S. 3-742 Dossierfiche K. 51-1138

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

programmawet
Regie der Gebouwen
accijns
verbetering van woningen
levensverzekering
pensioenregeling
alcoholhoudende drank
motorbrandstof
burgerlijk wetboek
inning der belastingen
schuldvordering
registratierecht
fiscaal recht
belastingaftrek
belastingontheffing
tenuitvoerlegging van het vonnis
internationale ambtenaar
broeikasgas
gasolie
belasting
belasting van natuurlijke personen
overdrachtsbelasting
belasting op inkomsten uit kapitaal
tabaksindustrie
gedelegeerde wetgeving
metropool
verontreiniging door auto's
verjaring van de vordering
rechtsvordering
verpakkingsproduct
beslag op bezittingen
beleggingsmaatschappij
tabak
voertuigenbelasting
taxi
reizigersvervoer
wegvervoer
rechtsmiddel
Brussels Airport Company
Proximus
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
luchthaven
paritair comitť
boekhouder
sociale bijdrage
burgerlijk recht
strafrecht
misdadigheid
delegatie van bevoegdheid
overheidslening
overheidsbedrijf
overheidsapparaat
overtreding
publiek eigendom
eerbiediging van het privť-leven
niet in loondienst verkregen inkomen
wegennet
postdienst
servituut
statuut van de ambtenaar
ambtenarenvakbond
vakbond
vervoer per spoor
snelvervoer
geweld
landweg
stratenplan
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
autoverzekering
schadeverzekering
verplichte verzekering
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
communautaire certificatie
elektronische handel
verkeerscontrole
politiecontrole
informaticarecht
aardgas
consumentenvoorlichting
overstroming
kwaliteitsmerk
EG-conformiteitsmerk
kwaliteitsnorm
Europese norm
energieprijs
telefoon- en briefgeheim
bescherming van de consument
reclame
snelheidsvoorschriften
informatiemaatschappij
verkeersveiligheid
telecommunicatie
tweewielig voertuig
elektrische energie
automobieluitrusting
balans
geconsolideerde rekening
boekhouding
vennootschapsrecht
stichting
nationale uitvoeringsmaatregel
huiszoeking
politie
openbaarheid van rekeningen
organisatie zonder winstoogmerk
verdovend middel
handel in verdovende middelen
verificatie van de rekeningen
Unia
Rijksregister van de natuurlijke personen
identiteitsbewijs
elektronisch document
oppervlaktewater
begrotingsfonds
brandbestrijding
waterverontreiniging
eerste hulp
bevolkingsregister
geheime dienst
staatsveiligheid
ziekentransport
OCMW
Kringloopfonds
politiek asiel
gezinslast
aangaan van betalingsverplichtingen
sociale integratie
illegale migratie
alimentatieplicht
minimumbestaansinkomen
zorg voor ouderen
gezondheidsverzorging
sociale economie
sociale voorzieningen
buitenlandse staatsburger
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
personeelsbeheer
baggeren
gehandicapte
gezinsuitkering
beroep in de kunst
verblijfplaats
officiŽle statistiek
sociale zekerheid
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
overzees gebiedsdeel
ongehuwd samenleven
openbare instelling
invaliditeitsverzekering
ziekteverzekering
zwangerschapsverlof
facturering
farmaceutische industrie
geneesmiddel
zuurstof
zelfstandig beroep
bescherming van moeder en kind
kanker
cytologie
geneeskunde
apotheker
beroep in de gezondheidszorg
openbare gezondheidszorg
gevaren voor de gezondheid
voorkoming van ziekten
ziekenhuis
geneeskundige noodhulp
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Keuringsdienst van waren
kwaliteit van het product
vlees
welzijn van dieren
proefneming met dieren
hormoon
dierentuin
diergeneeskunde
dierenbescherming
administratieve hervorming
meewerkende echtgenoot
dubbel beroep
aanvullend pensioen
kleine en middelgrote onderneming
psychologie
erkenning van diploma's
werkgelegenheidsbevordering
werkloosheidsverzekering
bijkomend voordeel
geestelijkheid
beroepsopleiding
opneming in het beroepsleven
religieuze instelling
loopbaanonderbreking
jeugdige werknemer
scheiding tussen kerk en staat
ontslag
werkloosheidsbestrijding
bejaarde
eerste betrekking
dienst voor arbeidsbemiddeling
opleidingsstage
jongerenarbeid
Maribel
arbeidsongeval
adoptie
verlet
betaalde vakantie
arbeidscontract
geestelijk gehandicapte
overuur
bouwnijverheid
beroepsziekte
antisemitisme
misdaad tegen de menselijkheid
jood
dienstverleningscontract
overheidscontract
Tweede Wereldoorlog
oorlogsslachtoffer
personeel in Afrika
Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
Myria
asielzoeker
pensioenfonds
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1138/1 Wetsontwerp 18/5/2004
K. 51-1138/2 Amendementen ingediend in de commissie 25/5/2004
K. 51-1138/3 Amendementen ingediend in de commissie 25/5/2004
K. 51-1138/4 Amendementen ingediend in de commissie 25/5/2004
K. 51-1138/5 Amendementen ingediend in de commissie 25/5/2004
K. 51-1138/6 Amendement ingediend in de commissie 26/5/2004
K. 51-1138/7 Amendement ingediend in de commissie 26/5/2004
K. 51-1138/8 Amendementen ingediend in de commissie 26/5/2004
K. 51-1138/10 Amendement ingediend in de commissie 28/5/2004
K. 51-1138/11 Amendementen ingediend in de commissie 1/6/2004
K. 51-1138/9 Amendement ingediend in de commissie 2/6/2004
K. 51-1138/12 Amendementen ingediend in de commissie 2/6/2004
K. 51-1138/13 Verslag namens de commissie 2/6/2004
K. 51-1138/22 Amendement op de artikelen aangenomen door de commissie 2/6/2004
K. 51-1138/14 Verslag namens de commissie 3/6/2004
K. 51-1138/15 Amendementen op de artikelen aangenomen door de commissie 3/6/2004
K. 51-1138/16 Verslag namens de commissie 4/6/2004
K. 51-1138/17 Verslag namens de commissie 4/6/2004
K. 51-1138/18 Verslag namens de commissie 4/6/2004
K. 51-1138/19 Verslag namens de commissie 4/6/2004
K. 51-1138/20 Verslag namens de commissie 7/6/2004
K. 51-1138/21 Verslag namens de commissie 7/6/2004
K. 51-1138/23 Aanvullend verslag 7/6/2004
K. 51-1138/24 Aanvullend verslag 7/6/2004
K. 51-1138/25 Tekst aangenomen door de commissies 7/6/2004
K. 51-1138/26 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 7/6/2004
K. 51-1138/27 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/6/2004
K. 51-1138/28 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 10/6/2004
K. 51-1138/29 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/6/2004
3-742/1 3-742/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/6/2004
3-742/2 3-742/2 (PDF) Amendementen 15/6/2004
3-742/3 3-742/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/6/2004
3-742/4 3-742/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/6/2004
3-742/5 3-742/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/6/2004
3-742/6 3-742/6 (PDF) Verslag namens de commissie 22/6/2004
3-742/7 3-742/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen 1/7/2004
3-742/8 3-742/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 1/7/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
18/5/2004   Indiening Doc. K. 51-1138/1
3/6/2004   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 68, p. 1-2
7/6/2004   Aanneming in commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-1138/25
9/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 69, p. 52-57 + nr. 70, p. 1-37
9/6/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
10/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 71, p. 24-69 + nr. 72, p. 31-39
10/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-35/o2)
Integraal verslag nr. 72, p. 39
Hand. 3-62 Hand. 3-62 (PDF)
Doc. K. 51-1138/29
10/6/2004   Aanneming na amendering door commissie
27/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/13 3-82/13 (PDF)
27/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/13 3-82/13 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/6/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/6/2004   Inschrijving op agenda
9/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
9/6/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk en Pensioenen
9/6/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
9/6/2004   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap
9/6/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
9/6/2004   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
11/6/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/6/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-742/1 3-742/1 (PDF)
15/6/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/6/2004   Verzending naar commissie: Justitie
15/6/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/6/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
24/6/2004   Inschrijving op agenda
1/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-67 Hand. 3-67 (PDF)
1/7/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen Doc. 3-742/7 3-742/7 (PDF)
1/7/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-68 Hand. 3-68 (PDF)
1/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-22/o0) Hand. 3-68 Hand. 3-68 (PDF)
Doc. 3-742/8 3-742/8 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/6/2004   Verzending naar commissie
22/6/2004   Inschrijving op agenda
22/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
22/6/2004   Bespreking
22/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
22/6/2004   Aanneming zonder amendering
22/6/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-742/6 3-742/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/6/2004   Verzending naar commissie
16/6/2004   Inschrijving op agenda
16/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
16/6/2004   Bespreking
16/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
16/6/2004   Aanneming zonder amendering
16/6/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-742/3 3-742/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/6/2004   Verzending naar commissie
16/6/2004   Inschrijving op agenda
16/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Myriam Vanlerberghe
16/6/2004   Bespreking
16/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o1)
16/6/2004   Aanneming zonder amendering
16/6/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-742/4 3-742/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/6/2004   Verzending naar commissie
16/6/2004   Inschrijving op agenda
16/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
16/6/2004   Bespreking
16/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
16/6/2004   Aanneming zonder amendering
23/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-742/5 3-742/5 (PDF)
1/7/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
15/7/2004   Bekendmaking (55579-55635)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/6/2004, 10/6/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/6/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/7/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/6/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/6/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/6/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/6/2004, 23/6/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/6/2004 5 16/6/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 16/6/2004 21 6/7/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/7/2004 15/7/2004, blz 55579-55635