Auteurs- en sprekersregister betreffende "Hellings Benoit" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belgische civiele kernreactoren - Uraniumbevoorrading - Herkomst - Democratische, sociale en milieucriteria - Bevoorradingsplan op lange termijn - Ondernemingen die uranium leveren aan Electrabel (4-7265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7265
De Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) en de vragen die het Spaanse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie stelt (Bestrijding van kinderporno, inbreuken op het auteursrecht en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat op internet - Wenselijkheid om het web al dan niet te filtreren - Gevaar voor privacy en vrijheid van meningsuiting) (4-1166)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie, aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-116
p. 10-11 4-116 p. 10-11 (PDF)
De Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Gemeenschappelijke standaard op het gebied van handhaving van intellectuele eigendomsrechten - Multilaterale overeenkomst ter bestrijding van namaak - Houding van de regering - Beperking van de internettoegang en van de persoonlijke vrijheden) (4-1078)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-111
p. 47-49 4-111 p. 47-49 (PDF)
De bewaring van gegevens die verkregen of behandeld zijn in het kader van elektronische communicatiediensten (Terrorismebestrijding - Bescherming privacy) (4-922)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-93
p. 13-15 4-93 p. 13-15 (PDF)
De homofobe uitspraken van een Amerikaanse oud-generaal met betrekking tot de Belgische militairen (4-1194)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-119
p. 25-26 4-119 p. 25-26 (PDF)
De opdrachten van Belgische militairen in Afghanistan voorzien in 2010 (4-1001)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-103
p. 31-32 4-103 p. 31-32 (PDF)
De situatie in GeorgiŽ (Instellen van een internationaal onderzoek van het conflict tussen GeorgiŽ en Rusland in Zuid-OssetiŽ en AbchaziŽ) (4-1338)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-107
p. 54-55 4-107 p. 54-55 (PDF)
De situatie in Niger en de houding van BelgiŽ (Ondertekenen van akkoorden voor bilaterale hulp ondanks de machtsgreep van president Tandja - EU-sancties - Akkoord van Cotonou) (4-1034)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-108
p. 21-24 4-108 p. 21-24 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Benoit Hellings, senator-opvolger
4-86
p. 7 4-86 p. 7 (PDF)
Het uranium van Niger (Sociale en milieuproblemen - Schending van democratische principes en mensenrechten - Oorsprong van het uranium dat in de Belgische reactoren wordt gebruikt) (4-1131)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-114
p. 24-25 4-114 p. 24-25 (PDF)
Het wetsontwerp tot invoering van de vrijwillige legerdienst (4-987)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-101
p. 23-25 4-101 p. 23-25 (PDF)
Organisatie van de Verenigde Naties - Decennium van de Verenigde Naties voor de woestijnen en de bestrijding van de woestijnvorming - Belgische medewerking - Acties - Beleid - Budget (4-6991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6991
Proces Kimyongur - Onderzoek - Gerechtelijke procedure - Kosten -Detail (4-7497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7497
TunesiŽ - Mensenrechten - Tekortkomingen - Associatieovereenkomst Europese Unie (EU) - TunesiŽ - Schorsing - Richtlijnen voor de Belgische ambassade - Verdedigers van de mensenrechten - Belgische steun (4-7201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7201
Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap (4-1485)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Olga Zrihen en Els Schelfhout en de heren Philippe Fontaine, Paul Wille en Benoit Hellings
4-1485/1
p. 1-7 4-1485/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (4-1537)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Freya Piryns en Lieve Van Ermen en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein, Jean-Paul Procureur en Benoit Hellings
4-1537/1
p. 1-11 4-1537/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (Ratificatie) (4-1475)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Cťline Fremault en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein en Benoit Hellings
4-1475/1
p. 1-4 4-1475/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Benoit Hellings
4-1392/2
p. 1-3 4-1392/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie (Distributie van geneesmiddelen - Aflevering van geneesmiddelen - Regeling van het maximaal aantal bloeddonaties - Opvordering personeel - De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen) (4-1454)      
  Algemene bespreking
4-90
p. 4-11 4-90 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), gedaan te Brussel op 23 juli 2007 en te Washington op 26 juli 2007 (4-1432)      
  Algemene bespreking
4-94
p. 43-45 4-94 p. 43-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, betreffende strategische milieueffectrapportage, gedaan te Kiev (OekraÔne) op 21 mei 2003 (4-1437)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
4-1437/2
p. 1-3 4-1437/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen - Werking en samenstelling Kansspelcommissie) (4-1410)      
  Amendement nr 1 van de heer Benoit Hellings
4-1410/2
p. 1-2 4-1410/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendement nr 8 van de heer Benoit Hellings
4-1409/2
p. 5 4-1409/2 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen) (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen) (4-1411)      
  Amendementen nrs 2 tot 6 van de heer Benoit Hellings
4-1411/3
p. 1-4 4-1411/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Amendementen nrs 149 tot 157, 167 en 169 van de heer Benoit Hellings en mevrouw Cťcile Thibaut
4-1053/10
p. 1-5 4-1053/10 p. 1-5 (PDF)
  4-1053/10
p. 10-11 4-1053/10 p. 10-11 (PDF)
  4-1053/10
p. 11-12 4-1053/10 p. 11-12 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 32-40 4-109 p. 32-40 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de inning van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers beschermd wordt (Instellen van een "globale licentie" teneinde de rechthebbenden van de inhoud die op het internet beschikbaar is, forfaitair te financieren - Maximumprijs voor aansluiting op het internet) (4-1686)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
4-1686/1
p. 1-9 4-1686/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999