Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10764

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 9 januari 2014

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen

seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
werkplek
overheidsadministratie
bestrijding van discriminatie

Chronologie

9/1/2014Verzending vraag
14/3/2014Rappel
22/4/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768

Vraag nr. 5-10764 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere vragen (onder meer schriftelijke vraag 5-369) over dit onderwerp en het onderzoek van professor J. Vincke " Discriminatie van holebi's op de werkvloer: over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het roze plafond " en de studie " (on)Zichtbaar Holebi. De situatie van homoseksuele, lesbische en biseksuele werknemers op de werkvloer van de Vlaamse overheid " van de dienst Emancipatiezaken. Uit de studies bleek ontegensprekelijk dat holebi's op de werkvloer een aantal problemen ervaren. De problemen blijken meer uitgesproken te zijn in technische diensten. Tevens ervaren holebi's in het algemeen meer negativiteit bij jongere en oudere collega's. Van de federale overheid mag worden verwacht dat ze zichzelf een voorbeeldfunctie oplegt met betrekking tot het creŽren van een holebivriendelijke werkvloer.

Graag had ik u volgende vragen gesteld met betrekking tot uw diensten of eventuele overheidsdiensten die onder uw bevoegdheid vallen:

1) Worden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, problemen gedetecteerd met betrekking tot de coming-out van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

2) Ervaart men een verschil in de terughoudendheid van werknemers om voor hun geaardheid uit te komen naargelang er al dan niet leidinggevenden en andere collega's op de betrokken diensten werken die zich al geout hebben?

3) Werden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen het afgelopen jaar problemen op de werkvloer of pestgedrag gedetecteerd ten aanzien van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

4) Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd en van welke aard waren die problemen?

5) Zijn die problemen gedetecteerd bij specifieke categorieŽn van werknemers (leeftijd, geslacht, religie, scholingsgraad, afkomst, Ö)?

6) Hoe vaak en op welke manier werd hiertegen opgetreden?

7) Werden in de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen specifieke maatregelen genomen om een holebivriendelijke werkomgeving te creŽren?

8) Stellen uzelf en/of uw medewerkers een evolutie vast inzake de tolerantie ten opzichte van holebi's over de jaren heen? Kan u toelichten?

9) Zo ja, welke initiatieven werden genomen?

10) Zo neen, zal dat alsnog op korte termijn gebeuren?

Antwoord ontvangen op 22 april 2014 :

Hierna volgt het antwoord wat betreft de openbare instellingen van sociale zekerheid die onder mijn bevoegdheid staan.

Fonds voor Arbeidsongevallen

1.) et 2.) Het Fonds voor arbeidsongevallen heeft geen problemen ondervonden met de "coming-out" van homo-, bi- of transseksuele werknemers. Iedereen wordt gerespecteerd. De vertrouwenspersonen aan wie de personeelsleden hun problemen kunnen melden ontvingen geen enkele aanvraag tot tussenkomst over dit onderwerp.

3) Het Fonds voor arbeidsongevallen ondervond geen problemen rond de intimidatie van homo-, bi- of transseksuele werknemers op de werkvloer.

4., 5. et 6) Niet van toepassing gezien het antwoord op punt3 van vraag.

7) Er werd geen specifieke maatregel vooropgesteld.

8, 9 et 10) De verdraagzaamheid maakt deel uit van de evolutie van de arbeidswereld.  Er werd geen specifiek initiatief vooropgesteld

Fonds voor de Beroepsziekten

1. en 2.) Het FBZ heeft nog geen problemen gehad met betrekking tot de "coming-out" van homo-, bi- of transseksuele werknemers.

3.) Het FBZ heeft nog geen problemen op de werkvloer of pestgedrag gedetecteerd ten aanzien van homo-, bi- of transseksuele werknemers.

4., 5 en 6.) Niet van toepassing gezien het antwoord op punt3 van vraag.

7.) Het FBZ heeft in die zin geen specifieke maatregelen genomen.

8.) Geen significante evolutie wordt vastgesteld.

9.) De medewerkers van het Fonds voor de Beroepsziekten zijn zich bewust van de toegevoegde waarde van "diversiteit" of worden daar, indien nodig, regelmatig aan herinnerd.

10.) Binnen het FMP staat de mens centraal; of die nu homoseksueel, lesbisch, of biseksueel is.

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

1., 2. en 3.) Er werden binnen de RKW geen problemen gedetecteerd gelieerd aan de seksuele geaardheid van medewerkers.

4., 5 en 6.) Niet van toepassing gezien het antwoord op punt3 van vraag.

7.) De RKW organiseerde een bedrijfstheater (maart 2012) en een filmprojectie (december 2013) rond het omgaan met diversiteit op de werkvloer.

8., 9. en 10.) Het thema diversiteit wordt binnen de RKW vanuit een algemeen standpunt benaderd. Er wordt geen specifieke informatie bijgehouden inzake de tolerantie tegenover holebi’s op de werkvloer, noch worden er acties gepland enkel gefocust op deze doelgroep.