2-695/23

2-695/23

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

27 NOVEMBER 2002


Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 342 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

Art. 4

Paragraaf 2, eerste lid, aanvullen met de volgende zin :

« De betrokken vrouw moet reeds zwanger geweest zijn. »

Verantwoording

De stimulatie en het wegnemen van eicellen veronderstellen een zware behandeling en een invasieve ingreep die voor de betrokken vrouw weliswaar kleine maar reële risico's inhoudt, met inbegrip van mogelijke onvruchtbaarheid.

De indieners willen voorkomen dat een vrouw die ooit door stimulatie eicellen heeft laten aanmaken met het oog op onderzoek, en die later niet zwanger blijkt te kunnen worden, zich steeds moet blijven afvragen of de stimulatie niet de oorzaak is van haar onvruchtbaarheid.

Een vrouw die al zwanger is geweest voor er eicellen bij haar zijn weggenomen, hoeft zich die vraag nooit te stellen, ongeacht of de zwangerschap al dan niet tot een geboorte heeft geleid.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Ingrid van KESSEL.
Nathalie de T' SERCLAES.
Paul GALAND.

Nr. 343 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

Art. 7

In § 2, derde lid, tweede zin, de woorden « van twee derden » doen vervallen.

Verantwoording

Deze bepaling is in tegenspraak met artikel 10, waar alle beslissingen met een « positieve » meerderheid van twee derden worden genomen. In artikel 7 is slecht een derde van de stemmen nodig om een goedkeuring te bekomen !

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Jan REMANS.
Ingrid van KESSEL.

Nr. 344 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

Art. 9

In § 3, eerste lid, het woord « Senaat » vervangen door de woorden « Kamer van volksvertegenwoordigers ».

Verantwoording

Om een snelle aanpassing van deze wet te voorkomen, lijkt een aanpassing verstandig.

Nr. 345 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

Art. 10

Paragraaf 3, eerste zin, vervangen als volgt :

« Voor de toepassing van de bepalingen van § 1, 2º, 3º, 4º en 5º beslist de commissie met een tweederdenmeerderheid. Om geldig te beslissen moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn.

Verantwoording

De bevoegdheid van § 2 wordt geregeld in artikel 7.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 346 VAN DE HEER GALAND C.S.

Art. 9

In § 2, tussen het vierde en het vijfde lid een nieuw lid invoegen, luidende :

« Onder haar leden en plaatsvervangers telt de commissie evenveel vrouwen als mannen. »

Verantwoording

Het is in de materie van dit wetsvoorstel van de grootste betekenis dat het genderevenwicht in acht worden genomen.

Paul GALAND.
Anne-Marie LIZIN.
Nathalie de T' SERCLAES.
Meryem KAÇAR.
Clotilde NYSSENS.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Sabine de BETHUNE.
Marie NAGY.

Nr. 347 VAN DE HEREN GALAND EN VANKRUNKELSVEN

Art. 10

De voorgestelde § 1 aanvullen met een 6º, luidende :

« 6º een bijgewerkt, verklarend en pedagogisch dossier op te stellen voor de betrokkenen bedoeld in artikel 2, 5º. »

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe een algemene en neutrale basisinformatie te waarborgen.

Nr. 348 VAN DE HEREN GALAND EN VANKRUNKELSVEN

Art. 8

Dit artikel aanvullen met het volgende lid :

« Eens het onderzoek is begonnen, kunnen de betrokken personen die hun toestemming willen intrekken of die twijfels hebben over de naleving van de wet, een beroep richten tot de Federale Commissie, dat ertoe strekt artikel 10, § 2, toe te passen. »

Verantwoording

Het recht en de internationale verdragen bevestigen de vereiste van de vrije toestemming met kennis van zaken, die op elk tijdstip kan worden ingetrokken. Eens het onderzoek begonnen is, wil men het goede verloop ervan vrijwaren en daarom wordt de uitoefening van dat recht afhankelijk gemaakt van de beslissing van de Federale Commissie.

Nr. 349 VAN DE HEREN GALAND EN VANKRUNKELSVEN

(Subamendement op amendement nr. 342)

Art. 4

De voorgestelde zin aanvullen als volgt :

« of een behandeling wegens onvruchtbaarheid hebben ondergaan ».

Paul GALAND.
Patrik VANKRUNKELSVEN.