Auteurs- en sprekersregister betreffende "Khattabi Zakia" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de opvangcrisis      
  Debat
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
De beslissing inzake de maatregelen op federaal niveau om asielzoekers op te vangen (4-947)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : de opvangcrisis
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
De gevangenen die overgebracht werden naar de gevangenis van Tilburg (Belgische gedetineerden - Klacht van de Franstalige liga voor mensenrechten) (4-1112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 40-43 4-113 p. 40-43 (PDF)
De organisatie van de overplaatsing van gevangenen (naar een Nederlandse gevangenis) (4-937)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-94
p. 33-35 4-94 p. 33-35 (PDF)
De toekomstige rol van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding als interfederaal orgaan (dat kan optreden op het bevoegdheidsdomein van de gewesten en gemeenschappen) (4-1067)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 26-28 4-110 p. 26-28 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2009)      
  mevrouw Zakia Khattabi, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-89
p. 8 4-89 p. 8 (PDF)
FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Conflict -Oplossing - Bevolkingscijfers - Publicatie - Gemeente -Subsidies - Begrotingsproblemen - Tijdelijke Maatrege (4-7455)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7455
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Studentenarbeid (Voordelige socialebijdragevoeten - Oneerlijke concurrentie met sommige laaggeschoolden) (4-1182)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
4-117
p. 27-30 4-117 p. 27-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom en een betere alomvattende behandeling van de fibromyalgiepatiŽnten (Complexe aandoening gekenmerkt door onder andere chronische spier- en botpijn) (4-1695)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1695/1
p. 1-11 4-1695/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van de meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (Gelijkheid van mannen en vrouwen - Opdragen aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een overzicht te maken van de Belgische wet- en regelgeving betreffende het statuut van de vrouw en van de concrete verwezenlijkingen ervan - Europees Instituut voor gendergelijkheid : studie die ertoe strekt een analyse te maken van de meest vrouwvriendelijke wet- en regelgeving van de lidstaten - Opneming in het Verdrag van Lissabon van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw, zodat een eenvormig statuut kan zorgen voor harmonisering van de rechten van de vrouw op het hoogste niveau) (4-1753)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1753/1
p. 1-7 4-1753/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1185)      
  Bespreking
4-108
p. 53-56 4-108 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt verdedigd) (4-1492)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Roland Duchatelet en de dames Els Van Hoof, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Cťline Fremault, Zakia Khattabi, Lieve Van Ermen en Ann Somers
4-1492/1
p. 1-5 4-1492/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Bespreking
4-116
p. 90-96 4-116 p. 90-96 (PDF)
Wetenschapsbeleid - Programma's ter ondersteuning van de politieke besluitvorming - Toekomstvisie - HeroriŽntering en herdefiniŽring - Bevoorrechte thema's (4-7402)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7402
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Benoit Hellings
4-1392/2
p. 1-3 4-1392/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-95
p. 33-38 4-95 p. 33-38 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Volksgezondheid (Verhoogde ZIV-tegemoetkoming voor gezinnen met een laag inkomen - Opheffing van de verplichting om het persoonlijk aandeel aan te geven op publieksverpakkingen van geneesmiddelen - Maatregelen in het kader van de strijd tegen de sociale fraude : organen van de dienst voor administratieve controle, administratieve sancties, verplichtingen apothekers, sociaal inspecteurs en controleurs van het RIZIV - Bewijskracht van gegevens) (4-1763)      
  Verslag van de dames Els Schelfhout en Zakia Khattabi
4-1763/2
p. 1-8 4-1763/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (4-1491)      
  Algemene bespreking
4-99
p. 61-72 4-99 p. 61-72 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de noodoproepen (Tot stand brengen van een meertalig antwoordsysteem) (4-410)      
  Amendement nr 6 van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-410/2
p. 4-5 4-410/2 p. 4-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel houdende maatregelen om de gezondheidszorg toegankelijker te maken (Vereenvoudigde en automatische toekenning van de verhoogde tegemoetkoming voor personen met een laag inkomen - Omnio) (4-1702)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1702/1
p. 1-9 4-1702/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel ter veralgemening van de derdebetalersregeling (Wijziging artikel 53, ß1, wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering en van artikelen 4, 4bis en 6 van het KB van 10 oktober 1986 tot uitvoering van gezegd artikel 53, ß1) (4-1425)      
  Amendementen nrs 6 en 7 van mevrouw Zakia Khattabi
4-1425/3
p. 1-2 4-1425/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot opwaardering van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap (Werkloosheidsvallen) (4-1712)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1712/1
p. 1-4 4-1712/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de werkloze te beschermen tegen een willekeurige sanctie (Bescherming van werklozen tegen elke vorm van willekeur die zich kan voordoen wanneer de RVA een oordeel uitspreekt over iemands beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt of iemands inspanningen om werk te zoeken) (4-1701)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1701/1
p. 1-5 4-1701/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de koninklijke besluiten betreffende het gewaarborgd inkomen voor ouderen en de inkomensgarantie voor ouderen (Tijdelijk verblijf in het buitenland) (4-1667)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1667/1
p. 1-3 4-1667/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999