedetecteerd ten aanzien van homo- bi- of transseksuele werknemers. Hier dient de opmerking te worden gemaakt dat er tot op heden nog geen actief beleid werd uitgeschreven rond dit thema binnen de FOD Justitie.

De psychosociale cel van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk laat weten dat er wellicht homo-, bi- of transseksuele werknemers zijn die zich gepest voelen, maar op basis van de dossiers die geopend werden bij de psychosociale cel van de IDPB, kan niet worden besloten dat de geaardheid van deze werknemers de oorzaak was van de pesterijen.

4) Ik verwijs naar het antwoord op vraag 3

5) Ik verwijs naar het antwoord op vraag 3

6) Ik verwijs naar het antwoord op vraag 3

7) In oktober 2013 werd het nieuwe managementplan van de FOD Justitie voorgesteld voor de periode 2013-2019. Eén van de strategische doelstellingen is dat welzijn en tevredenheid in elke fase van de loopbaan een essentieel onderdeel vormen voor de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers. De stafdienst P&O zal een beleid faciliteren betreffende 'geluk op de werkvloer' waarbinnen individuen en teams zich optimaal kunnen ontplooien.

Het uitwerken van een beleid rond een holebi vriendelijke werkomgeving valt onder deze doelstelling. Met een eerste actie werd op 9 januari 2014 gestart binnen de FOD Justitie door een enquête te lanceren over discriminatie op het werk op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Voor deze enquête werkt de FOD Justitie samen met het onderzoekscentrum Work and Consumer Psychology van de Université Libre van Brussel (ULB). De enquête peilt onder andere naar de beleving van de werknemers, hun perceptie over het engagement over de organisatie met betrekking tot het thema, en hun welzijn op het werk. De enquête werd op een gepersonaliseerde wijze opgesteld om de eigenheden van elke doelgroep (holebi's en transgenders) te respecteren.

In mei 2014 zullen de resultaten van de enquête intern gepresenteerd worden. Aan deze resultaten worden in 2014 nog quick wins gekoppeld. Acties op langere termijn zijn voorzien voor 2015.

8) Een antwoord op deze vraag kan momenteel nog niet gegeven worden aangezien de gegevens hiervoor nog niet bekend zijn.

9) zoals vermeld bij vraag 7 zullen er aan de resultaten van de recent gelanceerde enquête verschillende acties worden gekoppeld. De quick wins zullen nog dit jaar worden geformuleerd en gerealiseerd. De acties gericht op lange termijn zijn voorzien voor 2015.

10) Ik verwijs naar het antwoord op vraag 7 en 9.