Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vanlouwe Karl" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Activiteitverslag 2017-2018 van de Raad van State (7-118)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en Jean-Frédéric Eerdekens
7-118/1
p. 1-40 7-118/1 p. 1-40 (PDF)
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2019-2020)      
  Benoeming van de leden
7-4
p. 12-13 7-4 p. 12-13 (PDF)
  7-4
p. 29 7-4 p. 29 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Gert Van der biesen (Nieuwe benoeming voor een periode van vijf jaar)
7-16
p. 5-6 7-16 p. 5-6 (PDF)
Bij de bespreking van het ontwerp van bijzondere wet nr. 7-203 werd een discussie gevoerd over de rol van de Senaat      
  7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Conferentie over de toekomst van Europa      
  Eerste plenaire vergadering - Straatsburg, 19 juni 2021 (7-288)
   Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Hélène Ryckmans
7-288/1
p. 1-16 7-288/1 p. 1-16 (PDF)
  Tweede plenaire vergadering - 21-23 oktober 2021 (7-304)
   Verslag van mevrouw Els Van Hoof (K) en de heer Hugues Bayet (K) en van mevrouw Hélène Ryckmans (S) en de heer Karl Vanlouwe (S)
7-304/1
p. 1-26 7-304/1 p. 1-26 (PDF)
  Derde plenaire vergadering - Straatsburg, 21 en 22 januari 2022 (7-321)
   Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans (S), de heren Karl Vanlouwe (S) en Hugues Bayet (K) en mevrouw Els Van Hoof (K)
7-321/1
p. 1-46 7-321/1 p. 1-46 (PDF)
  Vierde plenaire vergadering - Straatsburg, 10-12 maart 2022 (7-334)
   Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans (S), de heren Karl Vanlouwe (S) en Hugues Bayet (K) en mevrouw Els Van Hoof (K)
7-334/1
p. 1-57 7-334/1 p. 1-57 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2018 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2020 (7-109)      
  Bespreking
   Rol van de Senaat
7-6
p. 4-14 7-6 p. 4-14 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 (7-196)      
  Bespreking
   Toekomst van de Senaat - Lonen personeel en politieke medewerkers - Covid-19 - Verbouwingen - Internationale bevoegdheden
7-15
p. 29-45 7-15 p. 29-45 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Karl Vanlouwe, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 (7-280)      
  Oprichting van een gemengde commissie Senaat-Kamer belast met de evaluatie van de staatsstructuren
   Bespreking - Stemming bij zitten en opstaan - Samenstelling van de commissie
7-20
p. 36-41 7-20 p. 36-41 (PDF)
Federaal Adviescomité voor de Europese aangelegenheden (2019-2020)      
  Benoeming van de afvaardiging van de Senaat
7-4
p. 29 7-4 p. 29 (PDF)
  7-4
p. 12-13 7-4 p. 12-13 (PDF)
Hulde (2020-2021)      
  aan mevrouw Sabine Laruelle, uittredend voorzitster
7-13
p. 23 7-13 p. 23 (PDF)
  7-13
p. 20-21 7-13 p. 20-21 (PDF)
Inoverwegingneming van voorstellen - Ontvankelijkheid van voorstellen tot herziening van de Grondwet - Laattijdige ronddeling      
  7-4
p. 16-19 7-4 p. 16-19 (PDF)
Interparlementaire commissievergadering over het subsidiariteitsmechanisme van de Europese Unie - Europees Parlement, Brussel, 25 april 2022 (Hoe kunnen gemotiveerde adviezen efficiënter gemaakt worden en de politieke dialoog verbeterd worden ? - De rol van het Comité van de regio's in de subsidiariteitscontrole - Het beoordelen van de proportionaliteit van EU-wetgeving - Verantwoorde werkwijzen ter vermijding van "gold-plating" bij de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving) (7-358)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
7-358/1
p. 1-23 7-358/1 p. 1-23 (PDF)
LXVI COSAC - Videoconferentie, 29-30 november 2021 (Een Europees perspectief voor de Westelijke Balkan - Aanwijzing van het Permanent Lid van het COSAC-secretariaat - De toekomstige rol van de jongeren in het EU-besluitvormingsproces.- De Conferentie over de toekomst van Europa) (7-306)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Ellen Samyn (K) en de heren Gaëtan Van Goidsenhoven (S) en Karl Vanlouwe (S)
7-306/1
p. 1-45 7-306/1 p. 1-45 (PDF)
Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (stukken Vl. Parl. 2019-2020, nrs 155/1-3) (Ideologische alarmbelprocedure) (7-132)      
  Veslag van de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Katia Segers, de heer Karl Vanlouwe, mevrouw Adeline Blancquaert en de heer Stijn Bex
   Voorstel om de motie ongegrond te verklaren
7-132/2
p. 1-90 7-132/2 p. 1-90 (PDF)
  Bespreking (Procedure - Culturele autonomie - Reikwijdte van het begrip discriminatie - Ontstaan van de wet van 3 juli 1971 - Grondwettelijk Hof - Ontbreken van een advies van de Raad van State - Etnisch culturele organisaties - Federale voogdij - Segregatie)
7-8
p. 5-38 7-8 p. 5-38 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied naar districtsburgemeesters en -schepenen betreft (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied tot districtsburgemeesters en -schepenen betreft) (7-307)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
7-307/3
p. 1-10 7-307/3 p. 1-10 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte (Aanbeveling GRECO - De bestaande schulden worden opgenomen in de vermogensaangifte - Bekendmaking in het Belgisch staatsblad - Bewaringstermijn - Termijnen voor overzending - Opzegvergoedingen - Administratieve formaliteiten - Rekenhof) (7-402)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-402/3
p. 1-3 7-402/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
7-33
p. 8-9 7-33 p. 8-9 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten (I) (met betrekking tot de overdracht van roerende goederen) (7-203)      
  Verslag van mevrouw Sabine Laruelle en de heer Karl Vanlouwe
7-203/2
p. 1-12 7-203/2 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-142 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-8
p. 4-5 7-8 p. 4-5 (PDF)
  Doorsturing van teksten
7-15
p. 5 7-15 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-207 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-15
p. 5 7-15 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-208 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-15
p. 5 7-15 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-230 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-282 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-22
p. 5-6 7-22 p. 5-6 (PDF)
  Opmerkingen over de lijst van de in overweging te nemen voorstellen - Kerntaken van de Senaat
7-32
p. 13-14 7-32 p. 13-14 (PDF)
Uitgaven van het boekjaar 2021 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2023 (7-401)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Andries Gryffroy en Karl Vanlouwe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-401/2
p. 1-3 7-401/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
   Voorstelling verslag - Besparingen - Energiecrisis - Inflatie - Tweekamerstelsel - Hervorming van de Senaat - Rol van de Senaat in een federaal land - Synergiën - Artikel 174 van de Grondwet
7-33
p. 42-66 7-33 p. 42-66 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Bespreking van het verzoek (7-110/1)
7-5
p. 5-19 7-5 p. 5-19 (PDF)
  Stemming over het het verzoek (7-110/1)
7-5
p. 32 7-5 p. 32 (PDF)
  7-5
p. 34 7-5 p. 34 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie (7-139)      
  Bespreking van het verzoek (7-139/1)
7-10
p. 5-20 7-10 p. 5-20 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (7-225)      
  Bespreking van het verzoek (7-225/1)
7-19
p. 27-34 7-19 p. 27-34 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Bespreking van het verzoek (7-295/1)
7-24
p. 30-37 7-24 p. 30-37 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Bespreking van het verzoek (7-117/1)
7-5
p. 20-31 7-5 p. 20-31 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Bespreking van het verzoek (7-344/1)
7-28
p. 15-23 7-28 p. 15-23 (PDF)
  Persoonlijk feit van de heer Karl Vanlouwe
7-28
p. 23 7-28 p. 23 (PDF)
Verzoek tot schorsing - Bommelding in het Vlaams parlement      
  7-4
p. 6 7-4 p. 6 (PDF)
Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (7-9)      
  Toepassing artikel 39,8° van het reglement - Verdagen naar een volgende vergadering - Bespreking - Stemming bij zitten en opstaan over de wijziging van de agenda
7-6
p. 14-16 7-6 p. 14-16 (PDF)
  Debat
7-10
p. 21-25 7-10 p. 21-25 (PDF)
  Herstemming (eerste kandidaat) (15 mei 2020)
7-10
p. 27-30 7-10 p. 27-30 (PDF)
  Debat
7-11
p. 17-25 7-11 p. 17-25 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (7-72)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw France Masai
7-72/2
p. 1-3 7-72/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
7-13
p. 7-19 7-13 p. 7-19 (PDF)
Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 5 juli 2022 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen over de samenstelling van de Belgische delegatie van de Benelux Interparlementaire Assemblee (7-383)      
  Bespreking
7-32
p. 5-13 7-32 p. 5-13 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof om de samenstelling en de benoemingsprocedure te wijzigen (Mandaat van 15 jaar - Voordracht door de gemeenschapsparlementen - Verdeling over de taalgroepen - Verhouding rechters-experten / politici-rechters) (7-369)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe en de dames Allessia Claes en Karolien Grosemans
7-369/1
p. 1-10 7-369/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (7-119)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
7-119/2
p. 1-42 7-119/2 p. 1-42 (PDF)
  Algemene bespreking
7-12
p. 19-28 7-12 p. 19-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen België - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-386)      
  Algemene bespreking
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse juridische terminologie heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits) (7-292)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
7-292/5
p. 1-6 7-292/5 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
7-27
p. 8-13 7-27 p. 8-13 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden (... betrokken bij de organisatie van een referendum over de vraag of Catalonië een onafhankelijke natie diende te worden) (7-241)      
  Bespreking - Verzoek tot verzending naar de commissie (artikel 39 van het Reglement) - Aangenomen
7-18
p. 43-46 7-18 p. 43-46 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland (7-267)      
  Bespreking
7-22
p. 17-30 7-22 p. 17-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit (Het bestaan van elektromagnetische overgevoeligheid officieel erkennen - Onafhankelijk onderzoek ontwikkelen en aanmoedigen - Bewustmaking van gezondheidswerkers - Netwerkvrije zones op openbare plaatsen - De bouw aanmoedigen van aangepaste woningen) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van elektrohypersensitiviteit) (7-88)      
  Bespreking
7-20
p. 6-17 7-20 p. 6-17 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een staakt-het-vuren en een duurzame oplossing te komen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen) (7-199)      
  Amendementen nrs 45 tot 52 en 62 tot 67 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
7-199/2
p. 27-28 7-199/2 p. 27-28 (PDF)
  7-199/2
p. 14-16 7-199/2 p. 14-16 (PDF)
  Verslag van mevrouw Karin Brouwers en de heer Karl Vanlouwe
7-199/3
p. 1-9 7-199/3 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heer Karl Vanlouwe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-199/5
p. 1 7-199/5 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije (7-282)      
  Bespreking
7-22
p. 30-45 7-22 p. 30-45 (PDF)
  De heer Steven Coenegrachts vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-22
p. 5-6 7-22 p. 5-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Iran na het overlijden in gevangenschap van Mahsa Amini (7-382)      
  Amendement nr 1 van de heren Mark Demesmaeker en Karl Vanlouwe
7-382/2
p. 1 7-382/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne (7-330)      
  Bespreking
7-27
p. 48-65 7-27 p. 48-65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny (7-230)      
  Bespreking
7-17
p. 30-40 7-17 p. 30-40 (PDF)
  De heer Gaëtan Van Goidsenhoven vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein (7-142)      
  Bespreking
7-8
p. 38-42 7-8 p. 38-42 (PDF)
Voorstel van resolutie over het conflict in Tigray (Noord-Ethiopië) (7-208)      
  Bespreking
7-15
p. 50-53 7-15 p. 50-53 (PDF)
Voorstel van resolutie ter voorkoming van de imminente uitvoering van de doodstraf die is uitgesproken tegen dr. Ahmadreza Djalali in Iran (7-207)      
  Bespreking
7-15
p. 45-50 7-15 p. 45-50 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China (7-218)      
  Bespreking
7-16
p. 6-13 7-16 p. 6-13 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet om de Senaat af te schaffen (7-393)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe, de dames Allessia Claes en Cathy Coudyser, de heer Mark Demesmaeker, de dames Maaike De Vreese en Karolien Grosemans, de heer Andries Gryffroy en de dames Freya Perdaens en Nadia Sminate
7-393/1
p. 1-6 7-393/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verlaging van de dotaties aan de politieke partijen) (7-313)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
7-313/2
p. 3-5 7-313/2 p. 3-5 (PDF)
  Algemene bespreking
7-26
p. 5-17 7-26 p. 5-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Vermindering van de dotaties voor de begrotingsjaren 2023 en 2024) (7-404)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-404/3
p. 1-3 7-404/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
7-33
p. 11-17 7-33 p. 11-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wat de uittredingsvergoeding van gewezen parlementsleden betreft (De begunstigden van een uittredingsvergoeding worden onderworpen aan hetzelfde financieel plafond als de parlementsleden) (7-133)      
  Algemene bespreking
7-7
p. 5-12 7-7 p. 5-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte (Aanbeveling GRECO - De bestaande schulden worden opgenomen in de vermogensaangifte - Bekendmaking in het Belgisch staatsblad - Bewaringstermijn - Termijnen voor overzending - Opzegvergoedingen - Administratieve formaliteiten - Rekenhof) (7-403)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-403/3
p. 1-3 7-403/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
7-33
p. 8-9 7-33 p. 8-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie (7-130)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe en de dames Allessia Claes en Karolien Grosemans
7-130/1
p. 1-4 7-130/1 p. 1-4 (PDF)
  De heer Karl Vanlouwe vraagt om het voorstel op de agenda van de commissie te plaatsen
7-30
p. 42-43 7-30 p. 42-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen België - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-388)      
  Algemene bespreking
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om in het buitenland verblijvende Belgen stemrecht toe te kennen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (7-174)      
  Algemene bespreking
7-19
p. 6-14 7-19 p. 6-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen België - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-387)      
  Algemene bespreking
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999