Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8838

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 22 april 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie

telefoon- en briefgeheim
eerbiediging van het privé-leven
overheidsapparaat
plichten van de ambtenaar
elektronische post
internet
ministerie
ambtenaar

Chronologie

22/4/2013Verzending vraag
12/6/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840

Vraag nr. 5-8838 d.d. 22 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd bericht dat bedrijfsleiders steeds vaker de activiteiten van hun personeel op de computer controleren. Zo zou, volgens een steekproef van 413 deelnemers, een op drie bazen de mails van personeelsleden controleren, de helft controleert het surfgedrag en 5 % luistert zelfs telefoongesprekken af. In bepaalde sectoren wordt de mailaccount van een personeelslid gekoppeld aan een alias. Daardoor kan een overste alle e-mails meelezen.

Graag wil ik u volgende vragen stellen:

1) Hoe evalueert u die berichtgeving? Vindt u het wenselijk dat een overste in staat is om bijvoorbeeld de e-mails of het surfgedrag van een personeelslid te controleren? Vindt u dat een inbreuk op de privacy, of toelaatbaar omdat de controle in een professionele omgeving gebeurt? Vindt u het toelaatbaar indien de werknemer duidelijk weet dat hij of zij gecontroleerd kan worden?

2) Zijn er reeds klachten geweest van personeelsleden over zulke praktijken? Hebben er dus al mensen geklaagd dat hun privacy op zulk een manier geschonden werd? Kunt u dat toelichten met cijfers als die beschikbaar zijn?

3) Zelfs al hebt u geen weet van dergelijke controlepraktijken, weet u of de apparatuur of de IT van uw Federale Overheidsdienst het mogelijk maakt om het surfgedrag te controleren? Worden de mailbox of het mailverkeer gemonitord of actief gecontroleerd? Kan hij toelichten?

4) Is het mogelijk om mee te luisteren naar telefoongesprekken? Indien ja, kunt u toelichten?

5) Worden uw werknemers ingelicht over mogelijke controles en hun privacy? Weten zij aldus wat al dan niet gecontroleerd kan worden? Kunt u toelichten?

6) Kan een werknemer op het internet alle websites bezoeken, of zijn bepaalde websites geblokkeerd? Zo ja, waarom? Kunt u toelichten?

7) Kan bij een evaluatie van de prestaties van een werknemer het resultaat van een dergelijke controle (mails, internet, telefoon, enz.) gebruikt worden? Kunt u toelichten?

Antwoord ontvangen op 12 juni 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen wat betreft de diensten die onder mijn bevoegdheid vallen :

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

1. Eventuele misbruiken kunnen nagegaan worden indien nodig via controle van het surfvolume, evenals de geraadpleegde sites en de uren waarop die geraadpleegd worden. Wat de mails betreft is het enkel nodig het volume te kunnen controleren.

De personeelsleden zijn op de hoogte dat dergelijke controles uitgevoerd kunnen worden.

2. DVZ heeft geen enkele klacht ontvangen met betrekking tot deze problematiek.

3. De infrastructuur laat toe om het surfgedrag en ten dele het mailverkeer te monitoren, conform de bepalingen in de desbetreffende dienstnota.

4. Het is niet mogelijk om bij telefoongesprekken mee te luisteren.

5. Er bestaat een algemene dienstnota met betrekking tot het gebruik van het internet en mails binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

Wat het gebruik van de telefoons betreft, wordt in een dienstnota met de titel « Gebruik van telefoons (vaste en mobiele) » aan de regels herinnerd.

6. De sites Facebook en LinkendIn zijn geblokkeerd bij DVZ.

7. De vaststelling van ernstig misbruik kan van belang zijn bij een evaluatie van een medewerker.

Commissariaat generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)

1. In de context van de veiligheid , de goede werking van de dienst en het professioneel gebruik van internet en mailverkeer bestaat de mogelijkheid misbruik hiervan door de medewerker na te gaan. Het CGVS controleert in principe niet het e-mailverkeer en surfgedrag van medewerkers. Het CGVS volgt hierbij de geldende richtlijnen en instructies van de FOD Binnenlandse zaken. De dienstnota terzake is voor alle medewerkers van de FOD Binnenlandse Zaken beschikbaar op het intranet.

2. Het CGVS heeft geen klachten van personeelsleden op dit vlak ontvangen.

3. Het surfgedrag kan gecontroleerd worden. Dit gebeurt hoogst uitzonderlijk en enkel na een uitdrukkelijke beslissing van de directie en volgens de geldende instructies van de FOD Binnenlandse Zaken.

4. Neen. Het CGVS beschikt niet over de mogelijkheid mee te luisteren bij telefoongespreken.

5. Het CGVS werkte, naast de algemene dienstnota van de FOD Binnenlandse Zaken ter zake bijkomend bijzondere dienstnota’s uit over het gebruik van e-mails en internet. De personeelsleden kunnen deze dienstnota’s consulteren op het intranet van het CGVS.

6. De toegang tot sociale media-site Facebook is geblokkeerd.

7. De vaststelling van ernstig misbruik kan van belang zijn bij een evaluatie van een medewerker.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)

1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen acht het niet opportuun om het persoonlijk surfgedrag van het personeel te controleren zonder voorafgaandelijke aankondiging. Een algemene monitoring van het internetverkeer kan wel tot de mogelijkheden behoren.

2. Bij de RvV zijn er nog geen klachten geweest van personeelsleden omtrent deze problematiek.

3. Technisch bestaat de mogelijkheid om het persoonlijk surfgedrag te controleren.Het mailverkeer wordt niet gecontroleerd.

4. Het is bij de RvV niet mogelijk om mee te luisteren naar de telefoongesprekken van de personeelsleden.

5. Mocht de RvV persoonlijk surfgedrag, mailverkeer of telefoongesprekken wensen te controleren, zouden de medewerkers hiervan voorafgaandelijk op de hoogte worden gebracht.

6. De toegang tot de sociale media-site Facebook is geblokkeerd.

7. Aangezien de RvV het persoonlijk surfgedrag, e-mailverkeer of telefoongebruik van de medewerkers niet controleert, wordt dit niet gebruikt bij de evaluatie van de personeelsleden.

Fedasil

1. De controle moet mogelijk zijn in geval van vermoedens van misbruik , zolang de wet op de bescherming van de privacy gerespecteerd blijft. Een bijlage bij het arbeidsreglement definieert de goede praktijken , ten einde de gebruikers en de diensthoofden te sensibiliseren.

2. Fedasil heeft geen klacht ontvangen met betrekking tot de niet eerbiediging van het privé-leven.

3. Surfgedrag en e-mailverkeer kan gecontroleerd worden. Elke controle gebeurt in naleving van de bijlage tot het arbeidsreglement.

4. Neen, het is niet mogelijk om telefoongesprekken mee te luisteren.

5. Ja, door middel van de bijlage tot het arbeidsreglement.

6. Er gebeurt een geautomatiseerde filtering van kwaadaardige sites.

7. Neen, resultaten van een eventuele controle worden niet gebruikt bij evaluaties.

Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie (POD MI)

1. Wat de controle van het e-mail- en surfgedrag betreft, wordt bij de POD MI de geldende regelgeving nageleefd, en in het bijzonder de principes inzake legitieme doeleinden, proportionaliteit van de controles en transparantie, waarvan de gebruikers van het netwerk worden geïnformeerd.

2. De POD MI heeft nog geen klachten ontvangen met betrekking tot deze problematiek.

3. De POD MI gebruikt de IT-infrastructuur van de Shared Services van de Kanselarij van de eerste minister.

Binnen dit netwerk wordt het internetverkeer gemonitord en gecontroleerd.

4. Het telefoniesysteem van de POD MI biedt eventueel de mogelijkheid om mee te luisteren naar telefoongesprekken met de Front Desk – het call center van de POD MI –echter enkel met het oog op het verbeteren van de dienstverlening.

5. Het personeel van de POD MI wordt op de hoogte gebracht van elke procedure die zou worden ingevoerd met het oog op de controle en het toezicht op de inhoud van de uitwisselingen via de informaticatools.

6. De toegang tot sites wordt niet gecontroleerd, gefilterd of geblokkeerd.

7. De bij dergelijke controles verzamelde informatie zou kunnen gebruikt worden in het kader van de evaluatie.