2-409/3

2-409/3

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

14 NOVEMBER 2001


Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling


AMENDEMENTEN


Nr. 14 VAN DE HEER DESTEXHE

(Subamendement op amendement nr. 11 van de heer Monfils)

Art. 3

Het tweede lid van het voorgestelde artikel 3 wijzigen als volgt :

A. De woorden « stelt de ouders in kennis » vervangen door de woorden « is verplicht de ouders in kennis te stellen »;

B. De eerste zin aanvullen als volgt : « en stelt hun systematisch voor een autopsie uit te voeren in het kader van een postmortaal medisch onderzoek »;

C. De woorden « schriftelijk worden vastgesteld » vervangen door de woorden « vermeld worden in het medisch dossier en medeondertekend door een getuige of een lid van het verplegend team ».

Alain DESTEXHE.

Nr. 15 VAN DE HEER REMANS

Art. 3

Het voorgestelde artikel 3 vervangen als volgt :

« Tenzij de personen die het ouderlijk gezag of het voogdijschap ten aanzien van het kind uitoefenen zich daartegen verzetten, worden kinderen overgebracht naar een referentiecentrum voor wiegendood waar bij wet bepaald een specifieke expertise zowel voor opvang als voor autopsie bestaat. Het transport van het overleden kind wordt door een koninklijk besluit op juridisch en financieel vlak geregeld. »

Nr. 16 VAN DE HEER REMANS

Art. 3

In het voorgestelde artikel, eerste lid, tussen de woorden « Bij elk overlijden » en « van een kind » de woorden « zonder medische verklaring voor oorzaak van plots overlijden » invoegen.

Nr. 17 VAN DE HEER REMANS

(Subsidiair amendement op amendement nr. 15)

Art. 3

In het eerste en tweede lid van het voorgestelde artikel de woorden « tenzij één van de ouders of beide ouders zich daartegen verzetten » vervangen door de woorden « tenzij de personen die het ouderlijk gezag of het voogdijschap ten aanzien van het kind uitoefenen, zich daartegen verzetten, behalve indien de beslissing daartoe genomen is door een gerechtelijk geneeskundige ».

Nr. 18 VAN DE HEER REMANS

Art. 6

Dit artikel doen vervallen.

Nr. 19 VAN DE HEER REMANS

Art. 6

Dit artikel aanvullen als volgt :

« De vermelding « wiegendood » kan slechts op het overlijdenscertificaat als een bewijs van autopsie is voorgelegd. »

Nr. 20 VAN DE HEER REMANS

Art. 6

Dit artikel aanvullen als volgt :

« Indien bij onverwacht overlijden zonder medische verklaring de autopsie geweigerd wordt door de personen die het ouderlijk gezag of het voogdijschap ten aanzien van het kind uitoefenen, wordt deze weigering vermeld op het overlijdenscertificaat. »

Nr. 21 VAN DE HEER REMANS

Art. 7

In het voorgestelde artikel de woorden « en rekening gehouden met de gevoelens van de ouders en het gezin » vervangen door de woorden « het begeleidend team van het referentiecentrum moet instaan voor de psycho-sociale ondersteuning van de ouders en het gezin ».

Nr. 22 VAN DE HEER REMANS

Art. 8

In het voorgestelde artikel de woorden « een standaardprotocol en, voor zover als mogelijk » vervangen door de woorden « een consensusprotocol binnen de referentiecentra opgesteld in het kader van de wiegendood ».

Nr. 23 VAN DE HEER REMANS

Art. 9

In het voorgestelde artikel tussen de woorden « De resultaten worden zo spoedig mogelijk » en de woorden « aan de ouders » de woorden « wanneer de gegevens bekend zijn » invoegen.

Jan REMANS.

Nr. 24 VAN DE HEER DESTEXHE

Het wetsvoorstel en zijn opschrift vervangen als volgt :

« Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na de wiegendood van een zuigeling

Artikel 1. ­ Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. ­ Deze wet is van toepassing op autopsieën die worden uitgevoerd op kinderen die vóór de leeftijd van één jaar overleden zijn, indien er geen vermoeden bestaat dat zij een niet-natuurlijke dood gestorven zijn.

Art. 3. ­ De ouders van een kind van minder dan één jaar dat om onverklaarbare redenen is overleden, kunnen een autopsie aanvragen om de doodsoorzaak op te sporen.

De betrokken arts is verplicht de ouders in kennis te stellen van dat recht en stelt hen systematisch voor een autopsie uit te voeren in het kader van een postmortaal medisch onderzoek.

De beslissing van de ouders om de autopsie al dan niet te laten uitvoeren moet worden vermeld (in het medisch dossier en medeondertekend door een getuige of een lid van het verplegend team) of (schriftelijk).

Art. 4. ­ Na de instemming van de ouders om een autopsie uit te voeren worden de kinderen die thuis overleden zijn, overgebracht naar het meest nabij gelegen referentiecentrum waar de autopsie kan worden uitgevoerd. De nadere regels voor het vervoer worden vastgesteld bij koninklijk besluit.

Art. 5. ­ Als beide ouders overleden, afwezig of onbekwaam verklaard zijn, wordt het voorstel om een autopsie uit te voeren als bedoeld in artikel 3, gedaan aan de voogd, de grootouders of de meerderjarige broers of zusters, onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde regels die van toepassing zijn op de ouders.

Art. 6. ­ Wanneer de beslissing om een autopsie te aanvaarden, als bedoeld in de artikelen 3 of 5, genomen is, wordt de autopsie zo snel mogelijk uitgevoerd. Daarbij moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de ouders, en eventueel van de voogd, de grootouders, de broers en zusters, wat betreft het ogenblik van de autopsie.

Art. 7. ­ Bij het uitvoeren van de autopsie moet respect betoond worden voor het stoffelijk overschot en rekening worden gehouden met de gevoelens van de ouders en het gezin.

Art. 8. ­ De autopsie wordt uitgevoerd volgens een standaardprotocol en, voor zover als mogelijk, door een patholoog-anatoom die is gespecialiseerd in de autopsie van kinderen.

Art. 9. ­ De resultaten worden zo spoedig mogelijk tijdens een onderhoud aan de ouders meegedeeld door de arts van hun keuze. Is er een vermoeden dat het kind een niet-natuurlijke dood is gestorven, dan wordt dat meegedeeld aan de bevoegde gerechtelijke diensten.

Art. 10. ­ De artsen en het begeleidend team van het referentiecentrum bieden psychosociale ondersteuning aan.

Art. 11. ­ Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Na vijf jaar wordt de wet door het Parlement geëvalueerd. »

Alain DESTEXHE.

Nr. 25 VAN DE HEER GALAND EN MEVROUW DE ROECK

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 2

In dit artikel, tussen de woorden « die voor de leeftijd van een jaar » en de woorden « overleden zijn », invoegen het woord « onverwacht ».

Verantwoording

Precisering in het licht van het nieuwe opschrift.

Paul GALAND.
Jacinta DE ROECK.

Nr. 26 VAN DE HEER DESTEXHE C.S.

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 2

Dit artikel wijzigen als volgt :

A) Tussen de woorden « op kinderen die » en de woorden « voor de leeftijd van een jaar » invoegen de woorden « onverwacht en om medisch onverklaarbare redenen ».

B) Doen vervallen de woorden « indien er geen vermoeden bestaat dat zij een niet-natuurlijke dood gestorven zijn ».

Alain DESTEXHE.
Jan REMANS.
Georges DALLEMAGNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 27 VAN DE HEER DESTEXHE EN MEVROUW BOUARFA

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Opschrift

In het opschrift de woorden « de wiegendood van een zuigeling » vervangen door de woorden « het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan een jaar ».

Alain DESTEXHE.
Sfia BOUARFA.

Nr. 28 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

Art. 3

Het eerste lid van dit artikel aanvullen als volgt :

« De betrokken arts is verplicht ouders in kennis te stellen van het doel van deze wet en het recht om zich hier tegen te verzetten. »

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 29 VAN DE HEER GALAND

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 3

In het tweede lid van dit artikel de woorden « en stelt hen systematisch voor een autopsie uit te voeren » vervangen door de woorden « om een autopsie aan te vragen ».

Verantwoording

De arts blijft verantwoordelijk voor zijn medisch optreden en moet steeds vrij kunnen beslissen.

Paul GALAND.

Nr. 30 VAN DE HEER DESTEXHE EN MEVROUW BOUARFA

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 4

De tekst van het voorgestelde artikel vervangen door de tekst die de heer Remans voorstelt in amendement nr. 15.

Nr. 31 VAN DE HEER DESTEXHE EN MEVROUW BOUARFA

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 3

Het voorgestelde artikel 3 wijzigen als volgt :

A) In het eerste lid de woorden « om onverklaarbare redenen » vervangen door de woorden « om medisch onverklaarbare redenen ».

B) In het tweede lid de woorden « en stelt hen systematisch voor een autopsie uit te voeren » vervangen door de woorden « en stelt hen voor een autopsie te laten uitvoeren ».

C) In het derde lid de woorden « al dan niet te laten uitvoeren » vervangen door de woorden « al dan niet aan te vragen ».

D) Eveneens aan het derde lid toevoegen de woorden « Dat document wordt bij het medisch dossier gevoegd ».

Alain DESTEXHE.
Sfia BOUARFA.

Nr. 32 VAN DE HEER REMANS

(Subamendement op amendement nr. 30 van de heer Destexhe en mevrouw Bouarfa)

Art. 4

In dit artikel tussen de woorden « het transport » en de woorden « van het overleden kind » de woorden « de opvang, de autopsie » invoegen.

Jan REMANS.

Nr. 33 VAN DE HEER MALMENDIER

(Subamendement op amendement nr. 30 van de heer Destexhe en mevrouw Bouarfa)

Art. 4

De aanhef van de eerste volzin van dit artikel doen luiden als volgt : « Kinderen worden overgebracht naar een referentiecentrum voor wiegendood ... »

Jean-Pierre MALMENDIER.

Nr. 34 VAN DE HEREN DESTEXHE EN MALMENDIER

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 5

Dit artikel doen luiden als volgt : « Als beide ouders overleden zijn kunnen de personen die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefenen ten aanzien van het kind, beslissen de autopsie al dan niet te aanvaarden onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde regels die van toepassing zijn op de ouders. »

Alain DESTEXHE.
Jean-Pierre MALMENDIER.

Nr. 35 VAN DE HEER GALAND EN MEVROUW DE ROECK

(Subamendement op amendement nr. 30 van de heer Destexhe en mevrouw Bouarfa)

Art. 4

Tussen de eerste en de tweede volzin van dit artikel een nieuwe volzin invoegen, luidende :

« De Koning stelt de normen voor de erkenning van die centra vast. »

Paul GALAND.
Jacinta DE ROECK.

Nr. 36 VAN DE HEER REMANS

(Subamendement op amendement nr. 30 van de heer Destexhe en mevrouw Bouarfa)

Art. 4

In dit artikel het woord « opvang » vervangen door de woorden « psychologische ondersteuning van de ouders en het gezin ».

Nr. 37 VAN DE HEER REMANS

(Subamendement op amendement nr. 30 van de heer Destexhe en mevrouw Bouarfa)

Art. 4

In dit artikel de woorden « Het transport van het overleden kind » vervangen door de woorden « Het transport en de autopsie van het overleden kind alsook de psychologische ondersteuning van de ouders en het gezin ».

Nr. 38 VAN DE HEER REMANS

(Subamendement op amendement nr. 30 van de heer Destexhe en mevrouw Bouarfa)

Art. 4

De aanhef van de eerste volzin van dit artikel doen luiden als volgt : « Kinderen worden overgebracht naar een referentiecentrum voor wiegendood ... »

Jan REMANS.

Nr. 39 VAN DE HEREN DESTEXHE EN REMANS

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 10

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 10. ­ Deze wet is niet van toepassing bij een gerechtelijk geneeskundige beslissing. »

Alain DESTEXHE.
Jan REMANS.

Nr. 40 VAN DE HEER DESTEXHE

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 11

De eerste volzin van dit artikel doen luiden als volgt : « Deze wet treedt in werking twee maanden nadat zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. »

Alain DESTEXHE.

Nr. 41 VAN DE HEER GALAND

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 9

Dit artikel doen luiden als volgt : « De resultaten worden aan de ouders meegedeeld tijdens een onderhoud, naar hun keuze door een arts van het centrum of door een arts aan wie op verzoek van de ouders de resultaten moeten worden overgezonden. »

Verantwoording

Transparantie van de tekst.

Paul GALAND.

Nr. 42 VAN DE HEER DESTEXHE

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 3

In het derde lid van dit artikel, de woorden « in het medisch dossier en medeondertekend door een getuige of een lid van het verplegend team of » doen vervallen.

Nr. 43 VAN DE HEER DESTEXHE

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 6

De eerste volzin van dit artikel vervangen als volgt :

« Wanneer de autopsie is aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 3 en 5, moet ze zo snel mogelijk worden uitgevoerd. »

Verantwoording

Tekstverbetering.

Nr. 44 VAN DE HEER DESTEXHE

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 6

In de tweede volzin van dit artikel de woorden « van de voogd, de grootouders, de broers en zusters » vervangen door de woorden « van de personen die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefenen ten aanzien van het kind ».

Verantwoording

Dit artikel wordt aangepast aan de wijziging die is aangebracht in artikel 5.

Nr. 45 VAN DE HEER DESTEXHE

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 7

In dit artikel de woorden « en rekening worden gehouden met de gevoelens van de ouders en het gezin » doen vervallen.

Verantwoording

Het feit dat bij het uitvoeren van de autopsie respect moet worden betoond voor het stoffelijk overschot, impliceert dat rekening wordt gehouden met de gevoelens van de verwanten.

Nr. 46 VAN DE HEER DESTEXHE

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 8

Dit artikel wijzigen als volgt :

A) De woorden « volgens een standaardprotocol, en voor zover als mogelijk, » vervangen door de woorden « volgens een consensusprotocol binnen de referentiecentra opgesteld ».

B) Dit artikel aanvullen met een tweede lid, luidende :

« De vermelding `wiegendood' komt slechts op het overlijdenscertificaat als een bewijs van autopsie is voorgelegd. »

Alain DESTEXHE.

Nr. 47 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 24)

Art. 5

In dit artikel tussen de woorden « onbekwaam verklaard zijn » en « kunnen de personen » de woorden « met dien verstande dat de onbekwaam verklaarde ouders zoveel mogelijk en in verhouding tot hun begripsvermogen betrokken worden bij het beslissingsproces om de autopsie al dan niet te laten uitvoeren » invoegen.

Nr. 48 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 46)

Art. 8

In dit artikel het woord « consensusprotocol » vervangen door het woord « standaardprotocol ».

Verantwoording

Als men spreekt over consensusprotocol moet erin een juridische procedure voorzien worden voor het geval er geen overeenstemming wordt bereikt.

Nr. 49 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 41)

Art. 9

Dit artikel aanvullen als volgt :

« De resultaten worden eveneens doorgezonden aan de betrokken huisarts. »

Nr. 50 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 10

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Het artikel kan worden weggelaten aangezien het parket steeds ingevolge het Wetboek van strafvordering een autopsie kan vorderen in geval van verdacht overlijden. Het ontwerp moet dus terzake geen specifieke bepaling bevatten.

De minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu,

Magda AELVOET.

Nr. 51 VAN DE HEER MONFILS

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 11

In dit artikel de woorden « 5 jaar » vervangen door de woorden « 2 jaar ».

Verantwoording

De wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking en de onlangs door de Senaat aangenomen tekst over de euthanasie voorzien beide in een evaluatie door het Parlement om de twee jaar. Omwille van de eenvormigheid is het raadzaam een zelfde termijn te voorzien in de wet betreffende de autopsie van de zuigeling.

Philippe MONFILS.

Nr. 52 VAN DE HEER GALAND

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 3

In het derde lid van dit artikel doen vervallen de woorden « al dan niet aan te vragen ».

Nr. 53 VAN DE HEER GALAND

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 4

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 4. ­ Om de in artikel 3 bedoelde autopsie uit te voeren, wordt het lichaam van het overleden kind overgebracht naar een instelling die over een specifieke expertise beschikt.

De Koning stelt de normen vast voor de erkenning van die instellingen, de regels inzake het transport en de autopsie van het overleden kind, alsook de maatregelen inzake de psychosociale ondersteuning van de ouders en van het gezin. »

Nr. 54 VAN DE HEER GALAND

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 5

Dit artikel doen vervallen.

Nr. 55 VAN DE HEER GALAND

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 3

Dit artikel wijzigen als volgt :

a) Het eerste lid doen luiden als volgt :

« De ouders of de personen die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefenen ten aanzien van een kind van minder dan één jaar, dat om medisch onverklaarbare redenen is overleden, kunnen een autopsie aanvragen om de doodsoorzaak op te sporen. »

b) In het tweede en het derde lid, telkens na de woorden « de ouders » invoegen de woorden « of de personen die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefenen, ».

Nr. 56 VAN DE HEER GALAND

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 6

De eerste volzin van dit artikel doen luiden als volgt :

« De overeenkomstig artikel 3 aangevraagde autopsie moet onverwijld worden uitgevoerd. »

Nr. 57 VAN DE HEER GALAND

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 7

Dit artikel doen vervallen.

Nr. 58 VAN DE HEER GALAND

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 8

De aanhef van dit artikel doen luiden als volgt :

« De autopsie, uitgevoerd met toepassing van deze wet, wordt uitgevoerd volgens ... »

Nr. 59 VAN DE HEER GALAND

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 10

Dit artikel doen luiden als volgt :

« Art. 10. ­ Deze wet is van toepassing onverminderd het bepaalde in de artikelen 77 tot 87 en in artikel 101 van het Burgerlijk Wetboek. »

Paul GALAND.

Nr. 60 VAN DE HEREN DESTEXHE EN REMANS

(Subamendement op amendement nr. 24 van de heer Destexhe)

Art. 11

In dit artikel de woorden « 5 jaar » vervangen door de woorden « 4 jaar ».

Alain DESTEXHE.
Jan REMANS.

Nr. 61 VAN DE HEER GALAND

(Subamendement op amendement nr. 46 van de heer Destexhe)

Art. 8

In dit artikel tussen de woorden « de autopsie wordt uitgevoerd » en de woorden « volgens een consensusprotocol » invoegen de woorden « met respect voor het stoffelijk overschot ».

Verantwoording

Betere formulering.

Paul GALAND.

Nr. 62 VAN DE REGERING

Art. 4

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 4. ­ Kinderen worden overgebracht naar een centrum voor wiegendood van een algemeen ziekenhuis dat over een erkende dienst voor kindergeneeskunde, een erkende functie voor lokale neonatale zorg en een dienst voor anatomopathologie beschikt. Bovendien moet het centrum een specifieke expertise hebben voor opvang van ouders en familieleden van de overleden kinderen, die door de Koning nader kan worden omschreven.

De Koning bepaalt eveneens de nadere voorwaarden met betrekking tot het transport, de autopsie en de psychologische ondersteuning van de ouders en het gezin en stelt de financieringsregelen ter zake vast. »

Nr. 63 VAN DE REGERING

Art. 8

De aanhef van de eerste zin van dit artikel doen luiden als volgt :

« De autopsie wordt uitgevoerd met respect voor het stoffelijk overschot volgens een standaardprotocol binnen het centrum voor wiegendood opgesteld, door ... »

De minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu,

Magda AELVOET.