Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8823

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 22 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie

telefoon- en briefgeheim
eerbiediging van het privé-leven
overheidsapparaat
plichten van de ambtenaar
elektronische post
internet
ministerie
ambtenaar

Chronologie

22/4/2013Verzending vraag
23/5/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840

Vraag nr. 5-8823 d.d. 22 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd bericht dat bedrijfsleiders steeds vaker de activiteiten van hun personeel op de computer controleren. Zo zou, volgens een steekproef van 413 deelnemers, een op drie bazen de mails van personeelsleden controleren, de helft controleert het surfgedrag en 5 % luistert zelfs telefoongesprekken af. In bepaalde sectoren wordt de mailaccount van een personeelslid gekoppeld aan een alias. Daardoor kan een overste alle e-mails meelezen.

Graag wil ik u volgende vragen stellen:

1) Hoe evalueert u die berichtgeving? Vindt u het wenselijk dat een overste in staat is om bijvoorbeeld de e-mails of het surfgedrag van een personeelslid te controleren? Vindt u dat een inbreuk op de privacy, of toelaatbaar omdat de controle in een professionele omgeving gebeurt? Vindt u het toelaatbaar indien de werknemer duidelijk weet dat hij of zij gecontroleerd kan worden?

2) Zijn er reeds klachten geweest van personeelsleden over zulke praktijken? Hebben er dus al mensen geklaagd dat hun privacy op zulk een manier geschonden werd? Kunt u dat toelichten met cijfers als die beschikbaar zijn?

3) Zelfs al hebt u geen weet van dergelijke controlepraktijken, weet u of de apparatuur of de IT van uw Federale Overheidsdienst het mogelijk maakt om het surfgedrag te controleren? Worden de mailbox of het mailverkeer gemonitord of actief gecontroleerd? Kan hij toelichten?

4) Is het mogelijk om mee te luisteren naar telefoongesprekken? Indien ja, kunt u toelichten?

5) Worden uw werknemers ingelicht over mogelijke controles en hun privacy? Weten zij aldus wat al dan niet gecontroleerd kan worden? Kunt u toelichten?

6) Kan een werknemer op het internet alle websites bezoeken, of zijn bepaalde websites geblokkeerd? Zo ja, waarom? Kunt u toelichten?

7) Kan bij een evaluatie van de prestaties van een werknemer het resultaat van een dergelijke controle (mails, internet, telefoon, enz.) gebruikt worden? Kunt u toelichten?

Antwoord ontvangen op 23 mei 2013 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

In het kader van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft Defensie in overleg met de representatieve vakorganisaties en in een bezorgdheid om haar IT-middelen te beschermen een intern reglement opgesteld. Het reglement handelt over het gebruik van deze IT-middelen en de controle op het gebruik ervan. Het reglement maakt een onderscheid tussen anonieme controles en gerichte controles. De anonieme controles hebben tot doel om inbreuken tegen het reglement te detecteren, terwijl de gerichte controles bevolen kunnen worden door de bevoegde autoriteiten wanneer er vermoedens van misbruik of onregelmatigheden bestaan. Een individu wordt steeds op de hoogte gebracht van een gerichte controle.

Het Centrum voor Operaties in Evere, de noodcentrale van het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek en de luchtverkeersleidingsdiensten nemen de telefoongesprekken op omwille van veiligheidsredenen.

In het kader van hun functie hebben de medewerkers van Defensie een gefilterde toegang tot het internet. Dit betekent dat ze geen sites kunnen raadplegen die mogelijk een gevaar vormen voor de veiligheid van het netwerk (bijvoorbeeld hacking), die een te grote belasting zijn voor het netwerk (bv. video streaming) of die indruisen tegen de goede zeden.

Ongepast gebruik van IT-middelen van Defensie kan aanleiding geven tot tuchtrechtelijk straffen of strafrechtelijke vervolging.