Auteurs- en sprekersregister betreffende "Devolder Jacques" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De juridische problematiek omtrent het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 8 oktober 2003 inzake de geneesmiddelen Citalopram Eurogenerics en Citalopram Ratiopharm (Afleveringsverbod - Patentenrecht - Generische geneesmiddelen) (3-89)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-26
p. 20-21 3-26 p. 20-21 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Devolder, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Het feit dat in België tijdens het weekend geen transitplaten worden afgeleverd voor het uitvoeren van tweedehandsvoertuigen (3-76)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-22
p. 21-23 3-22 p. 21-23 (PDF)
Het van start gaan van de "Farmanet"-toepassing vanaf 1 januari 2004 (Bescherming van de apothekers tegen systeemfouten [misbruik van de SIS-kaart - vals identificatienummer van de voorschrijver] - Controledienst van de verzekeringen) (3-102)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-28
p. 25-26 3-28 p. 25-26 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Gelijkwaardige sociale bescherming voor de zelfstandigen
3-6
p. 23 3-6 p. 23 (PDF)
   Geneesmiddelendistributie
3-6
p. 24 3-6 p. 24 (PDF)
   Inwerkingstelling van het Kenniscentrum inzake gezondheidszorg
3-6
p. 24 3-6 p. 24 (PDF)
   Terugbetaling van de pil voor jongeren
3-6
p. 25 3-6 p. 25 (PDF)
   Verbruik van geneesmiddelen
3-6
p. 24 3-6 p. 24 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen (3-580)      
  Verslag van de heer Devolder
3-580/3
p. 1-7 3-580/3 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
3-51
p. 41-45 3-51 p. 41-45 (PDF)
  Gepastheid het voorstel van resolutie te behandelen vóór de herdenking op 7 april, alhoewel het Bureau beslist heeft dit punt van de agenda te schrappen
3-51
p. 39-41 3-51 p. 39-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douane-administraties, en met de Bijlage, gedaan te Brussel op 18 december 1997 (3-626)      
  Verslag van de heer Devolder
3-626/2
p. 1-2 3-626/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 (3-193)      
  Algemene bespreking
3-20
p. 29-50 3-20 p. 29-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Georgië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 december 2000 (3-364)      
  Verslag van de heer Devolder
3-364/2
p. 1-4 3-364/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van 25 juni 2002 en van 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom, en met de Bijlage (Harmonisering van de verkiezingsprocedures in de lidstaten ; evenredige vertegenwoordiging ; kiesdistricten ; kiesdrempel ; beperking verkiezingsuitgaven ; onverenigbaarheden ; verkiezingsperiode ; vacante zetel) (3-436)      
  Verslag van de heer Devolder
3-436/2
p. 1-2 3-436/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut voor veiligheidsstudies en het Satellietcentrum van de Europese Unie, alsmede aan hun organen en de leden van hun personeel worden verleend, gedaan te Brussel op 15 oktober 2001 (3-521)      
  Verslag van de heer Devolder
3-521/2
p. 1-2 3-521/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake cinematografische coproductie, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Straatsburg op 2 oktober 1992 (3-562)      
  Algemene bespreking
3-51
p. 48-49 3-51 p. 48-49 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december 1999 (3-338)      
  Verslag van de heer Devolder
3-338/2
p. 1-4 3-338/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 27 januari 1999 (3-230)      
  Algemene bespreking
3-25
p. 27-31 3-25 p. 27-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake merkenrecht en het Uitvoeringsreglement, gedaan te Genève op 27 oktober 1994 (Regeling van de formaliteiten in het verkeer tussen aanvragers en houders van merkenrechten en de merkenbureaus - World Intellectual Property Organisation) (3-526)      
  Verslag van de heer Devolder
3-526/2
p. 1-2 3-526/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en met de Bijlage, aangenomen te Genève op 25 juni 1969 (3-582)      
  Verslag van de heer Devolder
3-582/2
p. 1-2 3-582/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten (Uitbreiding van de neutrale zone zodat het Huis van de Vlaamse parlementsleden, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de gebouwen van het federale Parlement aan de Hertogstraat er voortaan toe behoren) (3-552)      
  Voorstel van de heer Devolder
3-552/1
p. 1-2 3-552/1 p. 1-2 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999