2-289/6

2-289/6

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

6 FEBRUARI 2003


Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen


AMENDEMENTEN


Nr. 26 VAN MEVROUW TAELMAN C.S.

Art. 5

In de eerste volzin van het eerste lid van dit artikel tussen het woord « intercommunale » en het woord « verenigingen » de woorden « en interprovinciale » invoegen.

Nr. 27 VAN MEVROUW TAELMAN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 20 van de regering)

Art. 6

In het eerste lid van dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

1º in het 8º, tussen het woord « intercommunale » en het woord « vereniging », de woorden « en interprovinciale » invoegen;

2º in het 11º, tussen het woord « voor » en de woorden « de instellingen van openbaar nut », de woorden « de leidinggevenden van » invoegen;

3º in het 11º, tussen het woord « voor » en de woorden « de openbare instellingen van sociale zekerheid », de woorden « de leidinggevenden van » invoegen.

Nr. 28 VAN MEVROUW TAELMAN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 21 van de regering)

Art. 12

In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

1º in punt 9, voorgesteld door het 4º, tussen de woorden « van toepassing is » en de woorden « en de openbare instellingen van sociale zekerheid », de woorden « of waarover de Duitstalige Gemeenschap het toezicht uitoefent » invoegen;

2º punt 12, voorgesteld door het 7º, doen voorafgaan door de woorden « de kabinetschefs, de adjunct-kabinetschefs en ».

Nr. 29 VAN MEVROUW TAELMAN C.S.

Art. 12

In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

1º een 3ºbis invoegen, luidende :

« 3ºbis in punt 8 worden de woorden « en interprovinciale » ingevoegd tussen het woord « intercommunale » en het woord « verenigingen »;

2º het 5º vervangen als volgt :

« 5º punt 10 wordt vervangen als volgt :

« 10º de ambtenaren-generaal van het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap; »;

3º het 8º vervangen als volgt :

« 8º de punten 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 worden vernummerd tot respectievelijk de punten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13. »

Verantwoording

De amendementen zijn ingegeven vanuit de bezorgdheid om een volstrekt parallellisme tussen artikel 12 (toepassing van de wet ratione personae) en artikel 6 (bepaling van welke personen verantwoordelijk zijn voor de aangifte) van het wetsontwerp en het ontwerp van bijzondere wet (stuk Senaat, nr. 2-290/1).

Martine TAELMAN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Jean-Marie HAPPART.
Frans LOZIE.
Louis SIQUET.
Armand DE DECKER.
Guy MOENS.