5-1745/1

5-1745/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

19 JULI 2012


Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek

(Ingediend door de heren Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne, Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Bart Tommelein)


TOELICHTING


Het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011 bepaalt dat de Senaat zal worden aangepast aan de nieuwe staatsstructuur. Voor het eerst bij de samenvallende verkiezingen van 2014 zal de Senaat worden omgevormd tot een kamer van de deelstaten.

Overeenkomstig artikel 68 van de Grondwet, bepaalt de bijzondere wet de territoriale omschrijvingen die in aanmerking komen voor de verdeling van de zetels van de respectievelijke taalgroepen.

Dit voorstel van bijzondere wet strekt ertoe deze bepaling uit te voeren en dient dus samen te worden gelezen met het voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (Stuk Senaat, nr. 5-1725/1). Deze twee voorstellen getuigen van een zekere en onbetwistbare eenheid van opzet tussen wat de Grondwetgever onderneemt enerzijds en het huidige hiermee gelijktijdig in het Parlement ingediende voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het Kieswetboek anderzijds.

Het huidige voorstel komt voort uit het zoeken naar een noodzakelijk evenwicht tussen de belangen van de verschillende gemeenschappen en gewesten binnen de Belgische Staat en heeft tot doel nieuwe communautaire conflicten te vermijden. Het Grondwettelijk Hof heeft al herhaaldelijk het belang benadrukt van dergelijke maatregelen voor het evenwicht en de vrede tussen gemeenschappen. Het Hof heeft ook de geldigheid ervan erkend in het licht van de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, voor zover de maatregelen in verhouding staan tot het beoogde doel.

Ook de Afdeling Wetgeving Raad van State bevestigde deze stelling en erkende dat het bij uitstek de taak is van de wetgever om te bepalen hoe het beoogde evenwicht moet worden gerealiseerd.

« Zoals onder meer uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens en het Grondwettelijk Hof blijkt, is het bij de beoordeling van diverse onderdelen van een hervorming van de staat van belang om aandacht te hebben voor het geheel van de hervorming. Waar een evenwicht wordt nagestreefd binnen de federale staat, te realiseren door middel van een complex geheel van regels, kan een bepaalde beperking van grondrechten of een bepaald verschil in behandeling tussen categorieën personen zijn verantwoording vinden in het met de hele hervorming nagestreefde doel — « de beveiliging van een hoger openbaar belang » —, in zoverre althans de genomen maatregelen redelijkerwijze kunnen worden aangezien als niet onevenredig met het door de wetgever nagestreefde doel. Dit is des te meer het geval waar « het [...] tot stand gebrachte evenwicht steunt op een ruime consensus tussen de gemeenschappen ».

Het is in een dergelijke aangelegenheid bij uitstek de taak van de wetgever om te oordelen hoe het beoogde evenwicht gerealiseerd moet worden. (1)  »

Overeenkomstig de wil van de Grondwetgever, gebeurt de verdeling van de zetels voor de gecoöpteerde senatoren van de Franse taalgroep op basis van de stemcijfers behaald bij de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskringen Brussel-Hoofdstad, Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde.

De verdeling van de zetels van de Nederlandse taalgroep gebeurt op basis van de stemcijfers behaald bij de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskringen Antwerpen, Brussel-Hoofdstad, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.

Deze bijzondere wet treedt in werking op de dag van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers die zullen worden gehouden op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestverkiezingen in 2014.

Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.

VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET


HOOFDSTUK I. — Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II. — Wijzigingen van het Kieswetboek

Art. 2

In titel VII, hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 3, van het Kieswetboek, ingevoegd bij de wet van [...], wordt een artikel 217quater ingevoegd, luidende :

« Art. 217quater. Voor de verdeling van de zetels van de gecoöpteerde senatoren die behoren tot de Franse taalgroep wordt het stemcijfer bedoeld in artikel 166 van de lijsten in de kieskringen Henegouwen, Namen, Luik, Luxemburg, Waals-Brabant, Brussel-Hoofdstad en het administratief arrondissement van Halle-Vilvoorde, die behoren tot eenzelfde politieke formatie, opgeteld. »

Art. 3

In titel VII, hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van [...], wordt een artikel 217quinquies ingevoegd, luidende :

« Art. 217quinquies. Voor de verdeling van de zetels die behoren tot de Nederlandse taalgroep wordt het stemcijfer bedoeld in artikel 166 van de lijsten in de kieskringen Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad, die behoren tot eenzelfde politieke formatie, opgeteld. »

HOOFDSTUK III. — Inwerkingtreding

Art. 4

Deze wet treedt in werking op de dag van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers die zullen worden gehouden op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014.

12 juli 2012.

Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.

(1) Parl. St. Senaat, 2011-2012, 5-1565/2, blz. 6.