Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8822

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 22 april 2013

aan de eerste minister

Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie

telefoon- en briefgeheim
eerbiediging van het privé-leven
overheidsapparaat
plichten van de ambtenaar
elektronische post
internet
ministerie
ambtenaar

Chronologie

22/4/2013Verzending vraag
16/5/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840

Vraag nr. 5-8822 d.d. 22 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd bericht dat bedrijfsleiders steeds vaker de activiteiten van hun personeel op de computer controleren. Zo zou, volgens een steekproef van 413 deelnemers, een op drie bazen de mails van personeelsleden controleren, de helft controleert het surfgedrag en 5 % luistert zelfs telefoongesprekken af. In bepaalde sectoren wordt de mailaccount van een personeelslid gekoppeld aan een alias. Daardoor kan een overste alle e-mails meelezen.

Graag wil ik u volgende vragen stellen:

1) Hoe evalueert u die berichtgeving? Vindt u het wenselijk dat een overste in staat is om bijvoorbeeld de e-mails of het surfgedrag van een personeelslid te controleren? Vindt u dat een inbreuk op de privacy, of toelaatbaar omdat de controle in een professionele omgeving gebeurt? Vindt u het toelaatbaar indien de werknemer duidelijk weet dat hij of zij gecontroleerd kan worden?

2) Zijn er reeds klachten geweest van personeelsleden over zulke praktijken? Hebben er dus al mensen geklaagd dat hun privacy op zulk een manier geschonden werd? Kunt u dat toelichten met cijfers als die beschikbaar zijn?

3) Zelfs al hebt u geen weet van dergelijke controlepraktijken, weet u of de apparatuur of de IT van uw Federale Overheidsdienst het mogelijk maakt om het surfgedrag te controleren? Worden de mailbox of het mailverkeer gemonitord of actief gecontroleerd? Kan hij toelichten?

4) Is het mogelijk om mee te luisteren naar telefoongesprekken? Indien ja, kunt u toelichten?

5) Worden uw werknemers ingelicht over mogelijke controles en hun privacy? Weten zij aldus wat al dan niet gecontroleerd kan worden? Kunt u toelichten?

6) Kan een werknemer op het internet alle websites bezoeken, of zijn bepaalde websites geblokkeerd? Zo ja, waarom? Kunt u toelichten?

7) Kan bij een evaluatie van de prestaties van een werknemer het resultaat van een dergelijke controle (mails, internet, telefoon, enz.) gebruikt worden? Kunt u toelichten?

Antwoord ontvangen op 16 mei 2013 :

1. Het arbeidsreglement van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister bevat sinds januari 2006 concrete richtlijnen over het correct gebruik van informatica- en communicatiemiddelen. Het reglement bepaalt dat de voorzitter van het directiecomité, met het oog op het nastreven van de doelstellingen zoals opgenomen in het arbeidsreglement, volgens de hierin bepaalde regels en binnen de ter zake geldende wettelijke grenzen, een gelimiteerd recht op controle heeft.

2. Tot op heden zijn er binnen mijn diensten geen klachten geweest van personeelsleden dat hun privacy op deze manier zou geschonden zijn.

3 en 5. Alle werknemers beschikken over het arbeidsreglement en hebben bevestigd dat zij de inhoud kennen.

Indien in het kader van het algemeen toezicht vermoedens ontstaan van opzettelijk misbruik of onregelmatigheden, kan de voorzitter van het directiecomité beslissen om de communicatiegegevens die verzameld werden tijdens het algemeen toezicht te verwerken om ze, volgens een procedure opgenomen in het arbeidsreglement en binnen de ter zake geldende wettelijke grenzen, aan een identificeerbare persoon toe te schrijven (“individualisering”). Voorafgaand aan de individualisering wordt het personeelslid ingelicht over het bestaan van de onregelmatigheid en over het feit dat de communicatiegegevens zullen geïndividualiseerd worden indien een nieuwe onregelmatigheid wordt vastgesteld.

4. De telefooncentrale van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister laat niet toe om telefoongesprekken te monitoren of mee te volgen.

6. Het arbeidsreglement stelt dat het personeel voor professionele doeleinden en met respect voor de richtlijnen die in het arbeidsreglement zijn opgenomen, toegang heeft tot alle sites van het internet, maar de voorzitter van het directiecomité heeft het recht om in bepaalde gevallen zoals opgenomen in het arbeidsreglement, de toegang tot websites te blokkeren.

7. Het arbeidsreglement bepaalt dat elke inbreuk aanleiding kan geven tot disciplinaire sancties zoals voorzien in het ambtenarenstatuut of tot ontslag om dringende redenen voor wat de contractuelen betreft.