5-1560/3

5-1560/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

5 JUNI 2012


Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER BEKE C.S.

Art. 5

In dit artikel het woord « zesde » vervangen door het woord « vijfde ».

Verantwoording

Het lid dat moet worden opgeheven is de bepaling die in de « samenvoeging van twee of meer administratieve arrondissementen » voorziet. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State (advies 51.214/AV, randnr. 10) rijst de vraag of dit het vijfde dan wel het zesde lid is.

Artikel 3, 1º, van de wet van 13 december 2002 tot wijziging van het Kieswetboek en zijn bijlage, heeft artikel 94 van het Kieswetboek gewijzigd als volgt :

« In artikel 94 van het Kieswetboek, vervangen bij de wet van 5 juli 1976 en gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993 en bij het koninklijk besluit van 5 april 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º tussen het vierde en het vijfde lid, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende :

« In het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde moet minstens één bijzitter een magistraat zijn van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van de andere taalrol dan die van de voorzitter van het hoofdbureau. ». ».

Door deze wet van 13 december 2002 vormt dit nieuw lid het vijfde lid van artikel 94 van het Kieswetboek. Het oude vijfde lid betreffende de « samenvoeging van twee of meer administratieve arrondissementen » wordt het zesde lid van dit zelfde artikel.

Dat vijfde lid, ingevoegd door artikel 3 van de wet van 13 december 2002, is evenwel vernietigd door het arrest nr. 73/2003 van het Arbitragehof.

Volgens de Raad van State moet door de vernietiging van het vijfde lid door het Arbitragehof bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003, worden aangenomen dat dit lid nooit heeft bestaan. Het gevolg is dat door deze vernietiging het zesde lid het vijfde lid is geworden. De Raad van State wijst er bijgevolg op dat het op te heffen lid het vijfde lid is.

Het is dan ook het « vijfde lid » dat wordt opgeheven in het kader van dit amendement.

Nr. 2 VAN DE HEER BEKE C.S.

Art. 22

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 22. Artikel 180septies, § 5, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002 en gewijzigd bij de wet van 13 februari 2007, wordt vervangen als volgt :

« De stembiljetten van de in het buitenland verblijvende Belgische kiezers van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden opgenomen door het stemopnemingsbureau aangewezen door de voorzitter van het kantonhoofdbureau van Sint-Genesius-Rode. ». »

Verantwoording

De stellers wijzen erop dat het niet nodig is te vermelden dat « [d]e stembiljetten van de in het buitenland verblijvende Belgische kiezers van de kieskring Brussel-Hoofdstad voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden opgenomen door het in artikel 180quinquies, § 4, bedoelde speciale stemopnemingsbureau ». In de kieskring Brussel-Hoofdstad wordt immers op elektronische wijze gestemd. In dat geval geldt de regel van artikel 180septies, § 5, zesde lid, van het Kieswetboek en vormen de voorzitter van het kieskringhoofdbureau en de voorzitter van het collegehoofdbureau één of meerdere manuele stemopnemingsbureaus, overeenkomstig hetgeen bepaald is in het Kieswetboek.

Nr. 3 VAN DE HEER BEKE C.S.

Hoofdstuk III/1 (nieuw)

Een hoofdstuk III/1 invoegen, luidende :

« HOOFDSTUK III/1. Wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap ».

Verantwoording

De Raad van State heeft opgemerkt (advies 51.214/AV, randnr. 9) dat het voorstel lijkt te moeten worden aangevuld met een bepaling waarbij artikel 1 van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap wordt gewijzigd. De Raad van State is van oordeel dat artikel 1, § 1, 2º, van deze wet lijkt te moeten worden aangepast, aangezien de verwijzing naar het « arrondissement Brussel » onvoldoende duidelijk is en tot interpretatieproblemen kan leiden.

Dit voorstel van amendement strekt er dan ook toe om artikel 1, § 1, 2º, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap te wijzigen. Het vervangt de verwijzing naar het « arrondissement Brussel » door een verwijzing naar « de kieskring Brussel-Hoofdstad ».

Om wetgevingstechnische redenen wordt met dit amendement een nieuw hoofdstuk III/1 ingevoegd in het wetsvoorstel. Een volgend amendement (amendement nr. 4) voegt een nieuw artikel 24/1 in in het wetsvoorstel. Nog een ander amendement (amendement nr. 5) past ook het opschrift van het wetsvoorstel aan.

Nr. 4 VAN DE HEER BEKE C.S.

Art. 24/1 (nieuw)

Een artikel 24/1 invoegen, luidende :

« Art. 24/1. In artikel 1, § 1, 2º, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap, worden de woorden « het arrondissement Brussel » vervangen door de woorden « de kieskring Brussel-Hoofdstad ». ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 3.

Nr. 5 VAN DE HEER BEKE C.S.

Opschrift

Het opschrift van het wetsvoorstel vervangen door wat volgt :

« Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 3.

Wouter BEKE.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Armand DE DECKER.
Bart TOMMELEIN.
Cécile THIBAUT.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.

Nr. 6 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 7/1 (nieuw)

Een artikel 7/1 invoegen, luidende :

« Art. 7/1. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 116/1 ingevoegd, luidende :

« Art. 116/1. Voor de voordracht van kandidaten in de kieskring Brussel worden volgende beginselen in acht genomen :

§ 1. Elke kandidaat in de kieskring Brussel-Hoofdstad moet, in zijn verklaring van bewilliging, de taalgroep vermelden waartoe hij behoort. Hij blijft tot deze taalgroep behoren bij elke volgende verkiezing.

§ 2. De kandidaten van de Nederlandse taalgroep en de kandidaten van de Franse taalgroep worden op afzonderlijke lijsten voorgedragen.

§ 3. De voordracht van de kandidaten moet getekend zijn :

1º hetzij door ten minste vijfhonderd kiezers die tot dezelfde taalgroep behoren als de voorgedragen kandidaten;

2º hetzij :

a) voor de eerste verkiezing, door ten minste twee leden van de Wetgevende Kamers die, in die Kamers, tot dezelfde taalgroep behoren als de voorgedragen kandidaten;

b) voor de volgende verkiezingen, door ten minste een aftredend lid van de Wetgevende Kamers dat tot de taalgroep van de voorgedragen kandidaten behoort.

§ 4. Een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één lijst voor een zelfde verkiezing.

De bewilligende kandidaat die het in het vorige lid gestelde verbod overtreedt, is strafbaar met de straffen bepaald bij artikel 202 van het Kieswetboek. Zijn naam wordt geschrapt van alle lijsten waarop hij voorkomt.

§ 5. Onverminderd het bepaalde in de tweede volzin van paragraaf 1, wordt de taalgroep van de kandidaten en van de kiezers die kandidaten voordragen, bepaald door de taal waarin hun identiteitskaart is opgemaakt of, wanneer zij in de twee talen is opgemaakt, door de taal van de specifieke vermeldingen op de identiteitskaart.

§ 6. De kandidaten mogen bij het hoofdbureau van de kieskring een bezwaarschrift indienen tegen de taalaanhorigheid van een of meer kiezers die een andere kandidaat van dezelfde taalgroep voordragen.

§ 7. De kiezers die kandidaten voordragen, moeten zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een gemeente die deel uitmaakt van het grondgebied van de kieskring, ten minste sinds de negentigste dag die aan de vastgestelde datum van de verkiezing voorafgaat. »

Verantwoording

Dit amendement geldt enkel in ondergeschikte orde en dit voor zover de totale vervanging van het wetsvoorstel nr. 5-1560/1 door de wetsvoorstellen nrs. 5-438/1 en 5-439/1 niet zou worden goedgekeurd.

Met het wetsvoorstel nr. 5-1560/1 wordt door de regeringspartijen (PS, CD&V, openVLD, sp.a, cdH, MR) en door Ecolo en Groen een onevenwichtige splitsing van de kieskring B-H-V doorgevoerd.

De kieskring B-H-V kan met 1 kort wetsvoorstel worden gesplitst, maar de 8 partijen hebben 16 teksten ingediend in het Parlement : 1 voorstel om B-H-V te splitsen, 9 voorstellen om andere wetten te wijzigen en nog eens 6 voorstellen om elementen te blokkeren in de Grondwet en in bijzondere wetten.

Ook onderhavig wetsvoorstel nr. 5-1560/1 bevat reeds een ganse reeks compensaties voor de Franstaligen : een dubbele kiesbrief; een nieuw kieskanton Sint-Genesius-Rode, ... Daarnaast komt er een blanco cheque voor Brussel en een bijzonder coöptatiesysteem in de Senaat. De mogelijkheid tot lijstenverbindingen in Brussel wordt bovendien onmogelijk gemaakt, zodat het onmogelijk wordt voor Brusselse Vlamingen om nog rechtstreeks verkozen te worden in de Kamer. En dan zijn er nog de compensaties die ten voordele van de Franstaligen werden ingeschreven bij de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV, de metropolitane gemeenschap, de procedures voor de algemene vergadering van de Raad van State, de unieke procedure om burgemeesters in de rand te benoemen, ...

Het Grondwettelijk Hof heeft de discriminatie in 2003 aan de kaak gesteld en een wetswijziging bevolen. De 8 partijen kiezen er niet alleen voor om de wet te wijzigen, maar ook om de nieuwe regeling te betonneren in de Grondwet. Hierdoor wordt de regeling voortaan onttrokken aan de controle van het Grondwettelijk Hof. Het lijkt er dan ook sterk op dat het echte motief voor de betonnering erin bestaat een discriminerende regeling uit te tekenen en elke rechterlijke controle onmogelijk te maken. Daarenboven rijst de vraag welke belangen van de Nederlandstaligen dan wel verankerd worden.

Met dit amendement wordt in het bijzonder de mogelijkheid tot lijstenverbinding ingevoerd. Het akkoord is immers onder meer onevenwichtig omdat enkel de bescherming van Franstaligen in de rand centraal staat; de rechten van Nederlandstaligen in Brussel worden daarentegen afgebouwd. Zonder lijstenverbinding zal het bijvoorbeeld onmogelijk worden voor Brusselse Vlamingen om nog rechtstreeks verkozen te worden in de Kamer.

Nr. 7 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 17/1 (nieuw)

Een artikel 17/1 invoegen, luidende :

« Art. 17/1. Het opschrift van Hoofdstuk Vbis van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt :

« Hoofdstuk Vbis. Zetelverdeling voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskring Brussel. »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 6.

Nr. 8 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 17/2 (nieuw)

Een artikel 17/2 invoegen, luidende :

« Art. 17/2. Artikel 168bis van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt :

« Art. 168bis. Alvorens over te gaan tot de verdeling van de toe te wijzen zetels, worden de zetels omgeslagen over de groep van lijsten van kandidaten van de Nederlandse taalgroep en de groep van lijsten van kandidaten van de Franse taalgroep op de manier aangeduid in volgend lid.

Het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Hoofdstad stelt een kiesdeler vast door het totaal aantal geldige stembiljetten te delen door het aantal toe te wijzen zetels. Het deelt de totalen van de stemcijfers, respectievelijk behaald door de lijsten van kandidaten van de Nederlandse taalgroep en de lijsten van kandidaten van de Franse taalgroep, door deze deler en legt alzo voor iedere lijstengroep het kiesquotiënt vast, waarvan de eenheden het aantal behaalde zetels weergeven; de eventueel overblijvende toe te wijzen zetel wordt toegekend aan de lijstengroep waarvan het quotiënt de grootste breuk heeft. Bij gelijke breuk wordt de overblijvende zetel toegekend aan de lijstengroep met het hoogste kiescijfer. Vervolgens worden aldus de voor elke groep behaalde zetels verdeeld over de kandidatenlijsten van de groep, op de wijze als aangegeven in de artikelen 167, 168, 172 en 173 van het Kieswetboek.

Worden enkel toegestaan voor deze zetelverdeling : de lijsten die minstens 5 % van het totaal van de geldig uitgebrachte stemmen in één taalgroep behaald hebben. »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 6.

Nr. 9 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 24/1 (nieuw)

Een artikel 24/1 invoegen, luidende :

« Art. 24/1. In artikel 25 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « de door betrokkene gebruikte taal voor zover die taal het Nederlands of het Frans is » vervangen door de woorden « het Nederlands, tenzij de betrokkene er uitdrukkelijk om verzoekt dat het Frans wordt gebruikt »;

2º tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende :

« Het gebruik van het Frans, als bepaald in lid 1, is afhankelijk van een uitdrukkelijk verzoek, telkenmale opnieuw ». »

Verantwoording

Met het wetsvoorstel nr. 5-1560/1 wordt door de regeringspartijen (PS, CD&V, openVLD, sp.a, cdH, MR) en door Ecolo en Groen een onevenwichtige splitsing van de kieskring B-H-V doorgevoerd.

De kieskring B-H-V kan met 1 kort wetsvoorstel worden gesplitst, maar de 8 partijen hebben 16 teksten ingediend in het Parlement : 1 voorstel om B-H-V te splitsen, 9 voorstellen om andere wetten te wijzigen en nog eens 6 voorstellen om elementen te blokkeren in de Grondwet en in bijzondere wetten.

Ook onderhavig wetsvoorstel nr. 5-1560/1 bevat reeds een ganse reeks compensaties voor de Franstaligen : een dubbele kiesbrief, een nieuw kieskanton Sint-Genesius-Rode, ... Daarnaast komt er een blanco cheque voor Brussel en een bijzonder coöptatiesysteem in de Senaat. De mogelijkheid tot lijstenverbindingen in Brussel wordt bovendien onmogelijk gemaakt, zodat het onmogelijk wordt voor Brusselse Vlamingen om nog rechtstreeks verkozen te worden in de Kamer. En dan zijn er nog de compensaties die ten voordele van de Franstaligen werden ingeschreven bij de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV, de metropolitane gemeenschap, de procedures voor de algemene vergadering van de Raad van State, de unieke procedure om burgemeesters in de rand te benoemen, ...

Het Grondwettelijk Hof heeft de discriminatie in 2003 aan de kaak gesteld en een wetswijziging bevolen. De 8 partijen kiezen er niet alleen voor om de wet te wijzigen, maar ook om de nieuwe regeling te betonneren in de Grondwet. Hierdoor wordt de regeling voortaan onttrokken aan de controle van het Grondwettelijk Hof. Het lijkt er dan ook sterk op dat het echte motief voor de betonnering erin bestaat een discriminerende regeling uit te tekenen en elke rechterlijke controle onmogelijk te maken. Daarenboven rijst de vraag welke belangen van de Nederlandstaligen dan wel verankerd worden.

Met dit amendement wordt gepoogd een aanzet te geven om de grond van de problemen aan te pakken. In wezen gaan alle discussies namelijk terug op een verschillende interpretatie van de faciliteitenregeling. In het bijzonder moet een antwoord worden geformuleerd voor de wettelijke verankering van de Omzendbrief Peeters.

Dat met de regeling van de 8 partijen niet aan de Omzendbrief Peeters zou worden geraakt, lijkt alleen maar zo. De Omzendbrief Peeters komt wel degelijk in de vuurlinie te liggen. Die omzendbrief ligt immers aan de grondslag van zowat alle recente juridische taalgeschillen in de faciliteitengemeenten. En voor die geschillen is voortaan de algemene vergadering van de Raad van State bevoegd. En niet langer de Nederlandstalige kamer die deze omzendbrief in het verleden perfect wettig vond. Een rechterlijke uitspraak die niet bevalt ? Dan veranderen we de rechter toch gewoon ...

Om de tegenstellingen te overbruggen wordt met dit amendement een wettelijke verankering geboden aan de Vlaamse Omzendbrief Peeters. Concreet zal het belangrijkste voorschrift uit deze omzendbrief wettelijk verankerd worden door te voorzien dat in de randgemeenten alle documenten aan alle burgers standaard in het Nederlands moeten verstuurd worden, waarna mensen die dat wensen zelf en voor elk document opnieuw kunnen verzoeken om een Franse vertaling.

Dit amendement sluit dan ook aan bij een eerdere beslissing van de Raad van State om deze Omzendbrief niet te vernietigen omdat een te ruime interpretatie van de faciliteiten zou leiden tot een stelsel van tweetaligheid, waarbij de taalvoorkeur van personen wordt vastgelegd in bestanden en dus tot een ongrondwettelijke situatie leidt. Zoals de Raad van State opmerkte is dit de enige juiste interpretatie van de taalwet voor de 6 faciliteitengemeenten rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nr. 10 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 24/2 (nieuw)

Een artikel 24/2 invoegen, luidende :

« Art. 24/2. In artikel 26 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « in het Nederlands of in het Frans naargelang de wens van de betrokkene » vervangen door de woorden « in het Nederlands, tenzij de betrokkene er uitdrukkelijk om verzoekt dat het Frans wordt gebruikt »;

2º een tweede lid wordt ingevoegd, luidende :

« Het gebruik van het Frans, als bepaald in lid 1, is afhankelijk van een uitdrukkelijk verzoek voor elk document opnieuw ».

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 9.

Danny PIETERS.
Karl VANLOUWE.
Huub BROERS.

Nr. 11 VAN DE HEER LAEREMANS

Artt. 1-38

Het wetsvoorstel vervangen door wat volgt :

« Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel

TITEL I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

TITEL II

Wijzigingen van het Kieswetboek

Art. 2

Artikel 87 van het Kieswetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 87. De verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers worden gehouden per kieskring. Elke provincie vormt een kieskring. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt eveneens een kieskring. De kieskringen worden ingedeeld in kieskantons, overeenkomstig de tabel gevoegd bij dit Wetboek. ».

Art. 3

In de tabel, bedoeld in artikel 87 van het Kieswetboek, vervangen bij de wet van 13 december 2002, wordt het gedeelte dat betrekking heeft op de « kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, van Leuven (Vlaams-Brabant) en van Waals-Brabant » vervangen door de tabel als bijlage.

Art. 4

In artikel 115 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 5 juli 1976, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993 en bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof en gewijzigd bij de wet van 13 februari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1) het tweede en derde lid worden opgeheven;

2) in het vijfde lid wordt de tweede zin opgeheven.

Art. 5

In hetzelfde Wetboek wordt een nieuw artikel 116bis ingevoegd, luidende :

« Art. 116bis. Voor de voordracht van kandidaten in de kieskring Brussel worden volgende beginselen in acht genomen :

§ 1. Elke kandidaat in de kieskring Brussel moet, in zijn verklaring van bewilliging, de taalgroep vermelden waartoe hij behoort. Hij blijft tot deze taalgroep behoren bij elke volgende verkiezing.

§ 2. De kandidaten van de Nederlandse taalgroep en de kandidaten van de Franse taalgroep worden op afzonderlijke lijsten voorgedragen.

§ 3. De voordracht van de kandidaten moet getekend zijn :

1º hetzij door ten minste vijfhonderd kiezers die tot dezelfde taalgroep behoren als de voorgedragen kandidaten;

2º hetzij :

a) voor de eerste verkiezing, door ten minste twee leden van de Wetgevende Kamers die, in die Kamers, tot dezelfde taalgroep behoren als de voorgedragen kandidaten;

b) voor de volgende verkiezingen, door ten minste een aftredend lid van de Wetgevende Kamers dat tot de taalgroep van de voorgedragen kandidaten behoort.

§ 4. Een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één lijst voor een zelfde verkiezing.

De bewilligende kandidaat die het in het vorige lid gestelde verbod overtreedt, is strafbaar met de straffen bepaald bij artikel 202 van het Kieswetboek. Zijn naam wordt opgeheven van alle lijsten waarop hij voorkomt.

§ 5. Onverminderd het bepaalde in de tweede volzin van § 1, wordt de taalgroep van de kandidaten en van de kiezers die kandidaten voordragen, bepaald door de taal waarin hun identiteitskaart is opgemaakt of, wanneer zij in de twee talen is opgemaakt, door de taal van de specifieke vermeldingen op de identiteitskaart.

§ 6. De kandidaten mogen bij het hoofdbureau van de kieskring een bezwaarschrift indienen tegen de taalaanhorigheid van een of meer kiezers die een andere kandidaat van dezelfde taalgroep voordragen.

§ 7. De kiezers die kandidaten voordragen, moeten zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een gemeente die deel uitmaakt van het grondgebied van de kieskring, ten minste sinds de negentigste dag die aan de vastgestelde datum van de verkiezing voorafgaat.

Art. 6

In hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1976, bij de gewone wet van 16 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 5 april 1994 en bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof, worden de artikelen 132 tot en met 137 opgeheven.

Art. 7

In hetzelfde Wetboek worden in het opschrift van Hoofdstuk IVbis de woorden « ,ongeacht of er lijstenverbinding is, » opgeheven.

Art. 8

Artikel 165bis, 1º, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof, wordt hersteld in de volgende lezing :

« Art. 165bis. Worden, met uitzondering van hetgeen bepaald wordt in artikel 168bis inzake de kieskring Brussel, enkel toegestaan voor de rechtstreekse zetelverdeling :

1º voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de lijsten die minstens 5 % van het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen in de kieskring behaald hebben; ».

Art. 9

In hetzelfde Wetboek worden in het opschrift van Hoofdstuk V de woorden « , bij afwezigheid van lijstenverbinding, » opgeheven.

Art. 10

In hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van Hoofdstuk Vbis vervangen door wat volgt : « Zetelverdeling voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskring Brussel »

Art. 11

In hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2002, wordt artikel 168bis vervangen door wat volgt :

« Art. 168bis. Alvorens over te gaan tot de verdeling van de toe te wijzen zetels, worden de zetels omgeslagen over de groep van lijsten van kandidaten van de Nederlandse taalgroep en de groep van lijsten van kandidaten van de Franse taalgroep op de manier aangeduid in volgend lid.

Het hoofdbureau van de kieskring Brussel stelt een kiesdeler vast door het totaal aantal geldige stembiljetten te delen door het aantal toe te wijzen zetels. Het deelt de totalen van de stemcijfers, respectievelijk behaald door de lijsten van kandidaten van de Nederlandse taalgroep en de lijsten van kandidaten van de Franse taalgroep, door deze deler en legt alzo voor iedere lijstengroep het kiesquotiënt vast, waarvan de eenheden het aantal behaalde zetels weergeven; de eventueel overblijvende toe te wijzen zetel wordt toegekend aan de lijstengroep waarvan het quotiënt de grootste breuk heeft. Bij gelijkebreuk wordt de overblijvende zetel toegekend aan de lijstengroep met het hoogste kiescijfer.

Vervolgens worden aldus de voor elke groep behaalde zetels verdeeld over de kandidatenlijsten van de groep, op de wijze als aangegeven in de artikelen 167, 168, 172 en 173 van het Kieswetboek.

Worden enkel toegestaan voor deze zetelverdeling : de lijsten die minstens 5 % van het totaal van de geldig uitgebrachte stemmen in één taalgroep behaald hebben. »

Art. 12

In hetzelfde Wetboek worden de artikelen 168ter en 169quater opgeheven.

Art. 13

In hetzelfde Wetboek wordt Hoofdstuk VI opgeheven.

TITEL III

Wijzigingen van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement

Art. 14

Artikel 9 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 9. De verkiezing van het Europees Parlement wordt gehouden op basis van de vier volgende kieskringen :

1º de Vlaamse kieskring die de administratieve arrondissementen omvat die tot het Vlaamse Gewest behoren;

2º de Waalse kieskring die de administratieve arrondissementen omvat die tot het Waalse Gewest behoren, met uitzondering van de gemeenten van het Duitse taalgebied;

3º de kieskring Brussel die het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad omvat;

4º de Duitstalige kieskring die de gemeenten van het Duitse taalgebied omvat. ».

Art. 15

In artikel 10 van dezelfde wet, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wetten van 5 maart 2004 en 27 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in § 1, derde lid, worden de woorden « de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « de kieskring Brussel »;

2º in § 3, derde lid, vervallen de woorden « de bevolking van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en ».

Art. 16

In artikel 12 van dezelfde wet, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 11 april 1994 en bij de wet van 18 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in § 3, vijfde lid, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel »;

2º paragraaf 4 wordt opgeheven;

3º paragraaf 5 wordt hernummerd tot § 4.

Art. 17

In artikel 21, § 1, van dezelfde wet, vernietigd bij het arrest nr. 26/90 van het Grondwettelijk Hof van 14 juli 1990 en opnieuw opgenomen bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 18

In artikel 23, derde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 19

In artikel 24 van dezelfde wet, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 11 april 1994 en bij de wetten van 18 december 1998 en 19 februari 2003, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 20

In artikel 26, § 1, eerste en tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 21

In artikel 34 van dezelfde wet, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993 en bij de wet van 26 juni 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel »;

2º het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 22

In artikel 35, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 23

In het bij dezelfde wet gevoegde model van stembiljet II.d., vervangen bij de wet van 11 maart 2003, worden de woorden « Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door het woord « Brussel ».

TITEL IV

Slotbepaling

Art. 24

De Koning brengt, binnen zestig dagen na de aanneming van deze wet, de overige bepalingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement in overeenstemming met de bepalingen van deze wet. Hij past ook de bijlagen van voormelde wetten aan teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet.

De besluiten genomen krachtens dit artikel moeten bij wet worden bekrachtigd. »

BIJLAGE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Circonscription électorale —  Kieskring Chef-lieu de la circonscription électorale —  Hoofdplaats kieskring Arrondissement administratif —  Administratief arrondissement Canton électoral —  Kieskanton Chef-lieu du canton électoral —  Hoofdplaats kieskanton Communes composant le canton électoral —  Gemeenten van het kieskanton
Bruxelles. — Brussel Bruxelles. — Brussel Bruxelles-Capitale. — Brussel-Hoofdstad Bruxelles. — Brussel Bruxelles. — Brussel Bruxelles. — Brussel
Anderlecht Anderlecht Anderlecht Berchem-Sainte-Agathe. — Sint-Agatha-Berchem
Ixelles. — Elsene Ixelles. — Elsene Ixelles. — Elsene Auderghem. — Oudergem Watermael-Boitsfort. — Watermaal-Bosvoorde
Molenbeek-Saint-Jean. — Sint-Jans-Molenbeek Molenbeek-Saint-Jean. — Sint-Jans-Molenbeek Molenbeek-Saint-Jean. — Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren Jette Koekelberg
Saint-Gilles. — Sint-Gillis Saint-Gilles. — Sint-Gillis Saint-Gilles. — Sint-Gillis
Saint-Josse-ten-Noode. — Sint-Joost-ten-Node Saint-Josse-ten-Noode. — Sint-Joost-ten-Node Saint-Josse-ten-Noode. — Sint-Joost-ten-Node Etterbeek Woluwé-Saint-Lambert. — Sint-Lambrechts-Woluwe Woluwé-Saint-Pierre. — Sint- Pieters-Woluwe
Schaerbeek. — Schaarbeek Schaerbeek. — Schaarbeek Schaerbeek. — Schaarbeek Evere
Uccle. — Ukkel Uccle. — Ukkel Uccle. — Ukkel Forest. — Vorst

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Circonscription électorale —  Kieskring Chef-lieu de la circonscription électorale —  Hoofdplaats kieskring Arrondissement administratif —  Administratief arrondissement Canton électoral —  Kieskanton Chef-lieu du canton électoral —  Hoofdplaats kieskanton Communes composant le canton électoral —  Gemeenten van het kieskanton
Brabant flamand. — Vlaams-Brabant Louvain. — Leuven Louvain. — Leuven Louvain. — Leuven Louvain. — Leuven Louvain. — Leuven Bertem Bierbeek Herent Huldenberg Kortenberg Oud-Heverlee Tervuren
Aarschot Aarschot Aarschot Begijnendijk Tielt-Winge
Diest Diest Diest Bekkevoort Kortenaken Montaigu-Zichem. — Scherpenheuvel-Zichem
Glabbeek Glabbeek Glabbeek Lubbeek
Haacht Haacht Haacht Boortmeerbeek Holsbeek Keerbergen Rotselaar Tremelo
Landen Landen Landen
Tirlemont. — Tienen Tirlemont. — Tienen Tirlemont. — Tienen Boutersem Hoegaarden
Léau. — Zoutleeuw Léau. — Zoutleeuw Léau. — Zoutleeuw Geetbets Linter
Hal-Vilvorde. — Halle-Vilvoorde Asse Asse Asse Affligem Liedekerke Merchtem Opwijk Ternat Dilbeek
Hal. — Halle Hal. — Halle Hal. — Halle Beersel Drogenbos Linkebeek Pepingen Rhode-Saint-Genèse. —Sint-Genesius-Rode. — Sint-Pieters-Leeuw
Circonscription électorale —  Kieskring Chef-lieu de la circonscription électorale —  Hoofdplaats kieskring Arrondissement administratif —  Administratief arrondissement Canton électoral —  Kieskanton Chef-lieu du canton électoral —  Hoofdplaats kieskanton Communes composant le canton électoral —  Gemeenten van het kieskanton
Lennik Lennik Lennik Biévène. — Bever Gammerages. — Galmaarden Gooik Herne Roosdaal
Meise Meise Meise Grimbergen Kappelle-op-den-Bos Londerzeel Wemmel
Vilvorde. — Vilvoorde Vilvorde. — Vilvoorde Vilvorde. — Vilvoorde Kampenhout Machelen Zemst
Zaventem Zaventem Zaventem Kraainem Wezenbeek-Oppem Steenokkerzeel Overijse Hoeilaart

PROVINCIE WAALS-BRABANT

Circonscription électorale —  Kieskring Chef-lieu de la circonscription électorale —  Hoofdplaats kieskring Arrondissement administratif —  Administratief arrondissement Canton électoral —  Kieskanton Chef-lieu du canton électoral —  Hoofdplaats kieskanton Communes composant le canton électoral —  Gemeenten van het kieskanton
Brabant wallon. — Waals-Brabant Nivelles. — Nijvel Nivelles. — Nijvel Nivelles. — Nijvel Nivelles. — Nijvel Nivelles. — Nijvel Braine-l'Alleud. — Eigenbrakel Braine-le-Château. — Kasteelbrakel Ittre. — Itter Rebecq Tubize. — Tubeke Waterloo
Genepien. — Genappes Genepien. — Genappes Genepien. — Genappes Villers-la-Ville
Jodoigne. — Geldenaken Jodoigne. — Geldenaken Jodoigne. — Geldenaken Beauvechain. — Bevekom Hélécine Incourt Orp-Jauche Ramillies
Perwez. — Perwijs Perwez. — Perwijs Perwez. — Perwijs Chastre Mont-Saint-Guibert
Wavre. — Waver Wavre. — Waver Wavre. — Waver Chaumont-Gistoux Court-Saint-Etienne Grez-Doiceau. — Graven La Hulpe. — Terhulpen Lasne Ottignies-Louvain-La-Neuve Rixensart

Verantwoording

1. De huidige indeling in kieskringen, inzonderheid de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, houdt geen rekening met de grondwettelijke indeling van het land in taalgebieden, gewesten en gemeenschappen, zoals deze bepaald wordt door de artikelen 1 tot 4 van de Grondwet.

Deze kieskring is derhalve strijdig met de Grondwet.

2. De wet van 13 december 2002 tot wijziging van het Kieswetboek en zijn bijlage heeft overal in het land provinciale kieskringen ingesteld, met uitzondering van de provincie Vlaams-Brabant. Het arrest nr. 73/2003 van het Arbitragehof heeft de regeling voor Vlaams-Brabant vernietigd. De kernoverwegingen van het arrest op dit punt zijn de overwegingen nrs. B.9.2 (over de vroegere situatie) en B.8.4, B.9.5 tot en met B.9.8 (over de nieuwe situatie en de toekomstige regeling).

— B.8.4 : « doordat het aantal kandidaten dat wordt verkozen in de kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven niet afhangt van de respectieve bevolkingscijfers van die kieskringen, wordt aan de kiezers en de kandidaten van twee van de kieskringen van het Rijk op discriminerende wijze de waarborg ontzegd waarin artikel 63 van de Grondwet voorziet ».

— B.9.2. : Het Hof oordeelt, verwijzend naar zijn arrest nr. 90/94, dat, hoewel het handhaven van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, in 1994, bestaanbaar kon worden beoordeeld met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, diezelfde bepalingen die handhaving op dat ogenblik niet vereisten, noch thans vereisen.

— B.9.5. : Door de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te handhaven (terwijl elders provinciale kieskringen werden ingesteld) behandelt de wetgever de kandidaten van de provincie Vlaams-Brabant op een andere wijze dan de kandidaten van de andere provincies.

— B.9.6. : « de maatregel gaat weliswaar uit van de bekommernis, die reeds in het arrest nr. 90/94 werd vastgesteld, om te zoeken naar een onontbeerlijk evenwicht tussen de belangen van de verschillende gemeenschappen en gewesten binnen de Belgische Staat. De gegevens van dat evenwicht zijn niet onveranderlijk. Het Hof zou evenwel in de plaats van de wetgever oordelen, indien het zou beslissen dat onmiddellijk een einde zou moeten worden gemaakt aan een situatie die tot op heden de goedkeuring van de wetgever had, terwijl het Hof niet alle problemen kan beheersen waaraan de wetgever het hoofd moet bieden om de communautaire vrede te handhaven ».

— B.9.7. : « In geval van behoud van provinciale kieskringen voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, kan een nieuwe samenstelling van de kieskringen in de vroegere provincie Brabant gepaard gaan met bijzondere modaliteiten die kunnen afwijken van degene die gelden voor de andere kieskringen, teneinde de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in die vroegere provincie te vrijwaren ».

3.Daar de provinciale kieskringen elders in het land niet werden vernietigd, moet de wetgever optreden, hetzij om de provinciale kieskringen overal af te schaffen, hetzij om een provinciale kieskring Vlaams-Brabant op te richten.

4. Elke duurzame oplossing moet uitgaan van de noodzaak de grenzen van de taalgebieden, gewesten en provincies te eerbiedigen. Zo niet zouden de gemeenschappen in dit land niet op gelijke voet behandeld worden. De zes randgemeenten maken integraal deel uit van het Vlaamse Gewest en van de provincie Vlaams-Brabant, zodat er geen enkele reden bestaat om in een aparte regeling voor deze gemeenten te voorzien.

5. Aan alle hierboven gestelde grondwettelijke vereisten kan worden voldaan door de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen (zowel voor Kamer als voor Europees Parlement), volgens de taal-, gewest- en provinciegrens. Dit betekent dat de kieskring Halle-Vilvoorde bij de Vlaamse kieskring wordt gevoegd (voor het Europees Parlement) en dat voor de parlementsverkiezingen de provinciale kieskring Vlaams-Brabant wordt ingesteld (arrondissementen Leuven + Halle-Vilvoorde). Dit kan bij gewone wet, in wezen door wijziging van de tabel gevoegd bij artikel 87 van het Kieswetboek (Kamer van volksvertegenwoordigers) en van artikel 9 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezingen van het Europese Parlement.

6. In het voorstel dat op 7 november 2007 werd goedgekeurd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, werd de apparenteringsregeling behouden. De Brusselse lijsten kunnen apparenteren, hetzij met de nieuwe kieskring Vlaams-Brabant, hetzij met Waals-Brabant (nooit met beide, zoals nu ook hetzij met Leuven, hetzij met Nijvel geapparenteerd kan worden, maar nooit met beide tegelijk).

Bij dit systeem kunnen bedenkingen worden geuit, met name omdat het aanleiding kan geven tot misbruik. Bovendien bestaat de vrees dat het systeem opnieuw zou worden uitgebreid tot het hele grondgebied van de oude provincie Brabant. Hierdoor zou elke Franstalige partij ertoe worden aangezet om opnieuw een aparte lijst in te dienen in Vlaams-Brabant, waarvoor vanuit Brussel intensief campagne zou gevoerd worden. Omgekeerd zouden ook de Vlaamse partijen opnieuw verplicht worden om lijsten in te dienen in Waals-Brabant.

Hierdoor zou het probleem BHV nog veel groter worden dan het vandaag al is. Het gaat hier niet om een hersenspinsel : in de voorstellen van koninklijk bemiddelaar Jean-Luc Dehaene die in april 2010 bekend raakten, was zo'n uitgebreide apparentering uitdrukkelijk voorzien. In plaats van een splitsing kregen we een uitbreiding van het probleem. In plaats van een splitsing kregen we een schijnsplitsing.

Om die reden valt er wat Brussel betreft veel te zeggen voor de invoering van een systeem van poolvorming van de stemmen per taalgroep, zoals dat vandaag reeds bestaat voor de verkiezingen van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het voorliggende wetsvoorstel voert deze poolvorming in. Dit impliceert vanzelfsprekend dat er voor de Kamerverkiezingen in Brussel gewerkt wordt met eentalige lijsten. Het systeem bestaat erin dat, alvorens de zetels te verdelen over de lijsten in functie van de stemcijfers, de zetels worden omgeslagen over het totaal van de lijsten van elke taalgroep, opdat de stemmen op kleinere, versnipperde Nederlandstalige lijsten niet zouden verloren gaan. De nadelen van de evenredige vertegenwoordiging voor de kleinste partijen en de kleinste taalgroep, zeker wanneer de kandidaten daarvoor in verspreide slagorde opkomen, worden dus door dit systeem van poolvorming gecorrigeerd.

In het wetsvoorstel van de regeringspartijen en Groen/Ecolo worden zowel de apparentering als de samenvoeging van lijsten uitgesloten. Dit zou tot gevolg hebben dat geen enkele Vlaamse Kamerzetel meer kan worden behaald in Brussel, tenzij de Nederlandstalige partijen zouden opkomen met een eenheidslijst, wat een sterke electorale verarming zou betekenen.

Geen zinnig mens kan er tegen zijn dat de regeling die momenteel geldt voor de verkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (eentalige lijsten en poolvorming), wordt doorgetrokken naar de Kamerverkiezingen.

Nr. 12 VAN DE HEER LAEREMANS

Artt. 1-38

Het wetsvoorstel vervangen door wat volgt :

« Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel

TITEL I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, met uitzondering van de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 en 21, die aangelegenheden regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

TITEL II

Wijzigingen van het Kieswetboek

Art. 2

Artikel 87 van het Kieswetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 87. De verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers worden gehouden per kieskring. Elke provincie vormt een kieskring. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt eveneens een kieskring. De kieskringen worden ingedeeld in kieskantons, overeenkomstig de tabel gevoegd bij dit Wetboek. ».

Art. 3

In de tabel, bedoeld in artikel 87 van het Kieswetboek, vervangen bij de wet van 13 december 2002, wordt het gedeelte dat betrekking heeft op de « kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, van Leuven (Vlaams-Brabant) en van Waals-Brabant » vervangen door de tabel als bijlage.

Art. 4

In artikel 87bis van het Kieswetboek, ingevoegd bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste lid wordt vervangen door wat volgt :

« De verkiezing van de rechtstreeks verkozen senatoren wordt gehouden op basis van de drie volgende kieskringen :

1º de Vlaamse kieskring, die de provincies omvat die tot het Vlaamse Gewest behoren;

2º de Waalse kieskring, die de provincies omvat die tot het Waalse Gewest behoren;

3º de kieskring Brussel, die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat. »;

2º in het vierde lid worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 5

In artikel 94bis, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 juli 1989 en vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het tweede lid wordt opgeheven;

2º in het laatste lid worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 6

In artikel 115 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 5 juli 1976, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993 en bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof en gewijzigd bij de wet van 13 februari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het tweede en derde lid worden opgeheven;

2º in het vijfde lid wordt de tweede zin opgeheven.

Art. 7

In artikel 116, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 8

In hetzelfde Wetboek wordt een nieuw artikel 116bis ingevoegd, luidende :

« Art. 116bis. Voor de voordracht van kandidaten in de kieskring Brussel worden de volgende beginselen in acht genomen :

§ 1. Elke kandidaat in de kieskring Brussel moet, in zijn verklaring van bewilliging, de taalgroep vermelden waartoe hij behoort. Hij blijft tot deze taalgroep behoren bij elke volgende verkiezing.

§ 2. De kandidaten van de Nederlandse taalgroep en de kandidaten van de Franse taalgroep worden op afzonderlijke lijsten voorgedragen.

§ 3. De voordracht van de kandidaten moet getekend zijn :

1º hetzij door ten minste vijfhonderd kiezers die tot dezelfde taalgroep behoren als de voorgedragen kandidaten;

2º hetzij :

a) voor de eerste verkiezing, door ten minste twee leden van de Wetgevende Kamers die, in die Kamers, tot dezelfde taalgroep behoren als de voorgedragen kandidaten;

b) voor de volgende verkiezingen, door ten minste een aftredend lid van de Wetgevende Kamers dat tot de taalgroep van de voorgedragen kandidaten behoort.

§ 4. Een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één lijst voor een zelfde verkiezing.

De bewilligende kandidaat die het in het vorige lid gestelde verbod overtreedt, is strafbaar met de straffen bepaald bij artikel 202 van het Kieswetboek. Zijn naam wordt opgeheven van alle lijsten waarop hij voorkomt.

§ 5. Onverminderd het bepaalde in de tweede volzin van § 1, wordt de taalgroep van de kandidaten en van de kiezers die kandidaten voordragen, bepaald door de taal waarin hun identiteitskaart is opgemaakt of, wanneer zij in de twee talen is opgemaakt, door de taal van de specifieke vermeldingen op de identiteitskaart.

§ 6. De kandidaten mogen bij het hoofdbureau van de kieskring een bezwaarschrift indienen tegen de taalaanhorigheid van een of meer kiezers die een andere kandidaat van dezelfde taalgroep voordragen.

§ 7. De kiezers die kandidaten voordragen, moeten zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een gemeente die deel uitmaakt van het grondgebied van de kieskring, ten minste sinds de negentigste dag die aan de vastgestelde datum van de verkiezing voorafgaat.

Art. 9

In artikel 128 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wetten van 18 december 1998, 13 december 2002 en 19 februari 2003 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof en gewijzigd bij de wet van 13 februari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in § 2, vierde en vijfde lid, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel »;

2º paragraaf 5 wordt opgeheven.

Art. 10

In artikel 128ter, § 2, vijfde en zevende lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, en gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 11

In hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1976, bij de gewone wet van 16 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 5 april 1994 en bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof, worden de artikelen 132 tot en met 137 opgeheven.

Art. 12

In artikel 156, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 13

In artikel 161bis, tweede en derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de gewone wet van 16 juli 1993 en vervangen bij de wet van 13 februari 2007, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 14

In hetzelfde Wetboek worden in het opschrift van Hoofdstuk IVbis de woorden « ,ongeacht of er lijstenverbinding is, » opgeheven.

Art. 15

Artikel 165bis, 1º, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof, wordt hersteld in de volgende lezing :

« Art. 165bis. Worden, met uitzondering van hetgeen bepaald wordt in artikel 168bis inzake de kieskring Brussel, enkel toegestaan voor de rechtstreekse zetelverdeling :

1º voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de lijsten die minstens 5 % van het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen in de kieskring behaald hebben; ».

Art. 16

In hetzelfde Wetboek worden in het opschrift van Hoofdstuk V de woorden « , bij afwezigheid van lijstenverbinding, » opgeheven.

Art. 17

In hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van Hoofdstuk Vbis vervangen door wat volgt : « Zetelverdeling voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskring Brussel »

Art. 18

In hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2002, wordt artikel 168bis vervangen door wat volgt :

« Art. 168bis. Alvorens over te gaan tot de verdeling van de toe te wijzen zetels, worden de zetels omgeslagen over de groep van lijsten van kandidaten van de Nederlandse taalgroep en de groep van lijsten van kandidaten van de Franse taalgroep op de manier aangeduid in volgend lid.

Het hoofdbureau van de kieskring Brussel stelt een kiesdeler vast door het totaal aantal geldige stembiljetten te delen door het aantal toe te wijzen zetels. Het deelt de totalen van de stemcijfers, respectievelijk behaald door de lijsten van kandidaten van de Nederlandse taalgroep en de lijsten van kandidaten van de Franse taalgroep, door deze deler en legt alzo voor iedere lijstengroep het kiesquotiënt vast, waarvan de eenheden het aantal behaalde zetels weergeven; de eventueel overblijvende toe te wijzen zetel wordt toegekend aan de lijstengroep waarvan het quotiënt de grootste breuk heeft. Bij gelijkebreuk wordt de overblijvende zetel toegekend aan de lijstengroep met het hoogste kiescijfer.

Vervolgens worden aldus de voor elke groep behaalde zetels verdeeld over de kandidatenlijsten van de groep, op de wijze als aangegeven in de artikelen 167, 168, 172 en 173 van het Kieswetboek.

Worden enkel toegestaan voor deze zetelverdeling : de lijsten die minstens 5 % van het totaal van de geldig uitgebrachte stemmen in één taalgroep behaald hebben. »

Art. 19

In hetzelfde Wetboek worden de artikelen 168ter en 169quater opgeheven.

Art. 20

In hetzelfde Wetboek wordt het Hoofdstuk VI opgeheven.

Art. 21

In het bij het Kieswetboek gevoegde model van stembiljet II g), vervangen bij de wet van 13 februari 2007, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

TITEL III

Wijzigingen van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement

Art. 22

Artikel 9 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 9. De verkiezing van het Europees Parlement wordt gehouden op basis van de vier volgende kieskringen :

1º de Vlaamse kieskring die de administratieve arrondissementen omvat die tot het Vlaamse Gewest behoren;

2º de Waalse kieskring die de administratieve arrondissementen omvat die tot het Waalse Gewest behoren, met uitzondering van de gemeenten van het Duitse taalgebied;

3º de kieskring Brussel die het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad omvat;

4º de Duitstalige kieskring die de gemeenten van het Duitse taalgebied omvat. ».

Art. 23

In artikel 10 van dezelfde wet, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wetten van 5 maart 2004 en 27 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in § 1, derde lid, worden de woorden « de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « de kieskring Brussel »;

2º in § 3, derde lid, vervallen de woorden « de bevolking van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en ».

Art. 24

In artikel 12 van dezelfde wet, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 11 april 1994 en bij de wet van 18 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in § 3, vijfde lid, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel »;

2º paragraaf 4 wordt opgeheven;

3º paragraaf 5 wordt hernummerd tot § 4.

Art. 25

In artikel 21, § 1, van dezelfde wet, vernietigd bij het arrest nr. 26/90 van het Grondwettelijk Hof van 14 juli 1990 en opnieuw opgenomen bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 26

In artikel 23, derde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 27

In artikel 24 van dezelfde wet, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 11 april 1994 en bij de wetten van 18 december 1998 en 19 februari 2003, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 28

In artikel 26, § 1, eerste en tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 29

In artikel 34 van dezelfde wet, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993 en bij de wet van 26 juni 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel »;

2º het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 30

In artikel 35, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 31

In het bij dezelfde wet gevoegde model van stembiljet II.d., vervangen bij de wet van 11 maart 2003, worden de woorden « Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door het woord « Brussel ».

TITEL IV

Slotbepaling

Art. 32

De Koning brengt, binnen zestig dagen na de aanneming van deze wet, de overige bepalingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement in overeenstemming met de bepalingen van deze wet. Hij past ook de bijlagen van voormelde wetten aan teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet.

De besluiten genomen krachtens dit artikel moeten bij wet worden bekrachtigd.

BIJLAGE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Circonscription électorale —  Kieskring Chef-lieu de la circonscription électorale —  Hoofdplaats kies- kring Arrondissement administratif —  Administratief arrondissement Canton électoral —  Kieskanton Chef-lieu du canton électoral —  Hoofdplaats kieskanton Communes composant le canton électoral —  Gemeenten van het kieskanton
Bruxelles. — Brussel Bruxelles. — Brussel Bruxelles-Capitale. — Brussel-Hoofdstad Bruxelles. — Brussel Bruxelles. — Brussel Bruxelles. — Brussel
Anderlecht Anderlecht Anderlecht Berchem-Sainte-Agathe. — Sint-Agatha-Berchem
Ixelles. — Elsene Ixelles. — Elsene Ixelles. — Elsene Auderghem. — Oudergem Watermael-Boitsfort. — Watermaal-Bosvoorde
Molenbeek-Saint-Jean. — Sint-Jans-Molenbeek Molenbeek-Saint-Jean. — Sint-Jans-Molenbeek Molenbeek-Saint-Jean. — Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren Jette Koekelberg
Saint-Gilles. — Sint-Gillis Saint-Gilles. — Sint-Gillis Saint-Gilles. — Sint-Gillis
Saint-Josse-ten-Noode. — Sint-Joost-ten-Node Saint-Josse-ten-Noode. — Sint-Joost-ten-Node Saint-Josse-ten-Noode. — Sint-Joost-ten-Node Etterbeek Woluwé-Saint-Lambert. — Sint-Lambrechts-Woluwe Woluwé-Saint-Pierre. — Sint- Pieters- Woluwe
Schaerbeek. — Schaarbeek Schaerbeek. — Schaarbeek Schaerbeek. — Schaarbeek Evere
Uccle. — Ukkel Uccle. — Ukkel Uccle. — Ukkel Forest. — Vorst

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Circonscription électorale —  Kieskring Chef-lieu de la circonscription électorale —  Hoofdplaats kieskring Arrondissement administratif —  Administratief arrondissement Canton électoral —  Kieskanton Chef-lieu du canton électoral —  Hoofdplaats kieskanton Communes composant le canton électoral —  Gemeenten van het kieskanton
Brabant flamand. — Vlaams-Brabant Louvain. — Leuven Louvain. — Leuven Louvain. — Leuven Louvain. — Leuven Louvain. — Leuven Bertem Bierbeek Herent Huldenberg Kortenberg Oud-Heverlee Tervuren
Aarschot Aarschot Aarschot Begijnendijk Tielt-Winge
Diest Diest Diest Bekkevoort Kortenaken Montaigu-Zichem. — Scherpenheuvel-Zichem
Glabbeek Glabbeek Glabbeek Lubbeek
Haacht Haacht Haacht Boortmeerbeek Holsbeek Keerbergen Rotselaar Tremelo
Landen Landen Landen
Tirlemont. — Tienen Tirlemont. — Tienen Tirlemont. — Tienen Boutersem Hoegaarden
Léau. — Zoutleeuw Léau. — Zoutleeuw Léau. — Zoutleeuw Geetbets Linter
Hal-Vilvorde. — Halle-Vilvoorde Asse Asse Asse Affligem Liedekerke Merchtem Opwijk Ternat Dilbeek
Hal. — Halle Hal. — Halle Hal. — Halle Beersel Drogenbos Linkebeek Pepingen Rhode-Saint-Genèse. — Sint-Genesius-Rode — Sint-Pieters-Leeuw
Circonscription électorale —  Kieskring Chef-lieu de la circonscription électorale —  Hoofdplaats kieskring Arrondissement administratif —  Administratief arrondissement Canton électoral —  Kieskanton Chef-lieu du canton électoral —  Hoofdplaats kieskanton Communes composant le canton électoral —  Gemeenten van het kieskanton
Lennik Lennik Lennik Biévène. — Bever Gammerages. — Galmaarden Gooik Herne Roosdaal
Meise Meise Meise Grimbergen Kappelle-op-den-Bos Londerzeel Wemmel
Vilvorde. — Vilvoorde Vilvorde. — Vilvoorde Vilvorde. — Vilvoorde Kampenhout Machelen Zemst
Zaventem Zaventem Zaventem Kraainem Wezenbeek-Oppem Steenokkerzeel Overijse Hoeilaart

PROVINCIE WAALS-BRABANT

Circonscription électorale —  Kieskring Chef-lieu de la circonscription électorale —  Hoofdplaats kieskring Arrondissement administratif —  Administratief arrondissement Canton électoral —  Kieskanton Chef-lieu du canton électoral —  Hoofdplaats kieskanton Communes composant le canton électoral —  Gemeenten van het kieskanton
Brabant wallon. — Waals-Brabant Nivelles. — Nijvel Nivelles. — Nijvel Nivelles. — Nijvel Nivelles. — Nijvel Nivelles. — Nijvel Braine-l'Alleud. — Eigenbrakel Braine-le-Château. — Kasteelbrakel Ittre. — Itter Rebecq Tubize. — Tubeke Waterloo
Genepien. — Genappes Genepien. — Genappes Genepien. — Genappes Villers-la-Ville
Jodoigne. — Geldenaken Jodoigne. — Geldenaken Jodoigne. — Geldenaken Beauvechain. — Bevekom Hélécine Incourt Orp-Jauche Ramillies
Perwez. — Perwijs Perwez. — Perwijs Perwez. — Perwijs Chastre Mont-Saint-Guibert
Wavre. — Waver Wavre. — Waver Wavre. — Waver Chaumont-Gistoux Court-Saint-Etienne Grez-Doiceau. — Graven La Hulpe. — Terhulpen Lasne Ottignies-Louvain-La-Neuve Rixensart

Verantwoording

De motivering van dit amendement is identiek aan die van amendement nr. 11, met dien verstande dat in dit amendement wordt uitgegaan van het behoud van de Senaat in zijn huidige vorm. De indieners van dit amendement zijn voorstander van de afschaffing van de Senaat, maar willen vermijden dat, indien de hervorming zoals voorgesteld in het regeerakkoord niet wordt doorgevoerd, de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, wat de Senaat betreft, niet wordt gesplitst.

Nr. 13 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 18/1 (nieuw)

Een artikel 18/1 invoegen, luidende :

« Art. 18/1. In hetzelfde Wetboek wordt het hoofdstuk Vbis vervangen door wat volgt :

« Hoofdstuk Vbis. Zetelverdeling voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskring Brussel

Artikel 168bis. Alvorens over te gaan tot de verdeling van de toe te wijzen zetels, worden de zetels omgeslagen over de groep van lijsten van kandidaten van de Nederlandse taalgroep en de groep van lijsten van kandidaten van de Franse taalgroep op de manier aangeduid in volgend lid.

Het hoofdbureau van de kieskring Brussel stelt een kiesdeler vast door het totaal aantal geldige stembiljetten te delen door het aantal toe te wijzen zetels. Het deelt de totalen van de stemcijfers, respectievelijk behaald door de lijsten van kandidaten van de Nederlandse taalgroep en de lijsten van kandidaten van de Franse taalgroep, door deze deler en legt alzo voor iedere lijstengroep het kiesquotiënt vast, waarvan de eenheden het aantal behaalde zetels weergeven; de eventueel overblijvende toe te wijzen zetel wordt toegekend aan de lijstengroep waarvan het quotiënt de grootste breuk heeft. Bij gelijkebreuk wordt de overblijvende zetel toegekend aan de lijstengroep met het hoogste kiescijfer.

Vervolgens worden aldus de voor elke groep behaalde zetels verdeeld over de kandidatenlijsten van de groep, op de wijze als aangegeven in de artikelen 167, 168, 172 en 173 van het Kieswetboek.

Worden enkel toegestaan voor deze zetelverdeling : de lijsten die minstens 5 % van het totaal van de geldig uitgebrachte stemmen in één taalgroep behaald hebben. »

Verantwoording

In het voorstel dat op 7 november 2007 werd goedgekeurd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, werd de apparenteringsregeling behouden. De Brusselse lijsten kunnen apparenteren, hetzij met de nieuwe kieskring Vlaams-Brabant, hetzij met Waals-Brabant (nooit met beide, zoals nu ook hetzij met Leuven, hetzij met Nijvel geapparenteerd kan worden, maar nooit met beide tegelijk).

Bij dit systeem kunnen bedenkingen worden geuit, met name omdat het aanleiding kan geven tot misbruik. Bovendien bestaat de vrees dat het systeem opnieuw zou worden uitgebreid tot het hele grondgebied van de oude provincie Brabant. Hierdoor zou elke Franstalige partij ertoe worden aangezet om opnieuw een aparte lijst in te dienen in Vlaams-Brabant, waarvoor vanuit Brussel intensief campagne zou gevoerd worden. Omgekeerd zouden ook de Vlaamse partijen opnieuw verplicht worden om lijsten in te dienen in Waals-Brabant.

Hierdoor zou het probleem BHV nog veel groter worden dan het vandaag al is. Het gaat hier niet om een hersenspinsel : in de voorstellen van koninklijk bemiddelaar Jean-Luc Dehaene die in april 2010 bekend raakten, was zo'n uitgebreide apparentering uitdrukkelijk voorzien. In plaats van een splitsing kregen we een uitbreiding van het probleem. In plaats van een splitsing kregen we een schijnsplitsing.

Om die reden valt er wat Brussel betreft veel te zeggen voor de invoering van een systeem van poolvorming van de stemmen per taalgroep, zoals dat vandaag reeds bestaat voor de verkiezingen van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het voorliggende wetsvoorstel voert deze poolvorming in. Dit impliceert vanzelfsprekend dat er voor de Kamerverkiezingen in Brussel gewerkt wordt met eentalige lijsten. Het systeem bestaat erin dat, alvorens de zetels te verdelen over de lijsten in functie van de stemcijfers, de zetels worden omgeslagen over het totaal van de lijsten van elke taalgroep, opdat de stemmen op kleinere, versnipperde Nederlandstalige lijsten niet zouden verloren gaan. De nadelen van de evenredige vertegenwoordiging voor de kleinste partijen en de kleinste taalgroep, zeker wanneer de kandidaten daarvoor in verspreide slagorde opkomen, worden dus door dit systeem van poolvorming gecorrigeerd.

In het wetsvoorstel van de regeringspartijen en Groen/Ecolo worden zowel de apparentering als de samenvoeging van lijsten uitgesloten. Dit zou tot gevolg hebben dat geen enkele Vlaamse Kamerzetel meer kan worden behaald in Brussel, tenzij de Nederlandstalige partijen zouden opkomen met een eenheidslijst, wat een sterke electorale verarming zou betekenen.

Geen zinnig mens kan er tegen zijn dat de regeling die momenteel geldt voor de verkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (eentalige lijsten en poolvorming), wordt doorgetrokken naar de Kamerverkiezingen.

Nr. 14 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 1

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Artikel 1. Deze wet regelt aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 77 en 78 van de Grondwet. »

Verantwoording

Dit amendement houdt verband met amendementen die betrekking hebben op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet en die voorzien in de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor het geval dat de in het regeerakkoord in het vooruitzicht gestelde hervorming van de Senaat niet wordt doorgevoerd.

Nr. 15 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 1/1 (nieuw)

Een artikel 1/1 invoegen, luidende :

« Artikel 1/1. In artikel 87bis van het Kieswetboek, ingevoegd bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) het eerste lid wordt vervangen door wat volgt :

« De verkiezing van de rechtstreeks verkozen senatoren wordt gehouden op basis van de drie volgende kieskringen :

1º de Vlaamse kieskring, die de provincies omvat die tot het Vlaamse Gewest behoren;

2º de Waalse kieskring, die de provincies omvat die tot het Waalse Gewest behoren;

3º de kieskring Brussel, die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat. »;

b) in het vierde lid worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ». »

Verantwoording

Dit amendement heeft betrekking op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, wat de rechtstreeks verkozen senatoren betreft, voor het geval dat de in het regeerakkoord in het vooruitzicht gestelde hervorming van de Senaat niet wordt doorgevoerd.

Nr. 16 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 4

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Elke duurzame oplossing moet uitgaan van de noodzaak de grenzen van de taalgebieden, gewesten en provincies te eerbiedigen. Zo niet zouden de gemeenschappen in dit land niet op gelijke voet behandeld worden. De zes randgemeenten maken integraal deel uit van het Vlaamse Gewest en van de provincie Vlaams-Brabant, zodat er geen enkele reden bestaat om in een aparte regeling voor deze gemeenten te voorzien.

Nr. 17 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 5/1 (nieuw)

Een artikel 5/1 invoegen, luidende :

« Art. 5/1. In artikel 94bis, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 juli 1989 en vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het tweede lid wordt opgeheven;

2º in het laatste lid worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ». »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 15.

Nr. 18 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 6

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 16.

Nr. 19 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 7

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 7. In artikel 115 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 5 juli 1976, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993 en bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof en gewijzigd bij de wet van 13 februari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het tweede en derde lid worden vervangen door wat volgt :

« Voor de verkiezing van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden de in artikel 132 bedoelde verklaringen van lijstenverbinding overhandigd op donderdag, zeventiende dag voor de stemming tussen 14 en 16 uur aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Brussel.

Dit bureau fungeert als centraal bureau voor de drie kieskringen. »;

2º in het vijfde lid wordt de tweede zin vervangen door wat volgt :

« De bekendmaking vermeldt tevens op welke plaats, dag en uur de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Brussel de verklaringen van lijstenverbinding voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in ontvangst zal nemen. ». »

Verantwoording

De indiener van dit amendement is principieel voorstander van poolvorming, zoals uiteengezet in amendement nr. 13. Indien evenwel het principe van poolvorming niet wordt aanvaard, moet tenminste het systeem worden behouden van de apparentering wat de kieskringen Brussel, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant betreft, zoals in de oude splitsingsvoorstellen van meerderheid en oppositie was voorzien.

Nr. 20 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 7/1 (nieuw)

Een artikel 7/1 invoegen, luidende :

« Art. 7/1. In artikel 116, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ». »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 15.

Nr. 21 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 9

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 16.

Nr. 22 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 10

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 10. In artikel 128 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wetten van 18 december 1998, 13 december 2002 en 19 februari 2003 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof en gewijzigd bij de wet van 13 februari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in paragraaf 2, vierde en vijfde lid, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel »;

2º paragraaf 5 wordt opgeheven. »

Verantwoording

Zie de verantwoording van de amendementen nrs. 15 en 16.

Nr. 23 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 11

De woorden « vijfde lid » vervangen door de woorden « vijfde en zevende leden ».

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 15.

Nr. 24 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 12

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 12. Artikel 132 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1976, bij de gewone wet van 16 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 5 april 1994 en bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof, wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 132. Bij de verkiezingen voor de vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers kunnen de kandidaten van een lijst uit de kieskring Brussel, met instemming van de personen die hen voorgedragen hebben, verklaren dat zij, met het oog op de zetelverdeling, zich verbinden met de bij name aan te wijzen kandidaten van een lijst, hetzij uit de provincie Vlaams-Brabant, hetzij uit de provincie Waals-Brabant.

Met het oogmerk hierop geschiedt de zeteltoewijzing over deze drie kieskringen overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 6. ». »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 19.

Nr. 25 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 12/1 (nieuw)

Een artikel 12/1 invoegen, luidende :

« Art. 12/1. Artikel 133 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 17 maart 1958, 16 juli 1993 en 13 december 2002, wordt opgeheven.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 19.

Nr. 26 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 12/2 (nieuw)

Een artikel 12/2 invoegen, luidende :

« Art. 12/2. In artikel 134 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 17 mei 1949 en gewijzigd bij de wet van 30 juli 1991, bij de gewone wet van 16 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 5 april 1994 en bij de wet van 13 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste lid wordt vervangen door wat volgt :

« De verklaringen van lijstenverbinding en van instemming met de lijstenverbinding mogen bij een zelfde akte worden gedaan. »;

2º in het vierde en vijfde lid worden de woorden « provinciaal centraal bureau » telkens vervangen door de woorden « centraal bureau bedoeld in artikel 115 ». »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 19.

Nr. 27 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 12/3 (nieuw)

Een artikel 12/3 invoegen, luidende :

« Art. 12/3. In artikel 135 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 17 mei 1949 en bij het koninklijk besluit van 5 april 1994, worden de woorden « provinciaal centraal bureau » vervangen door de woorden « centraal bureau bedoeld in artikel 115 ». »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 19.

Nr. 28 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 12/4 (nieuw)

Een artikel 12/4 invoegen, luidende :

« Art. 12/4. In artikel 136, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 17 maart 1958, worden de woorden « provinciaal centraal bureau » vervangen door de woorden « centraal bureau bedoeld in artikel 115 ». »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 19.

Nr. 29 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 12/5 (nieuw)

Een artikel 12/5 invoegen, luidende :

« Art. 12/5. In artikel 137 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof, worden de woorden « hoofdbureau van de provinciehoofdplaats » vervangen door de woorden « centraal bureau bedoeld in artikel 115. ». »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 19.

Nr. 30 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 13

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 16.

Nr. 31 VAN DE HEER LAEREMANS

(Subsidiair amendement op amendement nr. 30)

Art. 13

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 13. In artikel 156, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Verantwoording

Zie de verantwoording van de amendementen nrs. 15 en 16.

Nr. 32 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 14

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 16.

Nr. 33 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 15

In het voorgestelde opschrift de woorden « voor de verkiezing van de Senaat en » doen vervallen.

Verantwoording

De indiener van dit amendement is principieel voorstander van de afschaffing van de Senaat. Derhalve kan de verwijzing naar de Senaat achterwege gelaten worden.

Nr. 34 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 15/1 (nieuw)

Een artikel 15/1 invoegen, luidende :

« Art. 15/1. In artikel 161bis, tweede en derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de gewone wet van 16 juli 1993 en vervangen bij de wet van 13 februari 2007, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ». »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 15.

Nr. 35 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 16

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 16. Artikel 165bis, 1º, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof, wordt hersteld in de volgende lezing :

« Art. 165bis. Worden, met uitzondering van hetgeen bepaald wordt in artikel 168bis inzake de kieskring Brussel, enkel toegestaan voor de rechtstreekse zetelverdeling :

1º voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de lijsten die minstens 5 % van het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen in de kieskring behaald hebben; ». »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 13.

Nr. 36 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 17/1 (nieuw)

Een artikel 17/1 invoegen, luidende :

« Art. 17/1. In hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van Hoofdstuk Vbis vervangen door wat volgt : « Zetelverdeling voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskring Brussel ».

Verantwoording

Dit amendement dient te worden samengelezen met amendement nr. 13 aangaande de poolvorming in de kieskring Brussel.

Nr. 37 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 18

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 18. Artikel 169, laatste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, wordt vervangen door wat volgt :

« Het proces-verbaal van die verrichtingen wordt dadelijk gezonden aan de voorzitter van het centraal bureau bedoeld in artikel 115; alleen de overige in artikel 177 vermelde stukken worden aan de griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers gestuurd. » »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 19.

Nr. 38 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 18/1 (nieuw)

Een artikel 18/1 invoegen, luidende :

« Art. 18/1. In artikel 170 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wetten van 30 december 1993 en 5 april 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « provinciaal centraal bureau » vervangen door de woorden « centraal bureau bedoeld in artikel 115 »;

2º in het tweede lid worden de woorden « de gehele provincie » vervangen door de woorden « voor het geheel van de verbonden kieskringen »;

3º het derde lid wordt vervangen door wat volgt : « Tot die aanvullende verdeling laat het alle lijstengroepen toe, voor zover zij in een van de kieskringen waartussen de betrokken lijstenverbinding verloopt, minstens 5 % van het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen behaald hebben. Het laat tot die verdeling eveneens de alleenstaande lijsten toe die het in artikel 165bis, 1º, bepaalde procent van de stemmen hebben behaald. ». »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 19.

Nr. 39 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 18/2 (nieuw)

Een artikel 18/2 invoegen, luidende :

« Art. 18/2. In artikel 171 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2000 en 13 december 2002, worden de woorden « provinciaal centraal bureau » telkens vervangen door de woorden « centraal bureau bedoeld in artikel 115 ». »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 19.

Nr. 40 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 19

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 19. Aan artikel 175 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « Het provinciaal centraal bureau of het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde wijzen » vervangen door de woorden « Het hoofdbureau van de kieskring wijst »;

2º het tweede lid wordt opgeheven. »

Verantwoording

De indiener van dit amendement is principieel voorstander van de afschaffing van de Senaat. Derhalve kan de verwijzing naar de Senaat achterwege gelaten worden.

Nr. 41 VAN DE HEER LAEREMANS

(Subsidiair op amendement nr. 40)

Art. 19

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 19. Artikel 175, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, wordt vervangen door wat volgt :

« Het centraal bureau bedoeld in artikel 115 wijst, bij lijstenverbinding overeenkomstig artikel 132, de verkozenen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers aan overeenkomstig de artikelen 172 en 173. Daarbij wordt, voor de aanwijzing van de verkozenen uitsluitend rekening gehouden met de door de lijst en de kandidaten behaalde uitslag in de kieskring waar de aan de lijst toekomende zetels werden behaald. » »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 19.

Nr. 42 VAN DE HEER LAEREMANS

(Subsidiair op amendement nr. 40)

Art. 19

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 19. Aan artikel 175 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste lid wordt vervangen door wat volgt :

« Het centraal bureau bedoeld in artikel 115 wijst, bij lijstenverbinding overeenkomstig artikel 132, de verkozenen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers aan overeenkomstig de artikelen 172 en 173. Daarbij wordt, voor de aanwijzing van de verkozenen uitsluitend rekening gehouden met de door de lijst en de kandidaten behaalde uitslag in de kieskring waar de aan de lijst toekomende zetels werden behaald. »;

2º het tweede lid wordt opgeheven. »

Verantwoording

Zie de verantwoording van de amendementen nrs. 19 en 40.

Nr. 43 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 22

In het voorgestelde artikel 180septies, § 5, vierde lid, van het Kieswetboek de tweede volzin doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 16.

Nr. 44 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 23

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Elke duurzame oplossing moet uitgaan van de noodzaak de grenzen van de taalgebieden, gewesten en provincies te eerbiedigen. Zo niet zouden de gemeenschappen in dit land niet op gelijke voet behandeld worden. De zes randgemeenten maken integraal deel uit van het Vlaamse Gewest en van de provincie Vlaams-Brabant, zodat er geen enkele reden bestaat om in een aparte regeling voor deze gemeenten te voorzien. Derhalve dient evenmin een specifiek model van stembiljet te worden geconcipieerd voor de zes randgemeenten. Hiervoor geldt immers hetzelfde model als in de rest van de kieskring Vlaams-Brabant.

Nr. 45 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 23/1 (nieuw)

Een artikel 23/1 invoegen, luidende :

« Art. 23/1. In het bij het Kieswetboek gevoegde model van stembiljet IIg), vervangen bij de wet van 13 februari 2007, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ». »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 15.

Nr. 46 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 26

Het 2º doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 16.

Nr. 47 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 29

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 29. In artikel 23, derde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ». »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 16.

Nr. 48 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 30

Het 2º doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 16.

Nr. 49 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 32

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 16.

Nr. 50 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 33

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 33. In artikel 34 van dezelfde wet, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993 en bij de wet van 26 juni 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel »;

2º het vierde lid wordt opgeheven. »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 16.

Nr. 51 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 34

Het 2º doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 16.

Nr. 52 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 36

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 16.

Bart LAEREMANS.

Nr. 53 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 4

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Dit amendement geldt enkel in ondergeschikte orde en dit voor zover de totale vervanging van het wetsvoorstel nr. 5-1560/1 door de wetsvoorstellen nrs. 5-438/1 en 5-439/1 niet zou worden goedgekeurd.

Met het wetsvoorstel nr. 5-1560/1 wordt door de regeringspartijen (PS, CD&V, openVLD, sp.a, cdH, MR) en door Ecolo en Groen een onevenwichtige splitsing van de kieskring B-H-V doorgevoerd.

De kieskring B-H-V kan met 1 kort wetsvoorstel worden gesplitst, maar de 8 partijen hebben 16 teksten ingediend in het Parlement : 1 voorstel om B-H-V te splitsen, 9 voorstellen om andere wetten te wijzigen en nog eens 6 voorstellen om elementen te blokkeren in de Grondwet en in bijzondere wetten.

Ook onderhavig wetsvoorstel nr. 5-1560/1 bevat reeds een ganse reeks compensaties voor de Franstaligen : een dubbele kiesbrief, een nieuw kieskanton Sint-Genesius-Rode, ... Daarnaast komt er een blanco cheque voor Brussel en een bijzonder coöptatiesysteem in de Senaat. De mogelijkheid tot lijstenverbindingen in Brussel wordt bovendien onmogelijk gemaakt, zodat het onmogelijk wordt voor Brusselse Vlamingen om nog rechtstreeks verkozen te worden in de Kamer. En dan zijn er nog de compensaties die ten voordele van de Franstaligen werden ingeschreven bij de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV, de metropolitane gemeenschap, de procedures voor de algemene vergadering van de Raad van State, de unieke procedure om burgemeesters in de rand te benoemen, ...

Het Grondwettelijk Hof heeft de discriminatie in 2003 aan de kaak gesteld en een wetswijziging bevolen. De 8 partijen kiezen er niet alleen voor om de wet te wijzigen, maar ook om de nieuwe regeling te betonneren in de Grondwet. Hierdoor wordt de regeling voortaan onttrokken aan de controle van het Grondwettelijk Hof. Het lijkt er dan ook sterk op dat het echte motief voor de betonnering erin bestaat een discriminerende regeling uit te tekenen en elke rechterlijke controle onmogelijk te maken. Daarenboven rijst de vraag welke belangen van de Nederlandstaligen dan wel verankerd worden ?

Met dit amendement wordt in het bijzonder de oprichting van een nieuw kieskanton Sint-Genesius-Rode geschrapt. De 8 betrokken partijen laten uitschijnen dat de oprichting van dergelijk kanton om praktische redenen absoluut noodzakelijk zou zijn. Dit is echter geenszins het geval.

Nr. 54 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 6

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 53.

Nr. 55 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 9

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 53.

Nr. 56 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 10

In het 3º het tweede en het derde aanvullende lid doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 53.

Nr. 57 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 13

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 53.

Nr. 58 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 24

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 24. In artikel 3 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in § 1 eerste lid, worden de woorden « Vlaams-Brabant » ingevoegd tussen de woorden Oost-Vlaanderen » en « en West-Vlaanderen » en worden de punten 2º en 3º opgeheven;

2º paragraaf 2 wordt opgeheven.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 53.

Nr. 59 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 26

Het 2º doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 53.

Nr. 60 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 29

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 53.

Nr. 61 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 32

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 53.

Nr. 62 VAN DE HEER PIETERS C.S.

Art. 34

Het 2º doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 53.

Danny PIETERS.
Karl VANLOUWE.
Huub BROERS.