Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8831

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 22 april 2013

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie

telefoon- en briefgeheim
eerbiediging van het privé-leven
overheidsapparaat
plichten van de ambtenaar
elektronische post
internet
ministerie
ambtenaar

Chronologie

22/4/2013Verzending vraag
19/9/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840

Vraag nr. 5-8831 d.d. 22 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd bericht dat bedrijfsleiders steeds vaker de activiteiten van hun personeel op de computer controleren. Zo zou, volgens een steekproef van 413 deelnemers, een op drie bazen de mails van personeelsleden controleren, de helft controleert het surfgedrag en 5 % luistert zelfs telefoongesprekken af. In bepaalde sectoren wordt de mailaccount van een personeelslid gekoppeld aan een alias. Daardoor kan een overste alle e-mails meelezen.

Graag wil ik u volgende vragen stellen:

1) Hoe evalueert u die berichtgeving? Vindt u het wenselijk dat een overste in staat is om bijvoorbeeld de e-mails of het surfgedrag van een personeelslid te controleren? Vindt u dat een inbreuk op de privacy, of toelaatbaar omdat de controle in een professionele omgeving gebeurt? Vindt u het toelaatbaar indien de werknemer duidelijk weet dat hij of zij gecontroleerd kan worden?

2) Zijn er reeds klachten geweest van personeelsleden over zulke praktijken? Hebben er dus al mensen geklaagd dat hun privacy op zulk een manier geschonden werd? Kunt u dat toelichten met cijfers als die beschikbaar zijn?

3) Zelfs al hebt u geen weet van dergelijke controlepraktijken, weet u of de apparatuur of de IT van uw Federale Overheidsdienst het mogelijk maakt om het surfgedrag te controleren? Worden de mailbox of het mailverkeer gemonitord of actief gecontroleerd? Kan hij toelichten?

4) Is het mogelijk om mee te luisteren naar telefoongesprekken? Indien ja, kunt u toelichten?

5) Worden uw werknemers ingelicht over mogelijke controles en hun privacy? Weten zij aldus wat al dan niet gecontroleerd kan worden? Kunt u toelichten?

6) Kan een werknemer op het internet alle websites bezoeken, of zijn bepaalde websites geblokkeerd? Zo ja, waarom? Kunt u toelichten?

7) Kan bij een evaluatie van de prestaties van een werknemer het resultaat van een dergelijke controle (mails, internet, telefoon, enz.) gebruikt worden? Kunt u toelichten?

Antwoord ontvangen op 19 september 2013 :

1. Er bestaat binnen de Federale Overheidsdienst (FOD )Begroting en Beheer (B&B) een regeling voor de toegang, het gebruik en de controle van de ICT-infrastructuur, de elektronische informatica- en communicatiemiddelen van de FOD B&B. Deze werd opgesteld door het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie en de stafdienst ICT. Het recht op controle is de bevoegdheid van de Voorzitter. De FOD B&B eerbiedigt bij de controle het privéleven van de gebruikers en zal bij de controle niet verder gaan dan wat proportioneel is voor het verwezenlijken van de doelstellingen.

2. De personeelsleden hebben tot op heden nog geen klachten geformuleerd over schendingen van de privacy.

3. Overeenkomstig het arbeidsreglement kan de voorzitter van het directiecomité, met het oog op het nastreven van de doelstellingen, volgens de regels en binnen de ter zake geldende wettelijke grenzen, aan de IT dienst de opdracht geven om het surfgedrag en het mailverkeer te monitoren. Het is technisch mogelijk om het surfgedrag te controleren. De mailboxen of het mailverkeer kunnen worden gecontroleerd. Voor het occasioneel privégebruik van de beroepsmailbox moet men “Privé” toevoegen in het onderwerp van het mailbericht waardoor dit bericht uitgesloten wordt van controle.

4. Op de huidige telefooncentrale kunnen geen telefoongesprekken afgeluisterd worden.

5. Tijdens een infosessie in december 2012 werd aan de medewerkers duidelijk meegedeeld welke mogelijkheden er binnen de FOD B&B bestaan om controle op mail en surfgedrag uit te voeren. De gebruiker moet de ter beschikking gestelde ICT-middelen aanwenden op een professioneel, ethisch en juridisch correcte wijze, met naleving van de geldende wet- en regelgeving. Alle werknemers beschikken bovendien over het arbeidsreglement.

Indien in het kader van het algemeen toezicht vermoedens ontstaan van opzettelijk misbruik of onregelmatigheden, kan de voorzitter van het directiecomité beslissen om de gegevens die verzameld werden tijdens het algemeen toezicht te verwerken om ze, volgens een procedure opgenomen in het arbeidsreglement, aan een identificeerbare persoon toe te schrijven (“individualisering”). Voorafgaand aan de individualisering wordt het personeelslid ingelicht over het bestaan van de onregelmatigheid en over het feit dat de communicatiegegevens zullen geïndividualiseerd worden indien een nieuwe onregelmatigheid wordt vastgesteld.

6. Er worden geen beperkingen gezet op de toegang tot internet of websites. De Voorzitter heeft wel het recht om in bepaalde gevallen de toegang tot websites te blokkeren.

7. Elke tekortkoming op de naleving van de geldende regels, door een stagiair(e) of statutair personeelslid, kan aanleiding geven tot een tuchtstraf zoals bepaald in het statuut van het Rijkspersoneel, onverminderd de toepassing van andere geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

Voor de gebruiker met een arbeidsovereenkomst met de FOD B&B kan elke tekortkoming op de naleving van deze regeling aanleiding geven tot de verbreking wegens ernstig bewezen redenen van de arbeidsovereenkomst zonder opzeg (cf. bepaling 6 van het arbeidsreglement van de FOD B&B).