2-1193/2

2-1193/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

5 JULI 2002


Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER GEENS C.S.

In het dispositief, de woorden « Vraagt de regering » vervangen door de woorden « Steunt de inspanningen van de regering teneinde tot een vreedzame oplossing te komen in Congo en vraagt daarbij in het bijzonder : »

Nr. 2 VAN DE HEER GEENS C.S.

In punt 4 van het dispositief, de woorden « de landen die als bezetter aanwezig zijn in Oost-Congo ­ in de eerste plaats Rwanda ­ » vervangen door de woorden « alle landen die in Congo aanwezig zijn ».

Nr. 3 VAN DE HEER GEENS C.S.

In punt 6 van het dispositief, de woorden « effectief op te treden » vervangen door de woorden « het aanwenden van alle middelen op EU- en VN-niveau ».

André GEENS.
Marcel COLLA.
Alain DESTEXHE.
Paul GALAND.
Marie-José LALOY.
Michiel MAERTENS.

Nr. 4 VAN DE HEER COLLA

In considerans E, de woorden « vooral Rwanda » vervangen door de woorden « landen als Rwanda en Oeganda ».

Nr. 5 VAN DE HEER COLLA

In het dispositief, een nieuw punt 4bis invoegen, luidende als volgt :

« 4bis. Volle steun toe te kennen aan het initiatief van Angola om een gemengde Afrikaanse troepenmacht op de been te brengen inzonderheid met het oog op het uitvoeren van grenscontroles en aldus de integriteit van het grondgebied van de betrokken landen te vrijwaren. »

Nr. 6 VAN DE HEER COLLA

In het dispositief, een nieuw punt 7bis invoegen, luidende als volgt :

« 7bis. De verschillende Afrikaanse naties en organisaties van Staten alsook de lokale belangenorganisaties aan te zetten inspanningen te doen met het oog op het duurzaam oplossen van het conflict. »

Marcel COLLA.

Nr. 7 VAN DE HEER DESTEXHE C.S.

In punt 15 (1) van het dispositief de woorden « optimaal te betrekken bij de vervolging van » vervangen door de woorden « dringend te verzoeken vervolging in te stellen wegens ».

Verantwoording

Men kan het Internationaal Strafhof niet bevelen iets te doen. Men kan het dus niet betrekken bij de vervolging.

Alain DESTEXHE.
Paul DE GRAUWE.
Michiel MAERTENS.

Nr. 8 VAN DE REGERING

Aan het slot van punt 4 van het dispositief, de woorden « ook een embargo ... maatregelen », vervangen door de woorden « strenge controles op de financiële en ontwikkelingshulp en op het gebruik ervan », en het woord « drukkingsmiddelen » vervangen door het woord « actiemiddelen ».

Nr. 9 VAN DE REGERING

In punt 14 (2) van het dispositief, de woorden « de voorkoming of opheffing » vervangen door de woorden « het krachtdadig bestrijden ».

Nr. 10 VAN DE REGERING

In de Franse tekst van considerans H, het woord « cession » vervangen door het woord « cessation ».


Nr. 11 VAN DE DAMES THIJS EN de BETHUNE

(Subamendement op amendement nr. 1 van de heer Geens)

In het dispositief, de woorden « vraagt de regering de reeds geleverde inspanningen op te drijven en » invoegen voor de woorden « steunt de inspanningen ».

Erika THIJS.
Sabine de BETHUNE.