Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8827

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 22 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie

telefoon- en briefgeheim
eerbiediging van het privé-leven
ambtenaar
ministerie
internet
elektronische post
plichten van de ambtenaar
overheidsapparaat

Chronologie

22/4/2013Verzending vraag
18/6/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840

Vraag nr. 5-8827 d.d. 22 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd bericht dat bedrijfsleiders steeds vaker de activiteiten van hun personeel op de computer controleren. Zo zou, volgens een steekproef van 413 deelnemers, een op drie bazen de mails van personeelsleden controleren, de helft controleert het surfgedrag en 5 % luistert zelfs telefoongesprekken af. In bepaalde sectoren wordt de mailaccount van een personeelslid gekoppeld aan een alias. Daardoor kan een overste alle e-mails meelezen.

Graag wil ik u volgende vragen stellen:

1) Hoe evalueert u die berichtgeving? Vindt u het wenselijk dat een overste in staat is om bijvoorbeeld de e-mails of het surfgedrag van een personeelslid te controleren? Vindt u dat een inbreuk op de privacy, of toelaatbaar omdat de controle in een professionele omgeving gebeurt? Vindt u het toelaatbaar indien de werknemer duidelijk weet dat hij of zij gecontroleerd kan worden?

2) Zijn er reeds klachten geweest van personeelsleden over zulke praktijken? Hebben er dus al mensen geklaagd dat hun privacy op zulk een manier geschonden werd? Kunt u dat toelichten met cijfers als die beschikbaar zijn?

3) Zelfs al hebt u geen weet van dergelijke controlepraktijken, weet u of de apparatuur of de IT van uw Federale Overheidsdienst het mogelijk maakt om het surfgedrag te controleren? Worden de mailbox of het mailverkeer gemonitord of actief gecontroleerd? Kan hij toelichten?

4) Is het mogelijk om mee te luisteren naar telefoongesprekken? Indien ja, kunt u toelichten?

5) Worden uw werknemers ingelicht over mogelijke controles en hun privacy? Weten zij aldus wat al dan niet gecontroleerd kan worden? Kunt u toelichten?

6) Kan een werknemer op het internet alle websites bezoeken, of zijn bepaalde websites geblokkeerd? Zo ja, waarom? Kunt u toelichten?

7) Kan bij een evaluatie van de prestaties van een werknemer het resultaat van een dergelijke controle (mails, internet, telefoon, enz.) gebruikt worden? Kunt u toelichten?

Antwoord ontvangen op 18 juni 2013 :

1. De minister van Binnenlandse Zaken beschikt niet over de mogelijkheid om na te gaan of deze statistieken al dan niet kloppen. Het is dan ook niet mogelijk om deze berichtgeving te evalueren.

De minister van Binnenlandse Zaken vindt het wenselijk dat de wet op de privacy wordt toegepast. Indien er onduidelijkheid is terzake, dan kan de Privacy Commissie om een advies worden gevraagd.

2. Er zijn nog geen klachten terzake geweest.

3. De infrastructuur van Binnenlandse Zaken laat toe om surfgedrag te controleren. Surfgedrag wordt evenwel niet per persoon gecontroleerd. Er worden hoogstens hoog niveau anonieme statistieken gebruikt om de performantie van de infrastructuur te meten, en om te bepalen naar welke sites (alle ambtenaren samen, opnieuw op anonieme basis) veel gekeken wordt.

Mailverkeer wordt niet gemonitored noch actief gecontroleerd.

4. In de diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken is het onmogelijk om ongewenst mee te luisteren naar telefoongesprekken.

Wel zijn er om redenen van het goed functioneren en om de beschikbaarheid van de dienst te garanderen in sommige diensten van de FOD configuraties geïnstalleerd die het mogelijk maken om met meerdere personen een gesprek te voeren of om gesprekken op te nemen. In dat geval gaat het om een gewenste situatie.

Voorbeeld 1: in sommige diensten van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking is een configuratie geïnstalleerd die telefoongesprekken van het type conference call mogelijk maakt en om bijkomende assistentie te vragen om gezamenlijk een probleem van een klant op te lossen.

Voorbeeld 2: Bij specifieke diensten van de Algemene Directie Crisiscentrum zijn bepaalde telefoontoestellen aangesloten op een voice recorder om toe te laten de details van het gevoerde gesprek correct te kunnen noteren in de verslagen die moeten worden opgemaakt.

5. Er bestaat een dienstnota die toelicht welk gebruik men kan maken van de Ict infrastructuur en welke de mogelijkheden zijn vanwege de hiërarchie.

Er bestaat een deontologische code waarin een deel Ict is opgenomen voor alle ambtenaren.

Er bestaat een addendum aan de deontologische code voor de medewerkers van de Directie Ict.

6. Er werd door het Directiecomité beslist dat de meest courante sociale netwerk sites enkel toegankelijk zijn voor ambtenaren die voor hun taken toegang nodig hebben tot deze sites. Toegangen worden toegekend door het Directiecomité. Verder zijn er geen beperkingen.

7. Gezien er geen dergelijke controles zijn is de vraag zonder voorwerp.