2-409/9

2-409/9

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

8 JANUARI 2003


Wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan achttien maanden


AMENDEMENTEN


Nr. 65 VAN DE HEER REMANS

(Subamendement op amendement nr. 64)

Art. 3

In het voorgestelde artikel 3, de woorden « één jaar » vervangen door de woorden « achttien maanden ».

Verantwoording

Cf. het nieuwe opschrift van het ontwerp.

Jan REMANS.

Nr. 66 VAN MEVROUW van KESSEL EN DE HEER D'HOOGHE

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 3. ­ Aan iedere ouder van een kind dat overleden is voor de volle leeftijd van twee jaar heeft bereikt, wordt een autopsie voorgesteld in het kader van een postmortaal onderzoek teneinde de doodsoorzaak te vinden. De beslissing van de ouders om de autopsie al dan niet te aanvaarden, wordt opgenomen in het medisch dossier van het kind. Indien de ouders het niet eens zijn, wordt de autopsie niet uitgevoerd. Indien de toestemming van beide ouders niet binnen 48 uren na het overlijden verkregen kan worden, wordt de wens van de aanwezige ouder ingewilligd. »

Verantwoording

De beslissing van de ouders, in positieve of negatieve zin, wordt in het medisch dossier opgenomen. Er is dus geen handtekening meer nodig om een autopsie toe te staan of te weigeren. Voor de ouders is dit waarschijnlijk de minst traumatiserende handelwijze.

Ingrid van KESSEL
Jacques D'HOOGHE.

Nr. 67 VAN DE HEER BARBEAUX

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 3. ­ De ouders van een kind van minder dan één jaar dat om medisch onverklaarbare redenen is overleden, kunnen een autopsie aanvragen om de doodsoorzaak op te sporen.

De arts die het overlijden vaststelt, is verplicht de ouders in kennis te stellen van dit recht en stelt hen voor een autopsie te laten uitvoeren in het kader van het postmortaal medisch onderzoek.

De beslissing van de ouders om de autopsie al dan niet aan te vragen dient op schrift te worden gesteld. Dit document wordt bij het medisch dossier van het kind gevoegd. »

Verantwoording

De dood van een jong kind is een beproeving voor de ouders. Indien aan de hand van de autopsie de doodsoorzaak kan worden vastgesteld, kan ze belangrijk zijn om de ouders te helpen het overlijden te verwerken.

Ongeacht of de autopsie een verklaring geeft voor het overlijden (deskundigen beweren op grond van hun ervaring dat na een vrij groot aantal van die postmortale onderzoeken de doodsoorzaak in het ongewisse zal blijven), stellen de geneeskundige teams vast dat de ouders het steeds vaker « er het fijne willen van weten » en dat ze het spontaan vragen.

Het is van belang dat die vrijwillige stap van de ouders blijft bestaan, zoals het ook van belang is dat de arts of het multidisciplinaire team de ouders van die mogelijkheid alsook van het verloop en de procedure van de autopsie op de hoogte brengen.

Die vrijwillige stap is belangrijk om de ouders de mogelijkheid te bieden tot op zekere hoogte zeggenschap te behouden over wat er met hun overleden kind gebeurt. Wanneer automatisch tot autopsie wordt overgegaan, staan ze die zeggenschap af aan de geneeskundige teams, die wetenschappelijk en medisch hun meerdere zijn.

Michel BARBEAUX.

Nr. 68 VAN DE HEER GALAND C.S.

(Subamendement op amendement nr. 64 van de heer Monfils c.s.)

Art. 3

In het tweede lid van dit artikel de woorden « stelt hen voor » vervangen door de woorden « hen voor te stellen ».

Verantwoording

Follow-up van de behandeling in de commissie, om te beklemtonen dat het voorstellen van de autopsie verplicht is.

Paul GALAND.
Jean-Pierre MALMENDIER.
Michel BARBEAUX.
Jan REMANS.
Ingrid van KESSEL.
Fatma PEHLIVAN.
Jean CORNIL.
Frans LOZIE.