Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vande Lanotte Johan" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Weigering" door de politieke meerderheid van echte debatten over wetsontwerpen en -voorstellen - Schending van de rechten van de oppositie      
  Persoonlijk feit van de heer Johan Vande Lanotte
4-40
p. 8-9 4-40 p. 8-9 (PDF)
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Artikel 66.2 van het Reglement van de Senaat - Vraag om advies van de Raad van State : mondeling geformuleerd verzoek in de loop van de bespreking in plenaire vergadering      
  4-102
p. 12 4-102 p. 12 (PDF)
  4-102
p. 14 4-102 p. 14 (PDF)
  4-102
p. 15-16 4-102 p. 15-16 (PDF)
De besparingen in de fiscale verminderingen voor energiebesparende investeringen (Uitsluiting van nieuwe woningen - Zonnepanelen - Belastingvermindering voor energiearme woningen) (4-903)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-92
p. 12-14 4-92 p. 12-14 (PDF)
De bijdrage van de nucleaire producenten aan een coöperatieve vennootschap (Ficale aftrekbaarheid) (4-1005)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
4-103
p. 26 4-103 p. 26 (PDF)
De fiscale aftrek voor zonnepanelen en de nucleaire rente (Uitleg bij regeringsverklaring en beleidsnota) (4-926)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
4-93
p. 11-13 4-93 p. 11-13 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte is van mening dat het quorum dient bereikt te zijn voor de stemming over de behandeling bij urgentie van een wetsvoorstel - Inoverwegingneming van een wetsvoorstel - Artikel 46 Reglement van de Senaat      
  4-103
p. 19-21 4-103 p. 19-21 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte vraagt dat het verslag van wetsontwerp 4-1562 integraal zou worden voorgelezen in openbare vergadering      
  4-104
p. 4-6 4-104 p. 4-6 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte vraagt om de commissievergadering te schorsen tot na de plenaire vergadering - Stemming over de vraag      
  4-104
p. 5-6 4-104 p. 5-6 (PDF)
De impact van de prijsstijgingen op de werkgelegenheid (Gevolgen van de inflatie die de loonkloof met de buurlanden vergroot) (4-1138)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-115
p. 33-36 4-115 p. 33-36 (PDF)
De schietpartij in Laken (4-1075)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Zie actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Johan Vande Lanotte, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Juridisch probleem betreffende het aantal te coöpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoöpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1552)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  De heer José Daras vraagt van de agenda van de plenaire vergadering af te voeren het wetsontwerp 4-866 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Protesteert tegen de wijze waarop dit ontwerp werd behandeld in commissie : schending van de rechten van de oppositie - "Filibusteren" - Organiseren van stemmingen wetende dat de oppositie nog wil spreken
4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Begroting
4-91
p. 4-7 4-91 p. 4-7 (PDF)
  4-91
p. 9 4-91 p. 9 (PDF)
  4-91
p. 10 4-91 p. 10 (PDF)
   Bijdrage van de energiesector voor het langer openhouden van de kerncentrales
4-91
p. 9-10 4-91 p. 9-10 (PDF)
   Stabilisering van het financieel stelsel : crisiswet - Hervorming van het toezicht - Bescherming van de consument - Bijdrage bankensector
4-91
p. 7-9 4-91 p. 7-9 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
4-44
p. 13 4-44 p. 13 (PDF)
  4-44
p. 13 4-44 p. 13 (PDF)
  4-44
p. 14 4-44 p. 14 (PDF)
  4-44
p. 14 4-44 p. 14 (PDF)
  4-44
p. 14 4-44 p. 14 (PDF)
  4-44
p. 14-15 4-44 p. 14-15 (PDF)
  4-44
p. 15 4-44 p. 15 (PDF)
  4-44
p. 15 4-44 p. 15 (PDF)
  4-44
p. 15 4-44 p. 15 (PDF)
  4-44
p. 15 4-44 p. 15 (PDF)
  4-44
p. 16 4-44 p. 16 (PDF)
  4-44
p. 17 4-44 p. 17 (PDF)
  4-44
p. 17 4-44 p. 17 (PDF)
  4-44
p. 18 4-44 p. 18 (PDF)
   Toekomst van de pensioenen - Pensioenfondsen
4-44
p. 14 4-44 p. 14 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77, tweede lid, van de Grondwet op een algemene verwijzing naar de bijzondere wet in te voegen (Bijzondere wetten - Zie ook doc. 4-1464) (4-1463)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée en Johan Vande Lanotte
4-1463/1
p. 1-4 4-1463/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (4-1531)      
  Amendement nr 1 van de heren Johan Vande Lanotte en John Crombez
4-1531/2
p. 1-2 4-1531/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire commissie van onderzoek naar de facturatiepraktijken van de gas- en elektriciteitsleveranciers (4-1749)      
  Voorstel van de heer Johan Vande Lanotte
4-1749/1
p. 1-6 4-1749/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie ter doorlichting van de aanpak van de financiële- en bankcrisis (Crisis van het financiële stelsel - Beurscrash) (4-962)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Louis Ide, Bart Martens en André Van Nieuwkerke en mevrouw Lieve Van Ermen
4-962/1
p. 1-4 4-962/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet (Bijzondere wetten - Zie ook doc. 4-1463) (4-1464)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée en Johan Vande Lanotte
4-1464/1
p. 1-5 4-1464/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (4-602)      
  a. Homogenisering en coherentie van de bevoegdheden, efficiëntere werking van de federatie en aangepaste financiering van de federale entiteiten, de federale Staat en het hoofdstedelijk Gewest - Regionalisering van de regelgeving met betrekking tot het vergunningsbeleid inzake handelsvestigingen en de sociale economie - Bevoegdheidsherschikking met betrekking tot de beleidsdomeinen telecommunicatie, energie en prijsbeleid - Media elektronische communicatie en omroep - Regionaliseren van aspecten van het landbouwbeleid : pacht, veepacht, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Landbouwrampenfonds - Regionalisering van de bevoegdheid inzake de bijzondere regels betreffende de huur van woningen - Regionalisering en communautarisering van aspecten van de verkeersveiligheid : snelheidsbeperkingen, handhaving, reglementering inzake en toezicht op verkeerstekens en aanvullende reglementen, veiligheidsnormering voor de wegeninfrastructuur, toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, rijscholing, maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering, rij- en rusttijden - Verkeer op waterwegen en binnenvaart
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
  b. Gezinsbeleid - Kinderopvang - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten : verdeling van de middelen over de gemeenschappen - Bevoegdheid van de gewesten inzake gerechtelijke onteigeningsprocedure en inzake vaststelling van de algemene brandveiligheidsnormen - Verruiming van het subsitutierecht van de federale overheid : geval waarin een gewest in gebreke blijft Europees recht te implementeren en geval waarin een gewest zijn verplichtingen niet nakomt onder het Kaderverdrag inzake klimaatverandering - Vertegenwoordiging met stemrecht namens gemeenschappen, gewesten of federale overheid in instellingen die zij aanwijzen - Instelling van een federale investeringsdesk om buitenlandse kandidaat-investeerders aan te trekken - Nieuwe financieringsregeling voor het mobiliteitsvraagstuk in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende financiering gemeenschappen en gewesten en bijzondere wet 22 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Zie ook doc. 4-604)
   Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
Voorstel van resolutie over de impact van de prijsstijgingen op de werkgelegenheid (4-1750)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte en John Crombez
4-1750/1
p. 1-4 4-1750/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1776)      
  Voorstel van de heer Johan Vande Lanotte
4-1776/1
p. 1-9 4-1776/1 p. 1-9 (PDF)
Werking van de Senaat : protest van de oppositie      
  4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee (Strafbaarstelling - Strafprocedure - Wettelijke basis voor de deelname van de Belgische Marine aan de operatie ATALANTA - Extraterritoriale bevoegdheid - bij arrestatie) (Zie ook doc. nr 4-1562) (4-1561)      
  Algemene bespreking
4-104
p. 4 4-104 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Strafbaarstelling - Strafprocedure - Wettelijke basis voor de deelname van de Belgische Marine aan de operatie ATALANTA - Extraterritoriale bevoegdheid bij arrestatie) (Zie ook doc. nr 4-1561) (4-1562)      
  Algemene bespreking
4-104
p. 4-11 4-104 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Mogelijkheid om lagergeschoolde militairen aan te werven voor beperkte duur - Kinderbijslag - Wijziging bepalingen inzake rendementsperiodes - Personeelsenveloppe - Reservekader - Vrijwillige opschorting van de prestaties - Eindeloopbaanmaatregelen) (4-1563)      
  Algemene bespreking
4-105
p. 4-6 4-105 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Financiering van het Instituut) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1565)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen (Gewestvorming - Wijziging organieke wet 8 juli 1976 betreffende de OCMW's : terbeschikkingstelling van gerechtigden op maatschappelijke integratie voor een sociale economie-initiatief ; erkenning van de projecten door de gewesten - Regionalisering van het Participatiefonds : Federaal Dienstencentrum - Regionalisering van het bepalen van de snelheidsbeperkingen op de wegen, van de bevoegdheid tot het opleggen en uitvoeren van administratieve sancties voor bepaalde overtredingen van de Wegcode, van de reglementering inzake verkeerstekens en aanvullende reglementen op de wegen, van het toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, van de bevoegdheid inzake maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering en rij- en rusttijden, alsook van de organisatie en erkenning van examencentra - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten en overheveling van zijn middelen naar de gemeenschappen - Beliris-fonds : investeringen inzake openbaar vervoer in het Brussels Gewest) (Zie ook doc. 4-602) (4-604)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-604/1
p. 1-12 4-604/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening (Anticrisismaatregel - Uitgifte van de leningen door het Toekomstfonds - Financiering van strategische investeringen door het Toekomstfonds - Van roerende voorheffing vrijgestelde intresten - Staatswaarborg) (4-1462)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte en John Crombez
4-1462/1
p. 1-7 4-1462/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie (Geleidelijke afschaffing van de afgiftetarieven om de concurrentie aan te scherpen en de tarieven voor de eindgebruikers te verlagen) (4-1711)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, John Crombez en Guy Swennen en de dames Fatma Pehlivan, Marleen Temmerman en Myriam Vandenberghe
4-1711/1
p. 1-4 4-1711/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, tot verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt in België en het tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, tot verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en tot veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales in België (4-240)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en Johan Vande Lanotte en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-240/1
p. 1-46 4-240/1 p. 1-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, ter vergrendeling van de spaarbanken via een "Plan ter splitsing" (Plan dat aangeeft hoe de bank kan worden ontmanteld en gesplitst in haar deelentiteiten - Onderscheid tussen depositobank en handelsbank - Bankcontrole) (4-1480)      
  Voorstel van de heren John Crombez en Johan Vande Lanotte c.s.
4-1480/1
p. 1-5 4-1480/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt tot bevordering van de windmolenparken op zee (Elia voorziet in de aansluiting van de windturbineparken op het hoogspanningsnet) (4-1275)      
  Voorstel van de heren Bart Martens, Johan Vande Lanotte en André Van Nieuwkerke
4-1275/1
p. 1-5 4-1275/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Overdracht van bijkomende financiële middelen naar de Duitstalige Gemeenschap) (4-603)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-603/1
p. 1-3 4-603/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit (Regulering van de prijs in afwachting van een echte vrije markt) (4-45)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Geert Lambert en de dames Myriam Vanlerberghe, Anne-Marie Lizin, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-45/1
p. 1-9 4-45/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van titel 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en tot invoering van een crisispremie (en verlenging van de tijdelijke werkloosheid) (4-1575)      
  Voorstel van de heer Johan Vande Lanotte en de dames Myriam Vanlerberghe en Fatma Pehlivan
4-1575/1
p. 1-11 4-1575/1 p. 1-11 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999