Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vanlerberghe Myriam" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De registratie van de wilsverklaring (i.v.m. euthanasie - Uitvoeringsbesluit - Beschikbaarheid officiŽle documenten) (3-1018)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanlerberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-151
p. 23-24 3-151 p. 23-24 (PDF)
De registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie en de wijze van mededeling ervan aan de betrokken artsen (Registratie via het Rijksregister bij de gemeentebesturen) (3-1455)      
  Mondeling vraag van mevrouw Vanlerberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-208
p. 14-16 3-208 p. 14-16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Vanlerberghe, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Het bewaren van navelstrengbloed (Belang van stamcellen in het genezen van mensen - Winstbejag van een bedrijf op Internet) (3-602)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-99
p. 25-27 3-99 p. 25-27 (PDF)
Het vervolgingsbeleid inzake drugs (Uit het strafrecht halen van cannabisgebruik - Gebrek aan duidelijkheid van de wet van 2003 en de rondzendbrief van de procureurs-generaal van 1 februari 2005)      
  Debat
3-151
p. 13-22 3-151 p. 13-22 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de mandatarissen van de ondergeschikte besturen) (Brengen van de gemeentelijke en provinciale mandatarissen binnen het toepassingsgebied ratione personae van de bijzondere wet - Vrijstelling) (3-2368)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
3-2368/2
p. 3-5 3-2368/2 p. 3-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Verslag van mevrouw Vanlerberghe
3-742/4
p. 1-3 3-742/4 p. 1-3 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : bescherming van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden aan gehandicapten - Artt. 10, 21-23, 25, 28, 29 - Titel III : exclusieve bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; dienstgewijze decentralisatie; gewestelijke volksraadpleging - Artt. 44-46, 54, 56, 57, 63-65, 67-70, 72, 75, 77-82, 100, 111, 118, 119, 123, 142, 143, 148-152, 167, 195 - Art. 54 : specifiŽren van de procedure in het licht van de hervorming van de Senaat - Art. 77 : wetten inzake belasting in het geval een meerderheid in elke taalgroep vereist is - Titel IV : internationale rechtscolleges; bevoegdheid van de Senaat inzake instemming met verdragen en evocatierecht van de Kamer en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Art. 180 : bevoegdheden Rekenhof) (3-2377)      
  Amendementen nrs 4 tot 7 en 12 tot 14 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
3-2377/2
p. 2 3-2377/2 p. 2 (PDF)
  3-2377/2
p. 6 3-2377/2 p. 6 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Bespreking in commissie van wetsvoorstellen betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht tot niet-Europese onderdanen - Over het feit dat de commissievergadering samenvalt met de plenaire vergadering - Beroep op artikelen 40 en 23,3 van het Reglement van de Senaat
   De heer Hugo Vandenberghe stelt voor te stemmen over de in commissie te volgen procedure
3-20
p. 5-10 3-20 p. 5-10 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
3-128
p. 17 3-128 p. 17 (PDF)
  3-128
p. 18 3-128 p. 18 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek - Generatiepact
3-128
p. 16 3-128 p. 16 (PDF)
  3-128
p. 16-17 3-128 p. 16-17 (PDF)
  3-128
p. 18 3-128 p. 18 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
3-78
p. 13 3-78 p. 13 (PDF)
  3-78
p. 13 3-78 p. 13 (PDF)
   Bestrijding van de fiscale fraude
3-78
p. 13 3-78 p. 13 (PDF)
   CreŽren door sommige parlementsleden van een ware conflictsfeer
3-78
p. 14 3-78 p. 14 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Combinatie gezin-werk
3-5
p. 14 3-5 p. 14 (PDF)
   Familierecht
3-5
p. 15 3-5 p. 15 (PDF)
   Fiscaal beleid
3-5
p. 15 3-5 p. 15 (PDF)
   Sociaal beleid
3-5
p. 15 3-5 p. 15 (PDF)
   Welzijn op het werk
3-5
p. 14 3-5 p. 14 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
3-5
p. 14 3-5 p. 14 (PDF)
   Woon-werkverkeer
3-5
p. 14 3-5 p. 14 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Budgettair evenwicht
3-16
p. 12 3-16 p. 12 (PDF)
   FinanciŽle groei voor de gezondheidszorg
3-16
p. 13 3-16 p. 13 (PDF)
   Rol van de Senaat
3-16
p. 11 3-16 p. 11 (PDF)
   Tewerkstelling als topprioriteit
3-16
p. 12 3-16 p. 12 (PDF)
  3-16
p. 12 3-16 p. 12 (PDF)
  3-16
p. 13 3-16 p. 13 (PDF)
   Verhoging van de begroting van Justitie en politie
3-16
p. 13 3-16 p. 13 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2006 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Dienstencheques
3-184
p. 40-41 3-184 p. 40-41 (PDF)
   Maximumfactuur - Chronisch zieken
3-184
p. 41 3-184 p. 41 (PDF)
   Rijksbegroting in evenwicht
3-184
p. 40 3-184 p. 40 (PDF)
   Sociaal beleid
3-184
p. 40-41 3-184 p. 40-41 (PDF)
   Verhoging van het leefloon
3-184
p. 40 3-184 p. 40 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (Verlies van de hoedanigheid van lid van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het verlaten van een fractie) (3-1393)      
  Voorstel van de heren Wille, Mahoux en Brotcorne en de dames Vanlerberghe, Defraigne en de Bethune
3-1393/1
p. 1-2 3-1393/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten (3-1278)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Steverlynck en mevrouw Vanlerberghe
3-172
p. 39-40 3-172 p. 39-40 (PDF)
  3-172
p. 76 3-172 p. 76 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg (Prioriteiten opgenomen in het verslag van de Evaluatiecel palliatieve zorg - Voorstellen en aanbevelingen) (3-1583)      
  Voorstel van de heer Mahoux en de dames Defraigne, Vanlerberghe en Leduc
3-1583/1
p. 1-3 3-1583/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Wensen (2003 BZ)      
  Einde-zittingswensen
3-12
p. 24 3-12 p. 24 (PDF)
  3-12
p. 26 3-12 p. 26 (PDF)
Wensen (2004-2005)      
  Vakantiewensen
3-125
p. 65 3-125 p. 65 (PDF)
Wensen (2005-2006)      
  Vakantiewensen
3-179
p. 18-19 3-179 p. 18-19 (PDF)
Wensen (2006-2007)      
  Wensen bij het einde van de legislatuur
3-217
p. 54-57 3-217 p. 54-57 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Verslag van mevrouw Vanlerberghe
3-743/2
p. 1 3-743/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Doen afhangen van de financiering van de politieke partijen van de vraag of ze al dan niet democratisch zijn : technische wetsaanpassingen i.v.m. de toepasbaarheid van de procedure) (3-515)      
  Algemene bespreking
3-93
p. 4-31 3-93 p. 4-31 (PDF)
  3-93
p. 31-36 3-93 p. 31-36 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Van Peel, Moureaux, Coveliers, Delpťrťe en Wille en de dames Defraigne, Durant, Vanlerberghe en de Bethune
3-94
p. 58-62 3-94 p. 58-62 (PDF)
  3-94
p. 97-98 3-94 p. 97-98 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen) (Lichten van de gemeentelijke en provinciale mandatarissen uit de wet van 2 mei 1995) (3-2367)      
  Amendementen nrs 4 tot 6 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
3-2367/2
p. 2-4 3-2367/2 p. 2-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Echtgenoot van hetzelfde geslacht of persoon van hetzelfde geslacht met wie men samenwoont) (3-1460)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (3-1440)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek (Vaststellen van duidelijke grenzen m.b.t. het gebruik van deze technieken) (3-416)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken (3-280)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende draagmoeders (3-1271)      
  Voorstel van de dames Vanlerberghe en De Roeck
3-1271/1
p. 1-12 3-1271/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen (3-2017)      
  Voorstel van mevrouw Vanlerberghe
3-2017/1
p. 1-6 3-2017/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en de T'Serclaes en van de heer Mahoux
3-27/1
p. 1-201 3-27/1 p. 1-201 (PDF)
   Afwezigheid
3-27/1
p. 69 3-27/1 p. 69 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 15-17 3-27/1 p. 15-17 (PDF)
  3-27/1
p. 28-32 3-27/1 p. 28-32 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 15-17 3-27/1 p. 15-17 (PDF)
  3-27/1
p. 27-28 3-27/1 p. 27-28 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
3-27/1
p. 20-21 3-27/1 p. 20-21 (PDF)
  3-27/1
p. 133-138 3-27/1 p. 133-138 (PDF)
   Conflictenrecht
3-27/1
p. 14-15 3-27/1 p. 14-15 (PDF)
  3-27/1
p. 39-50 3-27/1 p. 39-50 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
3-27/1
p. 3-10 3-27/1 p. 3-10 (PDF)
   Erfopvolging
3-27/1
p. 18-19 3-27/1 p. 18-19 (PDF)
  3-27/1
p. 106-112 3-27/1 p. 106-112 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
3-27/1
p. 19 3-27/1 p. 19 (PDF)
  3-27/1
p. 113-121 3-27/1 p. 113-121 (PDF)
   Huwelijksrelatie
3-27/1
p. 69-91 3-27/1 p. 69-91 (PDF)
   Naam en voornamen
3-27/1
p. 66-68 3-27/1 p. 66-68 (PDF)
   Onderhoudsverplichting
3-27/1
p. 104-106 3-27/1 p. 104-106 (PDF)
   Oorspronkelijke en adoptieve afstamming
3-27/1
p. 95-104 3-27/1 p. 95-104 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 32-39 3-27/1 p. 32-39 (PDF)
   Rechtspersonen
3-27/1
p. 20 3-27/1 p. 20 (PDF)
  3-27/1
p. 129-133 3-27/1 p. 129-133 (PDF)
   Relatie van samenleven
3-27/1
p. 17-18 3-27/1 p. 17-18 (PDF)
  3-27/1
p. 91-95 3-27/1 p. 91-95 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
3-27/1
p. 63-66 3-27/1 p. 63-66 (PDF)
   Trusts
3-27/1
p. 21 3-27/1 p. 21 (PDF)
  3-27/1
p. 138-141 3-27/1 p. 138-141 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
3-27/1
p. 14 3-27/1 p. 14 (PDF)
  3-27/1
p. 50-63 3-27/1 p. 50-63 (PDF)
   Vennootschappen : zetelverplaatsing en fusie
3-27/1
p. 24 3-27/1 p. 24 (PDF)
   Verbintenissen
3-27/1
p. 19-20 3-27/1 p. 19-20 (PDF)
  3-27/1
p. 121-129 3-27/1 p. 121-129 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
3-27/1
p. 10-12 3-27/1 p. 10-12 (PDF)
   Verstoting
3-27/1
p. 24 3-27/1 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal (Defacto-opheffing van de volledige anonimiteit van gameten) (3-1011)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten (Recht van het kind op kennis omtrent de afstamming versus privacy van de donor en van de moeder van het kind) (3-559)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid (Arbeidsovereenkomst voor studenten - Uitbreiding in de tijd van gunstige RSZ-regeling : wijziging besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Verhoging van de toegestane verdiensten opdat ze fiscaal te laste zouden blijven van de ouders : wijziging KB tot uitvoering WIB1992 en artikelen 136, 140 en 141 WIB1992) (3-630)      
  Verslag van mevrouw Vanlerberghe
3-630/3
p. 1-10 3-630/3 p. 1-10 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Vanlerberghe
3-630/6
p. 1-3 3-630/6 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-115
p. 32-35 3-115 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting (3-418)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting (3-1067)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten (Aanbrengen van louter wetstechnische correcties in een hele reeks wetten) (3-1599)      
  Voorstel van de dames Lizin, Vanlerberghe, Defraigne, de Bethune en Nyssens en de heren Wille en Mahoux
3-1599/1
p. 1-151 3-1599/1 p. 1-151 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft minderjarigen (Begrip "oordeelsvermogen" - Vroeggeboorten) (3-1993)      
  Voorstel van mevrouw Vanlerberghe c.s.
3-1993/1
p. 1-4 3-1993/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Afschaffing van het Centrum) (3-379)      
  Stemming over de inoverwegingneming (Uitdrukkelijk racistisch karakter) - Verwerping
3-28
p. 32-34 3-28 p. 32-34 (PDF)
  3-28
p. 61 3-28 p. 61 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966) (Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 - Zie ook doc. Senaat 3-1496) (3-1495)      
  Voorstel van de heren Collas, Mahoux, Wille, Istasse en Delpťrťe en de dames Lizin, Defraigne, Vanlerberghe en de Bethune
3-1495/1
p. 1-10 3-1495/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers, Van Peel, Mahoux, Vanhecke, Thissen, Dedecker en Ramoudt en van de dames Defraigne, Vanlerberghe, Leduc, Durant en Pehlivan
3-28
p. 38-48 3-28 p. 38-48 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, tot verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt in BelgiŽ en het tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, tot verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en tot veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales in BelgiŽ (3-1759)      
  Voorstel van de heer Martens en mevrouw Vanlerberghe
3-1759/1
p. 1-44 3-1759/1 p. 1-44 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, om toegang tot een medische databank mogelijk te maken (Gebruik van de elektronische identiteitskaart als sleutel die toegang geeft tot gegevens opgeslagen in een medische databank) (3-1290)      
  Voorstel van mevrouw Vanlerberghe en de heer Vandenhove
3-1290/1
p. 1-3 3-1290/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (Bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid - Zie ook doc. Senaat 3-1495) (3-1496)      
  Voorstel van de heren Collas, Mahoux, Wille, Brotcorne en Istasse en de dames Defraigne, Vanlerberghe, de Bethune en Durant
3-1496/1
p. 1-3 3-1496/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999