5-1734/1

5-1734/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

19 JULI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet

(Ingediend door de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne, Freya Piryns en de heer Philippe Mahoux)


TOELICHTING


Dit voorstel tot herziening van de Grondwet moet samen worden gelezen met de andere hiermee gelijktijdig in het Parlement ingediende voorstellen tot herziening van de artikelen 43, 44, 46, 56, 57, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100, 119 en 167 van de Grondwet (Stukken Senaat, nrs. 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1; 5-1743/1). De toelichting bij het voorstel tot herziening van artikel 43 (Stuk Senaat, nr. 5-1720/1) geeft een overzicht van de gehele hervorming van het tweekamerstelsel.

Overeenkomstig het punt 4º van de overgangsbepaling die werd toegevoegd aan artikel 195 van de Grondwet bij de herziening van dat artikel van 29 maart 2012 (Belgisch Staatsblad 6 april 2012, ed. 2), is artikel 74 voor herziening vatbaar.

Net als vandaag zullen drie wetgevingsprocedures bestaan, namelijk de procedure voor aangelegenheden die verplicht bicameraal zijn, de procedure voor optioneel bicamerale aangelegenheden en de procedure voor aangelegenheden die tot het éénkamerstelsel zullen behoren.

Zoals het punt 4º van de overgangsbepaling aan artikel 195 van de Grondwet stelt, worden de « residuaire wetgevende bevoegdheden » aan de Kamer van volksvertegenwoorders toegewezen. Daarom wordt zowel in artikel 77 als in artikel 78 van de Grondwet een limitatieve lijst van aangelegenheden opgenomen en wordt tegelijk bepaald dat alle aangelegenheden die niet worden vermeld in de genoemde artikelen, onder de monocamerale procedure vallen.

Deze bepaling zal in werking treden op de dag van de verkiezingen van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014, zoals het geval is voor de gehele hervorming van de Senaat.

Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 74 van de Grondwet wordt vervangen als volgt :

« Art. 74. In afwijking van artikel 36 wordt de federale wetgevende macht gezamenlijk uitgeoefend door de Koning en de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de andere aangelegenheden dan die bedoeld in de artikelen 77 en 78.

Overgangsbepaling

Dit artikel treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. Tot die datum blijven de volgende bepalingen van toepassing :

In afwijking van artikel 36 wordt de federale wetgevende macht gezamenlijk uitgeoefend door de Koning en de Kamer van volksvertegenwoordigers voor :

1º het verlenen van naturalisaties;

2º de wetten betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de ministers van de Koning;

3º de begrotingen en de rekeningen van de Staat, onverminderd artikel 174, eerste lid, tweede zin;

4º de vaststelling van het legercontingent. »

12 juli 2012.

Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.