Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-878

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 maart 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Anabolen, hormonen en prohormonen - Gebruik - Toename - Verkoop via het internet - Aanpak en strijd - Cijfers - Eventueel beleid op Europees niveau - Volksgezondheid - Gevaar van de producten - Campagnes - Samenwerking met de Gemeenschappen

hormoon
doping
elektronische handel
drugverslaving
volksgezondheid
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
officiŽle statistiek

Chronologie

9/3/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 )
28/4/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-880

Vraag nr. 6-878 d.d. 9 maart 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het jaarverslag 2014 van de Multidisciplinaire Hormonencel.

Jaar op jaar neemt het aantal inbreuken wegens zwendel in anabolen voor humaan gebruik toe. Uit de vaststellingen op het terrein door de politiediensten blijkt ook een link tussen het drugsmilieu en de handel in anabolen.

Reeds in 2011 diende ik samen met alle andere democratische partijen van zowel meerderheid als oppositie een wetsvoorstel in om dezelfde verzwarende omstandigheden in te voeren voor de handel in hormonen en hormonencriminaliteit als degene die nu reeds bestaan voor de handel in drugs (cf. wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik, stuk Senaat nr. 6-1274/1 - 2011/2012). Tot op heden werd deze maatregel nog niet ingevoerd. De Hormonencel haalt dit ook in haar verslag 2014 aan als een expliciet probleem. De Cel betreurt dat de wet wat dit betreft nog steeds niet aangepast is en dit reeds meer dan vier jaar nadat een voorstel hieromtrent werd ingediend.

De Hormonencel luidt in haar jaarverslag wederom de alarmklok over de explosie van de verkoop van doping aan landgenoten. Tot mijn verbazing stel ik vast dat op het internet menige websites openlijk hormonen voor menselijke gebruik verkopen alsook zogenaamde prohormonen (cf. http://www.anabolenkuurkopen.be/groei-hormonen-hgh). Sommige sites maken zich sterk met de slogans : " geen douane verzending in de EU" . Men gebruikt met andere woorden het verkoopsargument dat er geen controle van de zending zal zijn (cf. http://www.vitamarket.net/nl/viewpage/prohormoon-info-41.html).

De strijd tegen hormonen en het gebruik van anabolica als humane doping en in de sport is een transversale gemeenschapsaangelegenheid. De Gemeenschappen zijn bevoegd wat de preventieve gezondheidszorg betreft. De handhaving van de handel in illegale producten is een federale aangelegenheid. Het jaarverslag is belangrijk voor alle actoren om te bepalen waar er meer intens moet worden ingezet tegen deze bijzonder schadelijke producten.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd :

1) Hoe pakt u het te koop aanbieden via het internet van hormonen en prohormonen aan? Kunt u dit concreet toelichten met vermelding van de acties die werden ondernomen en vervolgingen die werden ingesteld ? Werden er reeds websites geblokkeerd en zo ja, hoeveel ? Zo neen, waarom niet ?

2) Welke concrete maatregelen werden genomen om de handel in anabolen aan te pakken en dit zowel juridisch als op het terrein ? Kan dit cijfermatig worden toegelicht wat de veroordelingen en de in beslag genomen producten betreft ?

3) Bent u bereid met de Gemeenschappen samen te zitten om desgevallend gerichte campagnes op te zetten, onder meer gericht op jongeren, gelet op de gevaren voor de volksgezondheid ? Kunt u desgevallend toelichten ?

4) Bent u bereid de verkoop via het internet van hormonen en pro-hormonen op Europees niveau aan te kaarten gezien veel van deze sites de zwakste schakel opzoeken om hun webwinkel op te zetten ? Kan dit concreet worden toegelicht ?

Antwoord ontvangen op 28 april 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen:

1) In het ontwerp van de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 2016-2019 wordt binnen een geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid prioritair aandacht gegeven aan de fenomenen die zich het scherpst in België manifesteren, waaronder productie en handel in groeihormonen en steroïden.

In het ontwerp van Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2016-2019 wordt specifiek voor de invoer en aanmaak van groeihormonen en steroïden als doelstelling voorzien dat de geïntegreerde politie (en haar partners) de aanpak van de invoer en aanmaak van groeihormonen en steroïden zal versterken door :

– blijvend investeren in het bestaande multidisciplinaire overlegorgaan met de bevoegde partners, dit betekent voorde federale politie het in stand houden van de functionaliteit van een centraal aanspreekpunt met als voornaamste functies de uitwisseling van informatie, en het leveren van expertise, steun, coördinatie en beeldvorming ;

– het ontwikkelen van een gespecialiseerd « team Hormonen » als steun voor de geïntegreerde politie en de externe partners bij het uitvoeren van hun onderzoeken ;

– initiëren van onderzoeken naar illegale handel in groeihormonen en steroïden die op het Internet via forums, websites en / of Darknet worden aangeboden ;

– monitoren van het Internet met aandacht voor forums en websites / Darknet die worden gebruikt om illegale handel in groeihormonen en steroïden te vergemakkelijken, te organiseren en door te voeren ;

– speuren naar de illegale handel in groeihormonen en steroïden op het Internet (Darknet, deepweb, fora, ...) ;

– ontwikkelen, bestendigen en / of versterken van de informatie-uitwisseling en de samenwerking met nationale en internationale partners.

Het antwoord op de vraag inzake het blokkeren van websites is een bevoegdheid van Justitie. De federale gerechtelijke politie meldt in deze context dat in 2012 op nationaal niveau elf websites geblokkeerd werden naar aanleiding van het aantreffen van insuline in Melanotan (parket Dendermonde).

In 2014 (actie Pangea) zijn er door het federaal parket op vraag van de Hormonencel acht sites (met extensie « .be ») die anabolen verkopen, verwijderd.

In 2015 (actie Pangea) zijn er door het federaal parket op vraag van de Hormonencel negen sites (met extensie « .be ») die anabolen verkopen, verwijderd.

Anabolensites die opereren vanuit België of waar een Belg de spil is, worden onderzocht door Justitie.

Opmerkingen :

– bij de acties Pangea werden meer sites gesloten, maar de andere sites betroffen sites die namaakgeneesmiddelen aanboden ;

– een groot probleem is de medewerking van sommige buurlanden bij het sluiten van websites ;

– de medewerking van koop- en biedsites verloopt vlot, op eenvoudige vraag verwijderen zij advertenties die anabolen te koop aanbieden.

2) De Hormonencel van de federale politie volgt de problematiek van dichtbij op en verzamelt nationaal alle politonele en justitiële gegevens. Op basis van de verzamelde informatie konden anabolenlabs en -dealers aangetroffen worden en gedeactiveerd. Er is een nauwe samenwerking met het federaal parket.

Er werd in het kader van het ICVV (Interdepartementele Coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid) een werkgroep « verkoop op afstand » onder leiding van Justitie opgericht die de problemen in kaart bracht en multidisciplinaire controles van postzendingen organiseerde. Er werd onder meer een verschuiving van handel naar het « deepweb » op anonieme marktplaatsen op het zogenaamde « darknet » en betaling met « bitcoins » vastgesteld.

Er wordt geparticipeerd in internationale acties zoals Pangea. Er bestaan geen cijfers over het precieze aantal in beslag genomen producten enkel over het aantal inbeslagnames. Deze cijfers worden elk jaar vermeld in het jaarverslag van de Hormonencel en zijn al een aantal jaren in stijgende lijn.

3) Het overleg met de Gemeenschappen gebeurt vandaag al. Zowel met Vlaanderen (NADO Vlaanderen) als met Wallonië (Cellule antidopage) bestaat een samenwerkingsprotocol tussen de Gemeenschappen en is er overleg. De Hormonencel van de federale politie neemt deel aan dit overleg. Het organiseren van preventiecampagnes naar jongeren inzake drugs is een bevoegdheid van de Gemeenschappen.

4) Zowel in het ontwerp van KIV als het ontwerp van NVP is de internationale en dus ook de Europese samenwerking een transversaal thema bij de bestrijding van fenomenen. Dit is dan ook in beide plannen voorzien. Een Europese aanpak betekent zeker een meerwaarde. Interpol en Europol organiseren jaarlijks een actie waarbij zij de websites die namaakgeneesmiddelen aanbieden, willen aanpakken. Zij hebben nu expliciet gevraagd ook de sites aan te pakken die anabolen verkopen.