Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10754

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 9 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen

seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
bestrijding van discriminatie
overheidsadministratie
werkplek

Chronologie

9/1/2014Verzending vraag
27/2/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768

Vraag nr. 5-10754 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere vragen (onder meer schriftelijke vraag 5-369) over dit onderwerp en het onderzoek van professor J. Vincke " Discriminatie van holebi's op de werkvloer: over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het roze plafond " en de studie " (on)Zichtbaar Holebi. De situatie van homoseksuele, lesbische en biseksuele werknemers op de werkvloer van de Vlaamse overheid " van de dienst Emancipatiezaken. Uit de studies bleek ontegensprekelijk dat holebi's op de werkvloer een aantal problemen ervaren. De problemen blijken meer uitgesproken te zijn in technische diensten. Tevens ervaren holebi's in het algemeen meer negativiteit bij jongere en oudere collega's. Van de federale overheid mag worden verwacht dat ze zichzelf een voorbeeldfunctie oplegt met betrekking tot het creŽren van een holebivriendelijke werkvloer.

Graag had ik u volgende vragen gesteld met betrekking tot uw diensten of eventuele overheidsdiensten die onder uw bevoegdheid vallen:

1) Worden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, problemen gedetecteerd met betrekking tot de coming-out van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

2) Ervaart men een verschil in de terughoudendheid van werknemers om voor hun geaardheid uit te komen naargelang er al dan niet leidinggevenden en andere collega's op de betrokken diensten werken die zich al geout hebben?

3) Werden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen het afgelopen jaar problemen op de werkvloer of pestgedrag gedetecteerd ten aanzien van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

4) Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd en van welke aard waren die problemen?

5) Zijn die problemen gedetecteerd bij specifieke categorieŽn van werknemers (leeftijd, geslacht, religie, scholingsgraad, afkomst, Ö)?

6) Hoe vaak en op welke manier werd hiertegen opgetreden?

7) Werden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen specifieke maatregelen genomen om een holebivriendelijke werkomgeving te creŽren?

8) Stellen uzelf en/of uw medewerkers een evolutie vast inzake de tolerantie ten opzichte van holebi's over de jaren heen? Kan u toelichten?

9) Zo ja, welke initiatieven werden genomen?

10) Zo neen, zal dat alsnog op korte termijn gebeuren?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2014 :

In antwoord op haar vragen heb ik de eer om het geachte lid het volgende mee te delen.

Wat de Rijksdienst voor Pensioenen betreft (RVP):

1. De RVP werd, tot nu toe, nog niet geconfronteerd met specifieke problemen in verband met homo-, bi- of transseksuelen.

2. Niet van toepassing

3. Neen

4. Niet van toepassing

5. Niet van toepassing

6. Niet van toepassing

7. In strikte naleving van de persoonlijke levenssfeer stippelt de RVP een welzijnsbeleid uit waarbij de strijd wordt aangegaan tegen stress en discriminatie onder het voltallige personeel.

8. Neen

9 en 10. Binnen de instelling werd er ruime aandacht besteed aan het begrip “ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk” onder andere via infosessies, dienstnota's, presentaties van vertrouwenspersonen en psychosociale preventieadviseurs.

Deze informatie wordt regelmatig herhaald zodanig dat de bestaande en nieuwe medewerkers hiervoor blijven openstaan

Wat de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)betreft :

Tot op heden werd er bij de PDOS met betrekking tot de coming-out van homo-, bi- of transseksuele werknemers geen enkel probleem, noch een terughoudendheid van deze werknemers om voor hun geaardheid uit te komen, noch pestgedrag vastgesteld.

Als werkgever respecteert de PDOS het privé-leven van zijn werknemers en heeft bijgevolg geen specifieke maatregelen moeten nemen om een holebivriendelijke werkomgeving te creëren.