5-1738/1

5-1738/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

19 JULI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet


(Ingediend door de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne, Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Bert Anciaux)


TOELICHTING


Dit voorstel tot herziening van de Grondwet moet samen worden gelezen met de andere hiermee gelijktijdig in het Parlement ingediende voorstellen tot herziening van de artikelen 43, 44, 46, 56, 57, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100, 119 en 167 van de Grondwet (Stukken Senaat, nrs. 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1; 5-1743/1). De toelichting bij het voorstel tot herziening van artikel 43 (Stuk Senaat, nr. 5-1720/1) geeft een overzicht van de gehele hervorming van het tweekamerstelsel.

Overeenkomstig het punt 4º van de overgangsbepaling die werd toegevoegd aan artikel 195 van de Grondwet bij de herziening van dat artikel van 29 maart 2012 (Belgisch Staatsblad 6 april 2012, ed. 2), is artikel 76 van de Grondwet voor herziening vatbaar.

Rekening houdend met de wijziging van de rol van de Senaat bepaalt het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011 dat het Kamerreglement in een tweede lezing zal voorzien.

Het verdient de voorkeur om deze mogelijkheid grondwettelijk te verankeren. Daarom voorziet dit voorstel tot herziening in een toevoeging van een derde lid in artikel 76 van de Grondwet, waarin wordt voorzien dat een voorstel of ontwerp in de Kamer van volksvertegenwoordigers aan een tweede lezing kan worden onderworpen.

De nadere invulling van de tweede lezing zal, in overeenstemming met artikel 60 van de Grondwet, door de Kamer gebeuren in haar reglement. Het staat de Kamer dus vrij om de vorm van de tweede lezing uit te tekenen.

Het doel van de tweede lezing moet integraal gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de wetgeving.

De procedure van de tweede lezing in het Kamerreglement moet bijvoorbeeld voldoende tijd voor reflectie voorzien. De taak van de tweede lezing zou kunnen worden toevertrouwd aan een bijzondere commissie.

De kwaliteit van wetgeving hangt uiteraard niet alleen af van een efficiënt systeem van een tweede lezing. Onder meer de kwaliteit en inschakeling van de juridische diensten van de wetgevende Kamers kan bijdragen tot betere wetgeving.

Deze bepaling zal in werking treden op de dag van de verkiezingen van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014, zoals het geval is voor de gehele hervorming van de Senaat.

Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.

VOORSTEL


Enig artikel

In artikel 76 van de Grondwet, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Het reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers voorziet in een procedure van een tweede lezing. »

2º het artikel wordt aangevuld met een overgangsbepaling, luidende :

« Overgangsbepaling

Het derde lid treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. »

12 juli 2012.

Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.