Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1898

van André Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) d.d. 29 oktober 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Mede-eigendommen - Beheer - Klachten

mede-eigendom
beheer
beroep in administratieve zaken
makelaar

Chronologie

29/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
20/11/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1899
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-448

Vraag nr. 4-1898 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij het beheer van mede-eigendom komen in de praktijk meerdere problemen voor zoals de niet-naleving van wettelijke verplichtingen of van de deontologie.

De mede-eigenaars hebben de mogelijkheid om klacht in te dienen bij het Beroepsinstitut van vastgoedmakelaars (BIV).

Toch schijnt deze klachtenprocedure niet naar wens te verlopen.

Graag kreeg ik dan ook antwoord op volgende vragen :

1. Hoe verloop te procedure voor klachtenbehandeling bij het BIV ?

2. Hoe wordt de klager gehoord ?

3. Hoe wordt de klager in kennis gesteld van het resultaat waartoe de behandeling van de klacht heeft geleid ?

4. Welke is de timing die wordt gevolgd ?

5. Waarover gaan de meeste klachten ?

6. Welke ruchtbaarheid wordt gegeven aan de verschillende klachtenbehandelingen ?

7. Hoeveel klachten werden ingediend in 2007 en hoeveel klachten werden in datzelfde jaar behandeld ? Welke is de evolutie van het aantal klachten in de laatste jaren ?

Antwoord ontvangen op 20 november 2008 :

1. De procedure voor klachtenbehandeling gebeurt door een gewone brief die de klager richt aan de Uitvoerende Kamer met vermelding van de naam van de desbetreffende vastgoedmakelaar, de klacht waarover het gaat en alle documenten die betrekking hebben op deze klacht. Een kopie van de klacht wordt bezorgd aan de betrokken vastgoedmakelaar om hem de kans te geven hierop te repliceren. Indien het gaat over problemen aangaande mede-eigendom, duidt de rechtskundige assessor dikwijls een verslaggever aan, die gespecialiseerd is in mede-eigendom, dit om de partijen te aanhoren en om de stukken te analyseren. Het rapport wordt in principe neergelegd binnen de drie maanden na toewijzing van het dossier. De rechtskundige assessor neemt de beslissing om de vastgoedmakelaar al dan niet te vervolgen voor de Kamer, teneinde een tuchtsanctie uit te spreken. Wanneer de klacht niet weerhouden wordt, wordt het dossier geklasseerd of wordt er een strenge vermaning gericht aan de vastgoedmakelaar.

2 De klager kan gehoord worden op verzoek van de verslaggever.

3 De klager wordt schriftelijk verwittigd van alle stappen van de procedure. Hij wordt eventueel uitgenodigd op de tuchtzitting, die openbaar is en waar hij de debatten kan volgen en soms zelfs kan tussenkomen op expliciet verzoek van de voorzitter van de Kamer, behalve wanneer de vastgoedmakelaar om een zitting achter gesloten deuren vraagt. De klager wordt uitgenodigd op de zitting waar de sanctie wordt uitgesproken, maar krijgt geen kopie van de genomen beslissing.

4 De timing is moeilijk vast te leggen aangezien dit afhankelijk is van de moeilijkheidsgraad van het dossier. In principe is de termijn tussen drie en zes maanden.

5 De klachten aangaande de mede-eigendom handelen voornamelijk over de passiviteit van de syndicus, fouten in het beheer van de rekeningen en bewezen diensten voor het oplossen van problemen van de mede-eigenaars. Tijdens de jaren 2007 en 2008 gingen de klachten voornamelijk over het aanwenden van geld in hun eigen voordeel.

6 De klachten worden vertrouwelijk behandeld. Enkel de klager en de desbetreffende vastgoedmakelaar worden op de hoogte gesteld. Op specifiek verzoek van de klager, wordt de naam van de klager niet genoemd aan de betrokken vastgoedmakelaar, maar dit is soms nodig voor de goede afhandeling van een klacht. De zittingen zijn alleszins openbaar.

7 Van de vijf honderd een en negentig klachten die ingediend werden in het jaar 2007, waren er zesenzestig bestemd voor de Franstalige Kamer en negenenzeventig voor de Nederlandstalige Kamer. Bij de Franstalige Kamer werden er zeventien zonder gevolg geklasseerd en bij de Nederlandstalige Kamer tweeëntwintig. Verder werden de volgende tuchtstraffen uitgesproken . Aan Franstalige zijde werden er twee berispingen en drie schrappingen uitgesproken. Bij de Nederlandstalige Kamer waren er twee berispingen, twee waarschuwingen, één schorsing, drie schrappingen en zes dossiers vrijspraak of zonder gevolg. Het aantal klachten groeit jaarlijks.