4-603/1

4-603/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

5 MAART 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

(Ingediend door de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée, Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns)


TOELICHTING


ALGEMENE INLEIDING

Zie de algemene inleiding bij het voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (stuk 4-602/1).

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Artikel 2

Zie de toelichting bij artikel 28 van het voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (stuk 4-602/1).

Artikel 3

Zie de toelichting bij artikel 6 van het voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (stuk 4-602/1).

Artikel 4

De datum van inwerkingtreding is dezelfde als de datum bepaald door het voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (stuk 4-602/1).

Hugo VANDENBERGHE
Philippe MONFILS
Paul WILLE
Philippe MOUREAUX
Johan VANDE LANOTTE
Francis DELPÉRÉE
Marcel CHERON
Freya PIRYNS.

WETSVOORSTEL


HOOFDSTUK I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II

Wijzigingen van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

Art. 2

In de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap wordt een artikel 58decies ingevoegd dat luidt als volgt :

« Art. 58decies — Voor het begrotingsjaar 2009 worden er 518 984 euro aan bijkomende middelen overgedragen aan de Duitstalige Gemeenschap.

Vanaf het begrotingsjaar 2010 wordt het in het eerste lid bedoelde bedrag aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen, alsook aan 91 % van de reële groei van het bruto nationaal inkomen van het betrokken begrotingsjaar ».

Art. 3

In dezelfde wet wordt een artikel 58undecies ingevoegd, luidende :

« Art. 58undecies. — § 1. Voor het begrotingsjaar 2009 wordt er een bedrag van 250 526 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2008, aan de Duitstalige Gemeenschap toegewezen.

§ 2. Vanaf het begrotingsjaar 2009 wordt het in § 1 bedoelde bedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen alsook aan de reële groei van het bruto nationaal inkomen van het betrokken begrotingsjaar. »

HOOFDSTUK III

Slotbepaling

Art. 4

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2009.

4 maart 2008.

Hugo VANDENBERGHE
Philippe MONFILS
Paul WILLE
Philippe MOUREAUX
Johan VANDE LANOTTE
Francis DELPÉRÉE
Marcel CHERON
Freya PIRYNS.