3-513/2

3-513/2

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

17 FEBRUARI 2004


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 1bis (nieuw)

Een artikel 1bis (nieuw) invoegen, luidende :

Art. 1bis. Artikel 20, eerste lid, van de wet van 23 maart 1989 wordt aangevuld met de volgende zin

Het letterwoord of logo, waarbij dit laatste de grafische voorstelling is van de naam van de lijst, bestaat uit ten hoogste twaalf letters en/of cijfers en ten hoogste dertien tekens.

Ludwig VANDENHOVE.
Philippe MOUREAUX.
Bernard COLLAS.
Sfia BOUARFA.

Nr. 2 VAN MEVROUW BOUSAKLA C.S.

Art. 1bis (nieuw)

Een artikel 1bis (nieuw) wordt ingevoegd, luidend als volgt :

Art. 1bis. In artikel 2, tweede lid, 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 11 april 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

tussen de woorden zodra de kiezerslijst voor het Europese Parlement bedoeld in artikel 3 opgemaakt is, en de woorden exemplaren of afschriften ervan af te geven worden de woorden en uiterlijk 25 dagen voorafgaand aan de dag van de verkiezing van het Europese Parlement ingevoegd;

tussen de woorden Elke politieke partij kan kosteloos twee exemplaren of afschriften van deze lijst en krijgen, voor zover ze een kandidatenlijst worden de volgende woorden ingevoegd : , op papier en op een gestandardiseerde elektronische drager, .

Verantwoording

Dit amendement heeft betrekking op een modernisering van de afgifte door het gemeentebestuur van de lijst van de kiezers voor het Europese Parlement. Van zodra de kiezerslijst is opgemaakt, is het gemeentebestuur volgens de vigerende wetgeving verplicht er exemplaren of afschriften van af te geven aan de personen die optreden in naam van een politieke partij en er door middel van een aangetekende brief, gericht aan de burgemeester om vragen.

In de huidige stand van de wetgeving is er evenwel :

geen bepaling opgenomen waaruit blijkt op welk tijdstip voorafgaand aan de dag van de verkiezing van het Europese Parlement deze afgifte uiterlijk dient te geschieden. Om hieraan tegemoet te komen wordt voorgesteld dat deze afgifte uiterlijk 25 dagen voorafgaand aan de dag van de verkiezing van het Europese Parlement dient te geschieden. Dit is hetzelfde tijdstip waarop het gemeentebestuur de betrokken kiezerslijsten dient over te maken aan de provinciegouverneur (artikel 15 van het Kieswetboek);

geen bepaling opgenomen in welke vorm de kiezerslijsten ter beschikking kunnen worden gesteld. Om dit te verduidelijken wordt voorgesteld dat de kiezerslijsten op papier en op een gestandardiseerde elektronische drager aan de politieke partijen worden verstrekt.

Mimount BOUSAKLA.
Philippe MOUREAUX.
Jeannine LEDUC.
Bernard COLLAS.