BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
22 april 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8825

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
________
telefoon- en briefgeheim
eerbiediging van het privé-leven
overheidsapparaat
plichten van de ambtenaar
elektronische post
internet
ministerie
ambtenaar
________
22/4/2013Verzending vraag
21/5/2013Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8825 d.d. 22 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd bericht dat bedrijfsleiders steeds vaker de activiteiten van hun personeel op de computer controleren. Zo zou, volgens een steekproef van 413 deelnemers, een op drie bazen de mails van personeelsleden controleren, de helft controleert het surfgedrag en 5 % luistert zelfs telefoongesprekken af. In bepaalde sectoren wordt de mailaccount van een personeelslid gekoppeld aan een alias. Daardoor kan een overste alle e-mails meelezen.

Graag wil ik u volgende vragen stellen:

1) Hoe evalueert u die berichtgeving? Vindt u het wenselijk dat een overste in staat is om bijvoorbeeld de e-mails of het surfgedrag van een personeelslid te controleren? Vindt u dat een inbreuk op de privacy, of toelaatbaar omdat de controle in een professionele omgeving gebeurt? Vindt u het toelaatbaar indien de werknemer duidelijk weet dat hij of zij gecontroleerd kan worden?

2) Zijn er reeds klachten geweest van personeelsleden over zulke praktijken? Hebben er dus al mensen geklaagd dat hun privacy op zulk een manier geschonden werd? Kunt u dat toelichten met cijfers als die beschikbaar zijn?

3) Zelfs al hebt u geen weet van dergelijke controlepraktijken, weet u of de apparatuur of de IT van uw Federale Overheidsdienst het mogelijk maakt om het surfgedrag te controleren? Worden de mailbox of het mailverkeer gemonitord of actief gecontroleerd? Kan hij toelichten?

4) Is het mogelijk om mee te luisteren naar telefoongesprekken? Indien ja, kunt u toelichten?

5) Worden uw werknemers ingelicht over mogelijke controles en hun privacy? Weten zij aldus wat al dan niet gecontroleerd kan worden? Kunt u toelichten?

6) Kan een werknemer op het internet alle websites bezoeken, of zijn bepaalde websites geblokkeerd? Zo ja, waarom? Kunt u toelichten?

7) Kan bij een evaluatie van de prestaties van een werknemer het resultaat van een dergelijke controle (mails, internet, telefoon, enz.) gebruikt worden? Kunt u toelichten?

Antwoord ontvangen op 21 mei 2013 :

1) De in de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie van kracht zijnde deontologische ICT-code bepaalt duidelijk dat er een monitoring van verschillende systemen in het departement wordt uitgevoerd (toegang tot internet, berichtenservers, bestandenservers, …), maar de controle is bedoeld om de beschikbaarheid van deze middelen te waarborgen. Deze monitoring is gebaseerd op de gebruikte volumes en niet op de inhoud; hij wordt niet aangewend voor individuele controle van de ambtenaren van het departement.

Het is daarentegen wel gerechtvaardigd camera’s te gebruiken om de toegang tot de gebouwen te controleren en dit met naleving van de wetgeving ter zake.

2) Tot nu toe werd er geen enkele klacht ontvangen.

3) De IT-infrastructuur van de FOD Economie controleert de internettoegang, maar zoals reeds gezegd, zijn het de volumes die worden gecontroleerd en niet de inhoud. Dit geldt eveneens voor de mailboxen en het e-mailverkeer.

Behalve in geval van een officiële klacht of een onderzoeksaanvraag, wordt er geen actieve en individuele controle/monitoring uitgevoerd.

4) Het afluisteren van telefoongesprekken is in de FOD Economie momenteel technisch onmogelijk.

5) De deontologische code informeert elke ambtenaar duidelijk over de ingevoerde controlesystemen en over de rol ervan. De ambtenaren worden eveneens op de hoogte gebracht van de maatregelen die worden getroffen in geval van misbruik, ongeoorloofd gebruik van de middelen of gebruik dat risico’s inhoudt voor de infrastructuurbeveiliging van de FOD Economie.

De persoonlijke mailbox van de ambtenaar mag niet geraadpleegd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de persoon in kwestie.

6) De internettoegang in de FOD Economie wordt gefilterd. Er zijn regels die bijvoorbeeld de toegang tot pornografische sites, wapensites, sites voor bestandenuitwisseling (peer-to-peer), sites met online spelletjes, … verbieden. Deze lijst is niet exhaustief. De inhoud van dergelijke sites houdt immers geen verband met de vakgebieden van de ambtenaren van het departement, met uitzondering van sommige ambtenaren van de inspectiediensten die er toegang toe hebben.

7) Binnen de FOD Economie worden er enkel controles (internet, mail, telefoon of andere) uitgevoerd op officieel schriftelijk verzoek van de hiërarchische meerdere(n) van een betrokken ambtenaar. Onze regels eisen dat de ambtenaar in kwestie op voorhand geïnformeerd wordt dat zijn activiteiten gecontroleerd zullen worden. Er wordt geen enkele systematische controle of monitoring van ambtenaren uitgevoerd. Alle controles gebeuren naar aanleiding van een onderzoeksaanvraag.