5-1751/1

5-1751/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

19 JULI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet


(Ingediend door de heren. Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne, Freya Piryns en de heer Philippe Moureaux)


TOELICHTING


Overeenkomstig de verklaring tot herziening van de Grondwet van 7 mei 2010 (Belgisch Staatsblad 7 mei 2010) en het punt 5º van de overgangsbepaling die werd toegevoegd aan artikel 195 van de Grondwet bij de herziening van dat artikel van 29 maart 2012 (Belgisch Staatsblad 6 april 2012, ed. 2), kan artikel 117 van de Grondwet worden herzien.

Volgens huidig artikel 117 van de Grondwet worden de leden van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen voor vijf jaar gekozen en worden de Parlementen om de vijf jaar geheel vernieuwd. Artikel 117 van de Grondwet schrijft ook voor dat de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op dezelfde dag plaatsvinden en samenvallen met de verkiezingen voor het Europese Parlement, tenzij een wet aangenomen met een bijzondere meerderheid er anders over beschikt.

Artikel 117 van de Grondwet wordt gewijzigd. Het bevestigt dat de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen plaatsvinden op dezelfde dag als de verkiezingen voor het Europese Parlement, maar bepaalt voortaan dat de bijzondere wet de Gemeenschaps- en Gewestparlementen kan toestaan van deze regel af te wijken bij decreet of ordonnantie. Datzelfde lid voorziet erin dat het de Gemeenschaps- en Gewestparlementen, in uitvoering van een bijzondere wet, is toegestaan bij decreet of bij ordonnantie af te wijken van de regel dat de leden van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen voor vijf jaar gekozen worden en de Parlementen om de vijf jaar geheel vernieuwd worden. Dit decreet of deze ordonnantie wordt aangenomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van het betrokken Parlement aanwezig is. Dit decreet of deze ordonnantie zal evenwel pas kunnen worden aangenomen nadat de bijzondere wet de datum van inwerkingtreding van het nieuwe artikel 118, § 2, vierde lid zal bepaald hebben, dus na de verkiezingen voor het Europese Parlement van 2014 (Stuk Senaat, nr. 5-1752/1).

Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MOUREAUX.

VOORSTEL


Enig artikel

In artikel 117 van de Grondwet, gewijzigd bij de herziening van de Grondwet van 25 februari 2005, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1º het tweede lid, gewijzigd bij de herziening van de Grondwet van 25 februari 2005, wordt vervangen als volgt :

« De verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen vinden plaats op dezelfde dag die samenvalt met die van de verkiezingen voor het Europese Parlement. »;

2º het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :

« In uitvoering van een wet bedoeld in artikel 118, § 2, vierde lid, kan een decreet of een in artikel 134 bedoelde regel, aangenomen overeenkomstig artikel 118, § 2, vierde lid, afwijken van het eerste en tweede lid. »

12 juli 2012.

Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MOUREAUX.