2-1100/3

2-1100/3

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

23 APRIL 2002


Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN DE HEREN DUBIÉ EN MAERTENS

(Subamendement op amendement nr. 1 van de heer Monfils en mevrouw Laloy)

Aan het slot van punt 2 de woorden toevoegen :

« en te eisen dat de Israëlische regering de gerichte moorden stopzet. »

Josy DUBIÉ
Michiel MAERTENS.

Nr. 3 VAN DE HEER MAERTENS

(Subamendement op amendement nr. 1 van de heer Monfils en mevrouw Laloy)

In het dispositief, een punt 8bis toevoegen, luidende :

« De Israëlische regering te verzoeken de Palestijnse parlementsleden die parlementaire onschendbaarheid genieten en werden gearresteerd, in vrijheid te stellen teneinde hun parlementaire werkzaamheden uit te oefenen. »

Michiel MAERTENS.

Nr. 4 VAN MEVROUW LALOY EN DE HEER MONFILS

(Subamendement op amendement nr. 1 van de heer Monfils en mevrouw Laloy)

In het dispositief, een nieuw punt 6 toevoegen, luidende :

« toe te zien op de uitvoering van resolutie 1405 van de Verenigde Naties betreffende het sturen van « een team belast met de vaststelling van de feiten » naar Jenin; »

Nr. 5 VAN MEVROUW LALOY

(Subamendement op amendement nr. 1 van de heer Monfils en mevrouw Laloy)

Het slot van considerans A aanvullen als volgt :

« en om bij te dragen tot een duurzame oplossing die op het internationaal recht berust; »

Marie-José LALOY.

Nr. 6 VAN DE HEER COLLA

(Subamendement op amendement nr. 1 van de heer Monfils en mevrouw Laloy)

Punt 1 van het dispositief wijzigen als volgt :

A. Tussen de woorden « en een beëindiging » en de woorden « van de krijgsverrichtingen », de woorden « van het geweld en » invoegen.

B. Het slot van dit punt aanvullen als volgt : « en er bij de Palestijnse autoriteit en bij de Israëlische regering op aan te dringen dat ze zich bij deze doelstelling aansluiten ».

Marcel COLLA.

Nr. 7 VAN DE HEER COLLA EN MEVROUW LALOY

(Subsidiair amendement op amendement nr. 6 van mevrouw Laloy)

De woorden « dat ze zich bij deze doelstelling aansluiten » vervangen door de woorden « dat ze de mogelijkheid hebben zich bij deze doelstelling aan te sluiten ».

Marcel COLLA.
Marie-José LALOY.

Nr. 8 VAN DE HEER COLLA

(Subamendement op amendement nr. 1 van de heer Monfils en mevrouw Laloy)

In punt 2 van het dispositief, tussen de woorden « een vredesmacht » en de woorden « naar het gebied », de woorden « met een Belgische deelname » invoegen.

Nr. 9 VAN DE HEER COLLA

(Subamendement op amendement nr. 1 van de heer Monfils en mevrouw Laloy)

In punt 3 van het dispositief, tussen de woorden « alle partijen » en de woorden « onder auspiciën », de woorden « en de landen uit het gebied » invoegen.

Marcel COLLA.

Nr. 10 VAN DE HEER GALAND

(Subamendement op amendement nr. 1 van de heer Monfils en mevrouw Laloy)

Een considerans F invoegen, luidende :

« F. Gezien de resoluties die de Belgische Senaat reeds heeft aangenomen over de toestand in het Midden-Oosten. »

Paul GALAND.