2-1529/1

2-1529/1

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

13 MAART 2003


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 332 van het Wetboek van strafvordering en artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

(Ingediend door de heer Paul Galand en mevrouw Meryem Kaçar)


TOELICHTING


Artikel 332 van het Wetboek van strafvordering bepaalt dat, ingeval de beschuldigde of de getuige niet dezelfde taal spreken, de voorzitter van het hof van assisen ambtshalve een tolk benoemt die ten minste eenentwintig jaar oud is en niet kan worden gekozen uit de getuigen, de rechters en de gezworenen.

De indieners van dit wetsvoorstel stellen voor alle partijen dezelfde of gelijkwaardige verweerrechten toe te kennen wanneer daartegen geen enkel bezwaar dat te maken heeft met de hoedanigheid van de betrokken partij kan worden ingebracht.

Ook de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken moet worden gewijzigd zodat elke partij bij de strafprocedure, ongeacht de fase waarin zij wordt ondervraagd of gehoord, het recht krijgt om haar verklaringen af te leggen in de taal van haar keuze. Steeds met het oog op de gelijke behandeling van alle partijen moeten de gerechtelijke actoren, wanneer zij de taal die de gehoorde persoon ­ ongeacht zijn rol in de procedure ­ heeft gekozen, niet kennen, een beroep doen op de medewerking van een beëdigd vertaler.

Paul GALAND.
Meryem KAÇAR.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 332, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, worden tussen de woorden « de getuigen » en de woorden « of een van hen », de woorden « , de burgerlijke partij » ingevoegd.

Art. 3

Artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wordt gewijzigd als volgt :

A) Het eerste lid wordt vervangen als volgt :

« In alle ondervragingen en verhoren van het vooronderzoek en van het onderzoek, alsmede voor de onderzoeks- en vonnisgerechten, gebruiken de verdachte, de inverdenkinggestelde, de beklaagde, de beschuldigde, de benadeelde, de burgerlijke partij en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij de taal van hun keuze voor al hun verklaringen. »

B) In het tweede lid, worden de woorden « de verdachte » vervangen door de woorden « de gehoorde persoon ».

6 maart 2003.

Paul GALAND.
Meryem KAÇAR.
Marie-José LALOY.
Nathalie de T' SERCLAES.
Jean-Pierre MALMENDIER.
Josy DUBIÉ
Marie NAGY.
Frans LOZIE.