5-1728/1

5-1728/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

19 JULI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet


(Ingediend door mevrouw Freya Piryns, de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en mevrouw Christine Defraigne)


TOELICHTING


Dit voorstel tot herziening van de Grondwet moet samen worden gelezen met de andere hiermee gelijktijdig in het Parlement ingediende voorstellen tot herziening van de artikelen 43, 44, 46, 56, 57, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100, 119 en 167 van de Grondwet (Stukken Senaat, nrs. 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1727/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1; 5-1743/1). De toelichting bij het voorstel tot herziening van artikel 43 (Stuk Senaat, nr. 5-1720/1) geeft een overzicht van de gehele hervorming van het tweekamerstelsel.

Overeenkomstig het punt 4º van de overgangsbepaling die werd toegevoegd aan artikel 195 van de Grondwet bij de herziening van dat artikel van 29 maart 2012 (Belgisch Staatsblad 6 april 2012, ed. 2), is artikel 71 van de Grondwet voor herziening vatbaar.

1. Het bedrag van de vergoeding

De bepaling van de vergoeding van de senatoren in de Grondwet is te rigide. In de praktijk wordt dit bedrag vastgesteld in de dotatie van de Senaat. Deze bepaling wordt bijgevolg opgeheven.

2. De vergoeding van de deelstaatsenatoren

Dit voorstel moet eveneens samen worden gelezen met het voorstel van bijzondere wet dat artikel 31ter van de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen zal wijzigen, gelijktijdig met dit voorstel tot herziening van de Grondwet ingediend in het Parlement (Stuk Senaat, nr. 5-1746/1).

Thans valt de vergoeding van de gemeenschapssenatoren ten laste van de dotatie van de Senaat. Deze vergoeding is gelijk aan de vergoeding van de rechtstreeks verkozen senatoren.

Overeenkomstig artikel 31ter, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, kan deze vergoeding niet gecumuleerd worden met de vergoeding als Gemeenschapsparlementslid.

Deze bepaling zal worden opgeheven. De basisvergoeding van de deelstaatsenatoren zal ten laste vallen van de respectieve Gemeenschaps- en Gewestparlementen die de deelstaatsenatoren aanwijzen.

3. De vergoeding van de gecoöpteerde senatoren

De vergoeding van de gecoöpteerde senatoren zal ten laste van de dotatie van de Senaat blijven en het precieze bedrag ervan worden vastgesteld in het Reglement van de Senaat.

Deze bepaling zal in werking treden op de dag van de verkiezingen van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014, zoals het geval is voor de gehele hervorming van de Senaat.

Freya PIRYNS.
Bert ANCIAUX.
Philippe MAHOUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

VOORSTEL


Enig artikel

In artikel 71 van de Grondwet, gewijzigd bij de herziening van 25 maart 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het tweede lid worden de woorden « ; die vergoeding is vastgesteld op vierduizend frank per jaar » opgeheven;

2º tussen het tweede en het derde lid worden drie leden ingevoegd, luidende :

« De vergoeding van de senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 1º tot 4º, wordt bepaald door het Gemeenschaps- of Gewestparlement dat deze aanwijst. De vergoeding valt ten laste van dit Parlement.

De vergoeding van de senator bedoeld in artikel 67, § 1, 5º, stemt overeen met de vergoeding van de senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 3º, en valt ten laste van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

De vergoeding van de senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 6º en 7º, valt ten laste van de dotatie van de Senaat. »;

3º het artikel wordt aangevuld met een overgangsbepaling, luidende :

« Overgangsbepaling

De invoeging van het derde tot en met het vijfde lid van dit artikel treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014.

Tot die datum hebben de senatoren recht op een vergoeding van vierduizend frank per jaar.

»

12 juli 2012.

Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.