Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Nieuwkerke André" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 7) (Pedagogisch toezicht inzake de Franstalige scholen uit de 6 Brusselse randgemeenten - Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap) (4-937)      
  Amendement nr 2 van de heer André Van Nieuwkerke op het voorstel aangenomen door de commissie
4-937/2
p. 2 4-937/2 p. 2 (PDF)
  Bespreking
4-51
p. 59-62 4-51 p. 59-62 (PDF)
  4-51
p. 64-65 4-51 p. 64-65 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) (Scholen in de faciliteitengemeenten) (4-643)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heren André Van Nieuwkerke en Geert Lambert, op het voorstel van advies aangenomen door de commissie
4-643/3
p. 2 4-643/3 p. 2 (PDF)
  Bespreking
4-29
p. 34-43 4-29 p. 34-43 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 8) (4-1212)      
  Amendement nr 1 van de heer André Van Nieuwkerke, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1212/2
p. 1 4-1212/2 p. 1 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van de heer André Van Nieuwkerke tot quaestor van de Senaat (ter vervanging van de heer Geert Lambert)
4-61
p. 7-11 4-61 p. 7-11 (PDF)
De actuele werking van het BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars) (Probleem van de opvolging van de voorzitter - Voortgang van de klachten - Noodzaak om het KB van 6 september 1993 aan te passen) (4-597)      
  Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-61
p. 26-27 4-61 p. 26-27 (PDF)
De brandblusoefeningen in het militair domein van Ryckeveldebos (Alternatieve locatie in West-Vlaanderen om een volwaardig brandopleidingscentrum uit te bouwen waar militaire, civiele en privé-brandweerkorpsen gebruik van kunnen maken) (4-206)      
  Vraag om uitleg van de heer André Van Nieuwkerke aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 78-80 4-24 p. 78-80 (PDF)
De btw binnen de sector grafische vormgeving (Verschil tussen tarief van drukkers en tarief van grafisch vormgevers - Discriminatie) (4-921)      
  Vraag om uitleg van de heer André Van Nieuwkerke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-78
p. 44-45 4-78 p. 44-45 (PDF)
De btw-verlaging in de horeca (Nadere bepalingen - Kostprijs van de verlaging) (4-679)      
  Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
4-66
p. 20-22 4-66 p. 20-22 (PDF)
De dienstverlening van de NMBS jegens personen met een handicap (Verplichting om te reserveren via een betalend nummer dat dikwijls bezet is) (4-741)      
  Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-72
p. 22-23 4-72 p. 22-23 (PDF)
De huidige malaise bij de Directie van de politie van de verbindingswegen (Onvoldoende manschappen en middelen bij de scheepvaartpolitie) (4-441)      
  Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-47
p. 33-34 4-47 p. 33-34 (PDF)
De liberalisering van de postmarkt (4-386)      
  Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-36
p. 10-12 4-36 p. 10-12 (PDF)
De mogelijke implicaties van het auditrapport 'Blue Ribbon Review of Nuclear Weapons Policies and Procedures' van de Amerikaanse luchtmacht (Veiligheidsproblemen met nationale luchtmachtbasissen waar kernwapens zijn opgeslagen) (4-387)      
  Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-36
p. 13-14 4-36 p. 13-14 (PDF)
De overheveling van het X1-dossier naar Gent en de stand van zaken van het onderzoek (Dutroux-bis-dossier) (4-210)      
  Vraag om uitleg van de heer André Van Nieuwkerke aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Aangelegenheden
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 42-43 4-25 p. 42-43 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer André Van Nieuwkerke, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Gevangenissen - Penitentiaire beambten - Taalopleidingen (4-2523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2523
Gevangenissen - Penitentiaire beambten - Taalopleidingen (4-815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-815
Het Noordzeebeleid en het mariene milieu (Bevoegdheid - Bescherming van ecologische gebieden en van de bruinvis - Nood aan coherent beleid) (4-710)      
  Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-69
p. 27-29 4-69 p. 27-29 (PDF)
Het handhaven van de beschermde zeegebieden en de verdere nodige stappen in het Noordzeebeleid (Bescherming van de bruinvissen - Onderzoek naar de recreatieve visserij op de Noordzee) (4-127)      
  Vraag om uitleg van de heer André Van Nieuwkerke aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 34-37 4-17 p. 34-37 (PDF)
Het niet aanvragen van het OMNIO-statuut door het overgrote deel van de rechthebbenden (Automatische toekenning van het statuut) (4-504)      
  Vraag om uitleg van de heer André Van Nieuwkerke aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 75-76 4-47 p. 75-76 (PDF)
In herinnering brengen van artikel 38.6 van het Reglement van de Senaat : "De rapporteur heeft het recht als eerste het woord te voeren. Hij mag daarbij het verslag niet voorlezen..."      
  4-9
p. 17-18 4-9 p. 17-18 (PDF)
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Mede-eigendommen - Beheer - Klachten (4-1898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1898
Mede-eigendommen - Beheer - Klachten (4-1899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-1899
Mede-eigendommen - Beheer - Klachten (4-2660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2660
Myaligsche encefalomyelitis (ME) / chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)-patiënten - Falende therapeutische instrumenten - Noodzaak aan wetenschappelijke actualisatie (4-3395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3395
Noordzee - Vervuiling - Bestrijdingsmiddelen - Civiele bescherming (4-3064)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3064
Noordzee - Vervuiling - Bestrijdingsmiddelen - Civiele bescherming (4-3065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3065
Ontslag van senatoren (2008-2009)      
  de heer André Van Nieuwkerke (einde mandaat als gemeenschapssenator)
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Amendement nr 8 van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
   Vastleggen van maximumprijzen voor dominante marktspelers op vlak van elektriciteitsproductie voor de Belgische markt - CREG - Administratieve boetes
4-1050/2
p. 11-12 4-1050/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
   Vastleggen van maximumprijzen voor dominante marktspelers op vlak van invoer en aankoop van aardgas voor de Belgische markt - CREG - Administratieve boetes
4-1050/2
p. 12-13 4-1050/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 12 van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
   Inkomenscompensatie voor zelfstandigen die het slachtoffer zijn van openbare werken - Uitkering ook voor zelfstandigen die hinder ondervinden maar alles doen om open te blijven
4-1050/2
p. 13-15 4-1050/2 p. 13-15 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 7 van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
   Aanwenden van de repartitiebijdrage t.l.v. de kernexploitanten voor de verlaging voor de eindafnemer van de federale bijdrage op elektriciteit - Jaarlijkse inning en indexering van de repartitiebijdrage - Verhoging van de boete
4-1050/2
p. 9-10 4-1050/2 p. 9-10 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Amendement nr 1 van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
   Heffing op elektriciteit, geproduceerd met steenkoolcentrales en nucleaire centrales die werden afgeschreven in de beschermde markt, ter financiering van openbare dienstverplichtingen, van een compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt en van de kosten verbonden aan de regulering van de elektriciteits- en gasmarkt - Wijziging wet 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
4-738/2
p. 1-7 4-738/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
   Forfaitaire verminderingen voor leveringen van gas en elektriciteit - Toekenning van een vermindering van de factuur aan een bepaalde categorie van personen
4-738/2
p. 7-8 4-738/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
   Directe belastingen - Belastingvrije som in de personenbelasting - Wijziging WIB 1992
4-738/2
p. 8-9 4-738/2 p. 8-9 (PDF)
Politionele slachtofferbejegening - Medewerkers - Werking - Evaluatie (4-1611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1611
Regeling van werkzaamheden      
  4-20
p. 8 4-20 p. 8 (PDF)
Verpleegkundigen - Diplomabonificatie bij de berekening van het overheidspensioen - Discriminatie (4-1067)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1067
Verpleegkundigen - Diplomabonificatie bij de berekening van het overheidspensioen - Discriminatie (4-2601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2601
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie ter doorlichting van de aanpak van de financiële- en bankcrisis (Crisis van het financiële stelsel - Beurscrash) (4-962)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Louis Ide, Bart Martens en André Van Nieuwkerke en mevrouw Lieve Van Ermen
4-962/1
p. 1-4 4-962/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 13 en 15 van het reglement van de Senaat (De vertegenwoordiging van de Senaat buiten rechte) (4-1364)      
  Voorstel van de heren André Van Nieuwkerke en Tony Van Parys en mevrouw Olga Zrihen
4-1364/1
p. 1-3 4-1364/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) of myalgische encefalomyelitis (ME) (4-834)      
  Voorstel van de heer André Van Nieuwkerke c.s.
4-834/1
p. 1-16 4-834/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (4-502)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Paul Wille, François Roelants du Vivier, Philippe Mahoux, André Van Nieuwkerke, Georges Dallemagne, Josy Dubié et Wouter Beke
4-502/1
p. 1-7 4-502/1 p. 1-7 (PDF)
Vredegerechten - Conflicten - Beheer van mede-eigendom - Aantallen (4-2910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2910
Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden - Voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen - Uitvoeringsbesluiten (4-3231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3231
Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom - Aanpassing - Werkgroep (4-1577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1577
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1250)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer André Van Nieuwkerke
4-1250/2
p. 1-4 4-1250/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-739)      
  Amendement nr 1 van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
   Verdeling van de schadelast bij natuurrampen tussen de verzekeraars
4-739/2
p. 1 4-739/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
   Intellectuele eigendom - Omzetting richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 - Informatiemaatschappij - Vergoeding voor kopiëren van dragers voor eigen gebruik door slechtzienden, slechthorenden en andere gehandicapten - Uitzonderingen
4-739/2
p. 2 4-739/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heren Bart Martens en André Van Neuwkerke
   Wijziging wet 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten -Technische wijzigingen - Duur van het mandaat van de leden van de Nationale Orde - Vertegenwoordiging van ambtenaren architecten - Plaatsvervangende juridische assessoren - Overgangsbepalingen : provinciale raden
4-739/2
p. 2 4-739/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
   Een marktspeler die via verbonden en geassocieerde ondernemingen actief is in productie, trading of levering van gas of elektriciteit, kan binnen het aandeelhoudersschap van de beheerder geen belang bezitten dat een blokkeringsminderheid zou betekenen - CREG
4-739/2
p. 4 4-739/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
   Vastleggen van maximumprijzen voor dominante marktspelers op vlak van invoer en aankoop van aardgas voor levering op de Belgische markt - CREG - Administratieve boetes
4-739/2
p. 5-6 4-739/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
   Vastleggen van maximumprijzen voor dominante marktspelers op vlak van elektriciteitsproductie voor de Belgische markt - CREG - Administratieve boetes
4-739/2
p. 2-4 4-739/2 p. 2-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Verslag van de heer André Van Nieuwkerke
4-477/2
p. 1-15 4-477/2 p. 1-15 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 198 van de heren Geert Lambert, Bart Martens, Guy Swennen en André Van Nieuwkerke en de dames Freya Piryns, Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-477/3
p. 3 4-477/3 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiënte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heer André Van Nieuwkerke c.s.
4-1235/2
p. 1-11 4-1235/2 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
4-76
p. 37-50 4-76 p. 37-50 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-76
p. 50-59 4-76 p. 50-59 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een verbod om gegroepeerde aankopen van energie te weigeren (4-741)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
4-741/1
p. 1-5 4-741/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland (OESO- en ILO-normen) (4-469)      
  Voorstel van de heren André Van Nieuwkerke en Bart Martens en de dames Olga Zrihen, Anne-Marie Lizin en Christiane Vienne
4-469/1
p. 1-13 4-469/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft (Begrip "oordeelsvermogen" - Vroeggeboorten) (4-431)      
  Voorstel van mevrouw Myriam Vanlerberghe en André Van Nieuwkerke
4-431/1
p. 1-5 4-431/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van de eerlijke handel en van de natuurlijke en rechtspersonen die toezien op de naleving van de criteria voor eerlijke handel (Juridische erkenning door een duidelijke omschrijving van wat met de begrippen "eerlijke handel' en "medespelers in eerlijke handel" wordt bedoeld en administratieve erkenning door de oprichting van een "Comité voor eerlijke handel" dat ermee zou worden belast te controleren of de voormelde medespelers de criteria naleven die in de definitie van het begrip "eerlijke handel" zijn opgenomen) (4-344)      
  Voorstel van de heren Bart Martens, André Van Nieuwkerke, Guy Swennen en Geert Lambert en mevrouw Marleen Temmerman
4-344/1
p. 1-19 4-344/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Instituut van mede-eigenaars en syndici en tot erkenning en bescherming van het beroep van syndicus (4-1043)      
  Voorstel van de heer André Van Nieuwkerke
4-1043/1
p. 1-11 4-1043/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Verslag van de heer André Van Nieuwkerke
4-352/3
p. 1 4-352/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Opheffing van de beperkingen die dementerenden of personen die blijvend onbewust zijn ten gevolge van onomkeerbaar ernstig aangetaste hersenfuncties, ondervinden om een euthanasievraag te stellen) (4-676)      
  Voorstel van mevrouw Myriam Vanlerberghe en de heer André Van Nieuwkerke
4-676/1
p. 1-5 4-676/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (De marktspelers verbieden om belangrijke participaties te bezitten in de netbeheerders) (4-1274)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke
4-1274/1
p. 1-6 4-1274/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt tot bevordering van de windmolenparken op zee (Elia voorziet in de aansluiting van de windturbineparken op het hoogspanningsnet) (4-1275)      
  Voorstel van de heren Bart Martens, Johan Vande Lanotte en André Van Nieuwkerke
4-1275/1
p. 1-5 4-1275/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de aftrek van bijkomende kosten die verband houden met het verwerven of het behoud van een woning (4-1087)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Jean-Jacques De Gucht en André Van Nieuwkerke
4-1087/1
p. 1-5 4-1087/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren (teneinde ze te lichten uit de beroepsinkomsten waarop het beginsel van de progressiviteit van de belasting van toepassing is en in deze aangelegenheid voor enige rechtszekerheid te zorgen) (4-417)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en André Van Nieuwkerke en de dames Christiane Vienne en Olga Zrihen
4-417/1
p. 1-8 4-417/1 p. 1-8 (PDF)
X1-dossier - Overheveling naar Gent - Stand van zaken (Dutroux-bis dossier) (4-3485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3485
Zijn aankondigingen met betrekking tot de supertrucks (4-144)      
  Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-16
p. 9-11 4-16 p. 9-11 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999