3-1440/6

3-1440/6

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

2 MEI 2006


Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten


AMENDEMENTEN


Nr. 88 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 6

In § 1 van het voorgestelde artikel na de woorden « gaat het », de woorden « indien nodig », invoegen.

Verantwoording

Er moet worden gepreciseerd dat het nagaan van de oorzaken van de steriliteit, de onvruchtbaarheid, ... geen verplichte voorwaarde is om toegang te hebben tot MBV. Dat is alleen gerechtvaardigd als dergelijk probleem zich voordoet. Daartoe strekt dit amendement.

Nr. 89 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 3

Het voorgestelde artikel wijzigen als volgt :

A. In § 1 het woord « boventallige » doen vervallen.

B. In § 2 het woord « boventallige » doen vervallen.

Verantwoording

Deze artikelen hebben niet alleen betrekking op boventallige embryo's.

Christine DEFRAIGNE.
Jacinta DE ROECK.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 90 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 12

In de Nederlandse tekst van § 1, 1º, van het voorgestelde artikel de woorden « de algemene informatieverplichting inzake informatie » vervangen door de woorden « de verplichting inzake algemene informatie ».

Verantwoording

Analoge vertaling van de Franse tekst.

Patrik VANKRUNKELSVEN
Mia DE SCHAMPHELAERE
Clotilde NYSSENS
Christine DEFRAIGNE
Jacinta DE ROECK
Jean CORNIL.

Nr. 91 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 73 (nieuw)

Een Titel VII (nieuw) met als opschrift « Overgangsbepalingen » toevoegen, dat artikel 73 (nieuw) omvat, luidend als volgt :

« Art. 73. — In geval van bestaande boventallige embryo's die in bewaring zijn gegeven vóór de inwerkingtreding van deze wet en voor dewelke geen bestemming vastgelegd werd, informeert het centrum naar de wens van de wensouder(s).

Indien er geen eenduidige wens van de wensouder(s) kan verkregen worden, worden de boventallige embryo's vernietigd. »

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 92 VAN DE HEER MAHOUX

Art. 2

Aan het voorgestelde artikel een v) toevoegen, luidende :

« v) matching : techniek die erin bestaat gameten en boventallige embryo's zo te kiezen dat er geen al te grote verschillen ontstaan tussen de donor en de ontvanger(s). »

Philippe MAHOUX.

Nr. 93 VAN DE HEER MAHOUX C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 13

In § 2, 3º, van het voorgestelde artikel de laatste volzin doen vervallen.

Verantwoording

Het probleem van de reeds bestaande overtallige embryo's zal worden geregeld door een overgangsbepaling die bij amendement zal worden ingevoegd aan het einde van de tekst (artikel 73).

Het lot van overtallige embryo's aangemaakt ná deze wet, moet worden vastgesteld in de basisovereenkomst. Het is dus onmogelijk dat de wensouders hierover geen instructies zouden hebben gegeven.

Philippe MAHOUX.
Jacinta DE ROECK.
Christine DEFRAIGNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 94 VAN MEVROUW DE ROECK C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 23

In het 1º van het voorgestelde artikel de woorden « behalve met het oog op de matching tussen donoren en ontvangers » toevoegen.

Verantwoording

Het is de bedoeling om een tegenstrijdigheid te voorkomen tussen het principiële verbod op eugenetische praktijken en de mogelijkheid om een donor te kiezen die overeenstemt met de fysieke kenmerken van de ontvanger(s). Dat zijn weliswaar niet-pathologische kenmerken, maar in de praktijk zoeken de centra altijd donoren waarin de ontvangers zich kunnen « herkennen ». Men zal bijvoorbeeld nooit gameten van een Afrikaanse donor geven aan blanke ontvangers.

Jacinta DE ROECK
Christine DEFRAIGNE
Patrik VANKRUNKELSVEN
Philippe MAHOUX.

Nr. 95 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 51

In het 1º van het voorgestelde artikel de woorden « behalve met het oog op de matching tussen donoren en ontvangers » toevoegen.

Verantwoording

Het is de bedoeling om een tegenstrijdigheid te voorkomen tussen het principiële verbod op eugenetische praktijken en de mogelijkheid om een donor te kiezen die overeenstemt met de fysieke kenmerken van de ontvanger(s). Dat zijn weliswaar niet-pathologische kenmerken, maar in de praktijk zoeken de centra altijd donoren waarin de ontvangers zich kunnen « herkennen ». Men zal bijvoorbeeld nooit gameten van een Afrikaanse donor geven aan blanke ontvangers.

Christine DEFRAIGNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Philippe MAHOUX.
Jacinta DE ROECK.

Nr. 96 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 55

Het eerste lid van het voorgestelde artikel vervangen als volgt :

« Wanneer gameten gebruikt worden voor een donatieprogramma, moet het geraadpleegde fertiliteitscentrum alle gegevens die zouden kunnen leiden tot de identificatie van de donor, ontoegankelijk maken. Deze bepaling vormt geen beletsel voor niet-anonieme donatie, met instemming van de donor van de gameten en van de ontvanger(s) ».

Verantwoording

Het centrum mag in geen geval gegevens meedelen die het mogelijk maken de donor te identificeren, ongeacht of die laatste al dan niet gekend wil zijn. Dat impliceert uiteraard dat een ontvanger en een donor kunnen overeenkomen dat de donatie niet anoniem zal zijn. Voor de donatie van eicellen is dat overigens de gewoonte. In onze centra is het immers meestal een zus of een vriendin die eicellen afstaat aan een vrouw die er nodig heeft.

Het centrum kan dus geen enkel gegeven meedelen, zelfs als het kind erom vraagt. De ouders en de donor daarentegen doen wat ze willen.

Patrik VANKRUNKELSVEN
Christine DEFRAIGNE
Jacinta DE ROECK
Philippe MAHOUX.

Nr. 97 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 20

Het tweede lid van het voorgestelde artikel vervangen als volgt :

« Overeenkomstig de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro kan de beslissing om de overtallige embryo's te gebruiken voor onderzoek worden ingetrokken tot de aanvang van het onderzoek. »

Verantwoording

Er wordt herinnerd aan artikel 8, derde lid van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro.

Christine DEFRAIGNE.
Jacinta DE ROECK.
Philippe MAHOUX.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 98 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

(Subamendement op amendement nr. 15)

In § 2, 1º, van het voorgestelde artikel, na de woorden « te ondergaan » volgende woorden invoegen « en alle medische gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet, te verstrekken ».

Verantwoording

Zie bespreking in commissie.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 99 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 29

In § 2, 2º, van het voorgestelde artikel de woorden « gunstig zijn, met andere woorden » vervangen door de woorden « donatie onmogelijk :maken, meer bepaald ».

Nr. 100 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 29

In § 2, 3º, van het voorgestelde artikel, de woorden « met andere woorden » vervangen door de woorden « meer bepaald ».

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nr. 101 VAN MEVROUW DEFRAIGNE

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 29

Het 1º van § 2 van het voorgestelde artikel vervangen als volgt :

« 1º de verbintenis aangegaan door de donor of de donoren om de informatie te verstrekken nodig voor de uitvoering van deze wet en om alle onderzoeken te ondergaan waarmee het fertiliteitscentrum kan nagaan of de gedoneerde embryo's gezond zijn; ».

Verantwoording

De donor moet zich ertoe verbinden de nodige medische informatie te verstrekken die belangrijk kan zijn voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van het ongeboren kind. De donor behoort te weten dat hij dit soort informatie zal moeten meedelen, zoals nader omschreven wordt in artikel 34.

Christine DEFRAIGNE.

Nr. 102 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 29

In § 2, 2º, van het voorgestelde artikel, het woord « gunstig » vervangen door de woorden « onverenigbaar met de donatie ».

Verantwoording

Als er geen donatie kan gebeuren, dan dient de andere bestemming gestipuleerd te worden.

Nr. 103 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 29

§ 3 van het voorgestelde artikel vervangen als volgt :

« Eenmaal de procedure tot donatie van boventallige embryo's is gestart, is de donatie onherroepelijk. »

Verantwoording

Verduidelijking van deze paragraaf.

Patrik VANKRUNKELSVEN
Jacinta DE ROECK
Christine DEFRAIGNE
Mia DE SCHAMPHELAERE
Clotilde NYSSENS.

Nr. 104 VAN MEVROUW DEFRAIGNE

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 35

In het 1º van dit artikel de woorden « op het moment dat zij een keuze maken » doen vervallen.

Verantwoording

Er is geen reden om het ogenblik van de aanvraag aan te geven. Bovendien wekt het te veel de indruk dat men een keuze in een catalogus maakt, wat natuurlijk niet het geval is.

Christine DEFRAIGNE.

Nr. 105 VAN DE DAMES NYSSENS EN DE SCHAMPHELAERE

(Subamendement op amendement nr. 92)

Art. 2

In punt v) van het voorgestelde artikel tussen het woord « grote » en het woord « verschillen » invoegen het woord « lichamelijke ».

Verantwoording

Het amendement strekt ertoe te voorkomen dat het ontvangende paar « een keuze kan maken » op basis van de sociologische afkomst, het karakter, het beroep ... van de donor en de selectie te beperken tot de lichamelijke kenmerken.

Clotilde NYSSENS.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nr. 106 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 34

In het voorgestelde artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A) in het eerste lid, de tekst na de woorden « volgende gegevens » doen vervallen;

B) in het tweede lid, de tekst na de woorden « en de wijze waarop ze worden » vervangen door de woorden « ter beschikking worden gesteld ».

Nr. 107 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 62

In het voorgestelde artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A) in het eerste lid, de tekst na de woorden « volgende gegevens » doen vervallen;

B) in het tweede lid, de tekst na de woorden « en de wijze waarop ze worden » vervangen door de woorden « ter beschikking worden gesteld ».

Verantwoording

De gegevens dienen verzameld te worden conform de wet van 8 december 1992. De manier waarop deze verzameld worden zal door de Koning bepaald worden.

Patrik VANKRUNKELSVEN
Jacinta DE ROECK
Christine DEFRAIGNE
Mia DE SCHAMPHELAERE
Clotilde NYSSENS.

Nr. 108 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 35

In het eerste lid, 1º, van het voorgestelde artikel, de tekst na de woorden « daarom vragen » vervangen door de woorden « na de implantatie; ».

Verantwoording

Het Centrum bepaalt de matching van de fysieke kenmerken van ouder(s) met die van het embryo. De ontvangster kan hierin geen keuze maken over specifieke kenmerken (bijvoorbeeld blauwe ogen, ...).

Na implantatie kunnen de fysieke kenmerken wel overgemaakt worden.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 109 VAN DE DAMES DEFRAIGNE EN DE ROECK

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 48

In het tweede lid van het voorgestelde artikel, de woorden « in de zin van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro » doen vervallen.

Verantwoording

De wet van 11 mei 2003 geldt voor embryo's en de verwijzing ernaar dreigt het onderzoek op gameten nodeloos ingewikkeld te maken.

Christine DEFRAIGNE.
Jacinta DE ROECK.

Nr. 110 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 49

In het voorgestelde artikel, de woorden « in de zin van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro » doen vervallen.

Verantwoording

Zelfde verantwoording als bij amendement nr. 109.

Christine DEFRAIGNE.
Jacinta DE ROECK.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 111 VAN MEVROUW DEFRAIGNE

(Subamendement op amendement nr. 15)

Art. 48

In het tweede lid van het voorgestelde artikel, de woorden « is onherroepelijk » vervangen door de woorden « kan worden ingetrokken tot de aanvang van het onderzoek ».

Verantwoording

Het is belangrijk dezelfde formulering te gebruiken als in artikel 8, derde lid, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro.

Christine DEFRAIGNE.